Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

‘Sổ tay khoa học và nghiên cứu mở’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu do các nhà khoa học Phần Lan xuất bản tháng 12/2014. ‘Sổ tay này nhằm giúp các nhà nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu, những người làm chính sách, các nhà cấp vốn, và công chúng nói chung thúc đẩy áp dụng và sử dụng khoa học và nghiên cứu mở - OSR (Open Science and Research).


Bạn có thể tải về tự do bản dịch sang tiếng Việt có 29 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/yche7407igvqs08/3986_Vi-02062018.pdf?dl=0
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.