Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Linux: Là những nơi có việc làm


Linux: It's Where the Jobs Are

by Steven Vaughan-Nichols (sjvn01) 25-09-2012 06:00 AM - edited 20-09-2012 09:54 AM


Bài được đưa lên Internet ngày: 20/09/2012

Lời người dịch: Kiếm tài năng về Linux là cực khó trong năm 2012 trên thế giới. Trong số những người có tài năng về Linux, thì những người có chứng chỉ RHCE là khó kiếm nhất. Tại Mỹ,Với một RHCE bên người, bạn có thể hướng tới một mức lương trung bình khoảng 90.000 USD”. Trong khi các nghề khác thất nghiệp cả đám, thì các tài năng Linux lại được tăng lương liên tục, thậm chí vượt ngưỡng lương của các công ty. Chán thật, ở Việt Nam hình như các trường đại học toàn quốc, kể cả các trường có các khoa CNTT, đều xuất xưởng các kỹ sư .NET.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang chậm chạp tốt hơn lên, ơn chúa. Nhưng vói tỷ lệ thất nghiệp 8.3%, ít người nói sự thụt lùi đã qua.

Vâng, bất kỳ bạn sống ở đâu, một trong những lựa chọn nghề nghiệp an toàn nhất là công nghệ cao. Tại Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp cho những người chuyên môn công nghệ là 3.8%. Vẫn tốt hơn: dẫn đầu trong có công ăn việc làm công nghệ cao là các công việc về Linux.

Trong năm 2012, Báo cáo Công ăn việc làm Linux, Dice, công ty công việc công nghệ, và Quỹ Linux đã đưa ra những điểm sau:

Yêu cầu về người tài Linux gia tăng, nhưng việc tìm kiếm những người đó là khó. 81% những người được hỏi trong khảo sát nói rằng việc thuê nhân tài Linux là ưu tiên trong năm 2012. Vấn đề có áp lực này đặc biệt rõ ràng khi yêu cầu về Linux được so sánh với việc thuê các tập hợp các kỹ năng khác: 63% thuê những người quản lý đang gia tăng việc thuê Linux so với các công việc được tạo ra trong các lĩnh vực cần kỹ năng khác. Vấn đề là gì? 85% nói việc tìm người tài Linux là thứ gì đó rất khó, làm cho những người chuyên nghiệp về Linux trở thành tài năng khó tìm kiếm nhất trong năm 2012.

Các công ty đang đầu tư đáng kể để lôi kéo và giữ lại tài năng Linux. Những người có chuyên môn về Linux có được những vị trí toàn thời gian nhiều hơn và lương, thưởng và cơ hội thăng tiến tốt hơn. Trong khi tiền trả gia tăng cho những người chuyên nghiệp về kỹ thuật trung bình chỉ 2% trong năm 2011, thì những người chuyên nghiệp Linux là 5% tăng về lương năm này qua năm khác và 15% về tiền thưởng. Lịch làm việc mềm dẻo (37%), các chương trình chứng chỉ và huấn luyện bổ sung (30%), và tăng lương vượt qua qui chuẩn của công ty (28%) là trong số những cao thủ Linux có thể mong đợi.

Các lập trình viên Linux cấp trung bình và các quản trị hệ thống là có yêu cầu cao nhất. Những ông chủ đang tìm kiếm hầu hết các lập trình viên Linux – 67% - và các nhà quản trị hệ thống – 55% - với các mức khác nhau về kinh nghiệm; dù, những người chuyên nghiệp tầm trung dường như là được tìm kiếm gắt gao nhất:

75% những người được hỏi nói họ đang tìm kiếm tài năng Linux có từ 3-5 năm kinh nghiệm.

Như Jim Zemlin, giám đốc điều hành của Quỹ Linux, nói, các công ty công nghệ lớn nhất và “... hàng trăm công ty khác đang dựa vào Linux để hỗ trợ cho các nghiệp vụ của họ, đặc biệt các trung tâm dữ liệu giá trị cao và các hệ thống nhúng của họ, đang trả tiền to để tìm kiếm và giữ lại tài năng Linux”. Một cách tốt để đảm bảo lương Linux tốt nhất: đầu tư vào chứng chỉ. Nếu bạn không phải là một người lập trình, thì con đường tốt nhất của bạn tới một công việc Linux được trả lương tốt là thông qua quản trị hệ thống hoặc mạng.

Chứng chỉ tiêu chuẩn vàng về Linux là Kỹ sư được Red Hat Chứng thực - RHCE (Red Hat Certified Engineer). Nhất định điều này là dễ dàng nhất để so sánh về mặt bằng lương. Hơn nữa, vì Red Hat là phát tán Linux phổ biến nhất trong các tổ chức lớn hơn, nó là một chứng chỉ mà làm nên một sự khác biệt khi người quản lý thuê mướn lọc các hồ sơ.

Theo Kerri Catallozzi, giám đốc giao tiếp tập đoàn của Red Hat, “Khó để định lượng những gì một RHCE kiếm được so với một người quản trị Linux không có chứng chỉ. Điều rõ ràng là RHCE làm rất tốt về lương khi so với hầu hết các chứng chỉ còn lại”. Với một RHCE bên người, bạn có thể hướng tới một mức lương trung bình khoảng 90.000 USD.

The U.S. unemployment rate is slowly getting better, thank goodness. But with the unemployment rate at 8.3%, few people are saying the great recession is over.

Yet, wherever you live, one of the safest career choices is in high-tech. In the United States, the unemployment rate for tech professionals is 3.8%. Better still: Leading the way in high-tech employment are Linux jobs.

In the 2012 Linux Jobs Report (PDF), Dice, the technology job company, and The Linux Foundation made the following points:

Demand for Linux talent is on the rise, but finding those professionals is difficult. Eight in 10 (81%) survey respondents say that hiring Linux talent is a priority in 2012. This pressing matter is particularly evident when Linux demand is compared to hiring in other skill sets: 63 percent of hiring managers are increasing Linux hires relative to jobs created in other skill areas. The issue? A full 85 percent say finding Linux talent is somewhat to very difficult, making Linux professionals some of the most sought talent in 2012.

Companies are making significant investments to attract and retain Linux talent. Linux professionals garner more full-time positions and better salaries, bonuses and perks. While the pay increase for tech professionals averaged just two percent in 2011, Linux professionals have seen a five percent increase in salaries year-over-year and a 15 percent jump in bonus payouts. Flexible work schedules (37%), additional training and certification programs (30%), and salary increases above the company norm (28%) are among the perks Linux gurus can expect.

Mid-level Linux developers and system administrators are the most in-demand. Employers are seeking mostly Linux developers – 67 percent – and systems administrators – 55 percent – with varying levels of experience; though, mid-level professionals appear to be the most highly sought: 75 percent of respondents say they’re looking for Linux talent with three to five years of experience.

As Jim Zemlin, the Linux Foundation's executive director, says, the biggest tech companies and "…hundreds of other companies who rely on Linux to support their businesses, especially their highly-valued data centers and embedded systems, are paying big bucks to find and retain Linux talent."

One good way to ensure the best Linux salary: invest in certification. If you're not a coder, your best path to a well-paying Linux job is through system or network administration.

The gold-standard Linux certification is the Red Hat Certified Engineer (RHCE). Certainly it’s the easiest to compare on salary grounds. Also, because Red Hat is the most common Linux distribution in larger organizations, it’s one in which certification makes a difference when the hiring manager is sorting through resumes.

According to Kerri Catallozzi, Red Hat's corporate communications manager, “It's hard to quantify what an RHCE earns versus that of a non-certified Linux administrator. What is clear is that RHCEs do quite well salary-wise when compared to most all other certifications.” With an RHCE under your belt, you can look forward to a salary averaging around $90,000.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

2 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.