Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

‘Sổ tay cấp phép mở của Liên bang’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu của Chính phủ Liên bang Mỹ với giấy phép Creative Commons Zero (CC0), cung cấp chỉ dẫn cho những người thực hành để sử dụng các giấy phép mở trong ngữ cảnh của liên bang, dựa vào kinh nghiệm được chia sẻ.
Các tài nguyên được cấp phép mở là gì? Các tài nguyên được cấp phép mở là các tác phẩm với các giấy phép cho phép tự do truy cập, sử dụng lại, và phân phối lại. Chúng bao gồm các tư liệu dạy và học, nghiên cứu, dữ liệu, và phần mềm. Giấy phép là tài liệu trao sự cho phép và các hạn chế để sử dụng một tác phẩm được đưa ra. Giấy phép mở trao sự cho phép để truy cập, sử dụng lại, và phân phối lại tác phẩm với ít hoặc không có các hạn chế.‘


Sổ tay đưa ra các bài học một cách tuần tự, đề cập tới các giai đoạn khác nhau trong sự hình thành một chương trình cấp phép mở cho tài nguyên. Sổ tay này trải từ các bài học về các tiêu chuẩn và khả năng sử dụng, cho tới các mô hình huấn luyện và cấp vốn, cho tới việc giám sát và tính bền vững.


Bạn có thể tải về tự do bản dịch sang tiếng Việt có 45 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/4s48mcx47b6wb0c/open_licensing_playbook_final_Vi-26052018.pdf?dl=0
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.