Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

XKeyscore: Công cụ NSA thu thập 'gần như mọi thứ một người sử dụng làm trên Internet'


XKeyscore: NSA tool collects 'nearly everything a user does on the internet'
By Glenn Greenwald, theguardian.com, Wednesday 31 July 2013 13.56 BST
Bài được đưa lên Internet ngày: 31/07/2013
Lời người dịch: Một công cụ mạnh khủng khiếp, XKeyscore, cho các nhà phân tích của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ - NSA để có thể thu thập “gần như mọi điều mà một người sử dụng thông thường làm trên Internet, bao gồm cả nội dung của các thư điện tử, các website được viếng thăm và các tìm kiếm, cũng như các siêu dữ liệu của chúng”. “Từ năm 2007 đã ước tính rằng đã có tới 850 tỷ “các sự kiện gọi” được thu thập và được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu của NSA, và gần 150 tỷ các bản ghi Internet. Mỗi ngày, có từ 1-2 tỷ bản ghi đã được bổ sung thêm vào”. Chi tiết hơn về các slide có tại: http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jul/31/nsa-xkeyscore-program-full-presentation Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.
Một trình chiếu nói chương trình XKeyscore bao trùm 'gần như mọi thứ mà một người sử dụng thông thường làm trên Internet'
One presentation claims the XKeyscore program covers 'nearly everything a typical user does on the internet'
Một chương trình tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ - NSA cho phép các nhà phân tích không cần có quyền ưu tiên đi qua các cơ sở dữ liệu khổng lồ bao gồm các thư điện tử, các cuộc chat trực tuyến và các lịch sử của trình duyệt web của hàng triệu cá nhân, theo các tài liệu được Edward Snowden cung cấp.
NSA khoe khoang trong các tư liệu huấn luyện rằng chương trình, gọi là XKeyscore, là hệ thống “với được rộng rãi nhất” của nó cho việc phát triển tình báo từ Internet.
Những tiết lộ mới nhất sẽ bổ sung cho tranh luận dữ dội công khai và trong quốc hội xung quanh mức độ các chương trình giám sát của NSA. Chúng tới khi mà các quan chức cao cấp tình báo chứng minh cho ủy ban pháp luật thượng viện hôm thứ tư, đưa ra các tài liệu bí mật để trả lời cho các câu chuyện trước đó trên tờ Guardian về thu thập cả đống các bản ghi điện thoại và theo dõi tòa án giám sát của FISA.
Các hồ sơ làm sáng tỏ về một trong những tuyên bố gây tranh cãi nhất của Snowden, được thực hiện trong cuộc phỏng vấn video đầu tiên được Guardian xuất bản hôm 10/06.
“Tôi, ngồi trên ghế của mình”, Snowden nói, có thể “nghe trộm bất kỳ ai, từ bạn hoặc kế toán viên của bạn, tới thẩm phán liên bang hoặc thậm chí tổng thống, nếu tôi có một thư điện tử cả nhân”.
Các quan chức Mỹ đã kịch liệt chối bỏ khiếu nại đặc biệt này. Mike Rogers, chủ tọa của ủy ban tình báo Hạ viện, người của đảng Cộng hòa, nói về sự khẳng định của Snowden: “Anh ta nói dối. Không thể đối với anh ta để làm những gì anh ta đã nói anh ta có thể làm”.
Nhưng các tư liệu huấn luyện về XKeyscore chi tiết hóa cách có thể sử dụng nó các các hệ thống khác để khai thác các cơ sở dữ liệu khổng lồ của cơ quan bằng việc điền vào một mẫu màn hình đơn giản đưa ra chỉ một sự chứng minh rộng rãi cho sự tìm kiếm. Câu hỏi không được một tòa án nào hoặc nhân viên NSA nào rà soát lại trước khi nó được xử lý.
XKeyscore, các tài liệu khoe khoang, là hệ thống “với tới được rộng rãi nhất” của NSA phát triển tình báo từ các mạng máy tính - những gì mà cơ quan này gọi là Tình báo Mạng Số - DNI (Digital Network Intelligence). Một trình chiếu nói chương trình bao trùm “gần như mọi điều mà một người sử dụng thông thường làm trên Internet, bao gồm cả nội dung của các thư điện tử, các website được viếng thăm và các tìm kiếm, cũng như các siêu dữ liệu của chúng”.
Các nhà phân tích cũng có thể sử dụng XKeyscore và các hệ thống khác của NSA để có được sự can thiệp “thời gian thực” hoạt động Internet của một cá nhân.
Theo luật của Mỹ, NSA được yêu cầu có một sự cho phép của FISA đặc biệt chỉ nếu mục tiêu của sự giám sát là một 'người Mỹ', dù không người nào cho phép như vậy được yêu cầu cho việc can thiệp các giao tiếp truyền thông của những người Mỹ với các mục tiêu nước ngoài. Nhưng XKeyscore cung cấp khả năng công nghệ, nếu không có quyền pháp lý, để nhằm vào thậm chí những công dân Mxy cho sự giám sát điện tử mở rộng mà không có sự cho phép, miễn là một số thông tin xác định, như thư điện tử hoặc địa chỉ IP của họ, được nhà phân tích biết.
Một slide huấn luyện minh họa hoạt động số thường xuyên được XKeyscore thu thập và khả năng của nhà phân tích yêu cầu các cơ sở dữ liệu bất kỳ lúc nào.
A top secret National Security Agency program allows analysts to search with no prior authorization through vast databases containing emails, online chats and the browsing histories of millions of individuals, according to documents provided by whistleblower Edward Snowden.
The NSA boasts in training materials that the program, called XKeyscore, is its "widest-reaching" system for developing intelligence from the internet.
The latest revelations will add to the intense public and congressional debate around the extent of NSA surveillance programs. They come as senior intelligence officials testify to the Senate judiciary committee on Wednesday, releasing classified documents in response to the Guardian's earlier stories on bulk collection of phone records and Fisa surveillance court oversight.
The files shed light on one of Snowden's most controversial statements, made in his first video interview published by the Guardian on June 10.
"I, sitting at my desk," said Snowden, could "wiretap anyone, from you or your accountant, to a federal judge or even the president, if I had a personal email".
US officials vehemently denied this specific claim. Mike Rogers, the Republican chairman of the House intelligence committee, said of Snowden's assertion: "He's lying. It's impossible for him to do what he was saying he could do."
But training materials for XKeyscore detail how analysts can use it and other systems to mine enormous agency databases by filling in a simple on-screen form giving only a broad justification for the search. The request is not reviewed by a court or any NSA personnel before it is processed.
XKeyscore, the documents boast, is the NSA's "widest reaching" system developing intelligence from computer networks – what the agency calls Digital Network Intelligence (DNI). One presentation claims the program covers "nearly everything a typical user does on the internet", including the content of emails, websites visited and searches, as well as their metadata.
Analysts can also use XKeyscore and other NSA systems to obtain ongoing "real-time" interception of an individual's internet activity.
Under US law, the NSA is required to obtain an individualized Fisa warrant only if the target of their surveillance is a 'US person', though no such warrant is required for intercepting the communications of Americans with foreign targets. But XKeyscore provides the technological capability, if not the legal authority, to target even US persons for extensive electronic surveillance without a warrant provided that some identifying information, such as their email or IP address, is known to the analyst.
One training slide illustrates the digital activity constantly being collected by XKeyscore and the analyst's ability to query the databases at any time.
KS1
Mục tiêu của XKeyscore là để cho phép các nhà phân tích tìm kiếm siêu dữ liệu cũng như nội dung các thư điện tử và các hoạt động Internet khác, như lịch sử việc duyệt web, thậm chí khi không có tài khoản thư điện tử nào được biết (một “trình lựa chọn” theo cách nói của NSA) có liên quan tới cá nhân đang bị ngắm đích.
Các nhà phân tích cũng có thể tìm theo tên, số điện thoại, địa chỉ IP, các từ khóa, ngôn ngữ theo đó hoạt động Internet từng được tiến hành hoặc dạng trình duyệt được sử dụng.
Một tài liệu lưu ý rằng điều này là vì “sự lựa chọn mạnh [tìm kiếm theo địa chỉ thử điện tử] bản thân nó trao cho chúng tôi chỉ một năng lực rất hạn chế” vì “lượng thời gian lớn phải bỏ ra trên web đang thực hiện các hành động là nặc danh”.
Các tài liệu của NSA khẳng định rằng từ 2008, 300 tên khủng bố từng bị bắt bằng việc sử dụng tình báo từ XKeyscore.
Các nhà phân tích được cảnh báo rằng việc tìm kiếm toàn bộ cơ sở dữ liệu về nội dung sẽ đưa ra quá nhiều kết quả để sàng lọc Thay vào đó họ được tư vấn sử dụng các siêu dữ liệu cũng được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu để bó hẹp lại những gì cần xem.
Một slide có tên “các trình cài cắm” trong tài liệu vào tháng 12/2012 mô tả các trường thông tin khác nhau có thể được tìm kiếm. Nó bao gồm “mọi địa chỉ thư điện tử được thấy trong một phiên theo cả tên người sử dụng và miền”, “từng số điện thoại được thấy trong một phiên (như các khoản đầu vào của sổ địa chỉ hoặc khóa chữ ký”) và hoạt động của người sử dụng - “hoạt động của webmail và chat bao gồm tên người sử dụng, danh sách các bạn bè (buddylist), các cookies đặc chủng của máy, ...”.
The purpose of XKeyscore is to allow analysts to search the metadata as well as the content of emails and other internet activity, such as browser history, even when there is no known email account (a "selector" in NSA parlance) associated with the individual being targeted.
Analysts can also search by name, telephone number, IP address, keywords, the language in which the internet activity was conducted or the type of browser used.
One document notes that this is because "strong selection [search by email address] itself gives us only a very limited capability" because "a large amount of time spent on the web is performing actions that are anonymous."
The NSA documents assert that by 2008, 300 terrorists had been captured using intelligence from XKeyscore.
Analysts are warned that searching the full database for content will yield too many results to sift through. Instead they are advised to use the metadata also stored in the databases to narrow down what to review.
A slide entitled "plug-ins" in a December 2012 document describes the various fields of information that can be searched. It includes "every email address seen in a session by both username and domain", "every phone number seen in a session (eg address book entries or signature block)" and user activity – "the webmail and chat activity to include username, buddylist, machine specific cookies etc".
Giám sát thư điện tử
Trong cuộc phỏng vấn thứ 2 với tờ Guardian hồi tháng 6, Snowden đã tỉ mỉ về tuyeenboos của anh ta về việc có khả năng đọc bất kỳ thư điện tử cá nhân nào nếu anh ta có được địa chỉ thư điện tử của họ. Anh ta nói yêu cầu đó là dựa một phần vào các khả năng tìm kiếm thư điện tử của XKeyscore, mà Snowden nói anh ta từng có quyền để sử dụng trong khi làm việc như là một nhà thầu của Booz Allen cho NSA.
Một tài liệu tuyệt mật mô tả cách mà chương trình “tìm kiếm trong các thân của thư điện tử, các trang web và các tài liệu”, bao gồm cả các trường “To, From, CC, BCC” và các trang 'Liên hệ với chúng tôi [Contact Us] trên các website'. Để tìm kiếm các thư điện tử, một nhà phân tích sử dụng XKS sẽ gõ vào địa chỉ thư của cá nhân đó vào một mẫu tìm kiếm đơn giản, cùng với “sự chứng minh” cho sự tìm kiếm đó và khoảng thời gian để tìm được các thư điện tử đó.
Email monitoring
In a second Guardian interview in June, Snowden elaborated on his statement about being able to read any individual's email if he had their email address. He said the claim was based in part on the email search capabilities of XKeyscore, which Snowden says he was authorized to use while working as a Booz Allen contractor for the NSA.
One top-secret document describes how the program "searches within bodies of emails, webpages and documents", including the "To, From, CC, BCC lines" and the 'Contact Us' pages on websites".
To search for emails, an analyst using XKS enters the individual's email address into a simple online search form, along with the "justification" for the search and the time period for which the emails are sought.
KS2
KS3edit2
Nhà phân tich sau đó chọn những gì các thư đó trả về mà họ muốn đọc bằng việc mở chúng trong phần mềm đọc của NSA.
Hệ thống này tương tự như cách mà theo đó các nhà phân tích của NSA thường có thể can thiệp vào các giao tiếp truyền thông của bất kỳ ai mà họ chọn, bao gồm cả, như một tài liệu của NSA nói, “các giao tiếp truyền thông đi qua nước Mỹ và các giao tiếp truyền thông mà kết thúc ở nước Mỹ”.
Một tài liệu, chỉ dẫn tuyệt mật năm 2010 mô tả việc huấn luyện mà các nhà phân tích NSA nhận được để giám sát chung theo Luật Sửa đổi FISA 2008, giải thích rằng các nhà phân tích có thể bắt đầu sự giám sát bất kỳ ai bằng việc nháy vào một vài thực đơn kéo thả đơn giản được thiết kế để cung cấp cả những chứng minh pháp lý và đích ngắm. Một khi các lựa chọn trong thực đơn kéo thả được chọn, đích của chúng sẽ được đánh dấu cho sự giám sát điện tử và nhà phân tích có khả năng rà soát lại nội cung các giao tiếp truyền thông của chúng.
The analyst then selects which of those returned emails they want to read by opening them in NSA reading software.
The system is similar to the way in which NSA analysts generally can intercept the communications of anyone they select, including, as one NSA document put it, "communications that transit the United States and communications that terminate in the United States".
One document, a top secret 2010 guide describing the training received by NSA analysts for general surveillance under the Fisa Amendments Act of 2008, explains that analysts can begin surveillance on anyone by clicking a few simple pull-down menus designed to provide both legal and targeting justifications. Once options on the pull-down menus are selected, their target is marked for electronic surveillance and the analyst is able to review the content of their communications:
KS4
Các cuộc chat, lịch sử trình duyệt và các hoạt động Internet khác
Ngoài thư điện tử ra, hệ thống XKeyscore cho phép các nhà phân tích giám sát hầu như một ma trận không giới hạn các hoạt động Internet khác, bao gồm các hoạt động trong các mạng xã hội.
Một công cụ của NSA gọi là DNI Presenter, được sử dụng để đọc nội dung các thư điện tử được lưu trữ, cũng cho phép một nhà phân tích sử dụng XKeyscore để đọc nội dung của các cuộc chát trên Facebook hoặc các thông điệp riêng tư.
Chats, browsing history and other internet activity
Beyond emails, the XKeyscore system allows analysts to monitor a virtually unlimited array of other internet activities, including those within social media.
An NSA tool called DNI Presenter, used to read the content of stored emails, also enables an analyst using XKeyscore to read the content of Facebook chats or private messages.
KS55edit
An analyst can monitor such Facebook chats by entering the Facebook user name and a date range into a simple search screen.
Một nhà phân tích có thể giám sát các cuộc chat trên Facebook như vậy bằng việc gõ vào tên người sử dụng Facebook và khoảng thời gian trong một màn hình tìm kiếm đơn giản.
KS6
Các nhà phân tích có thể tìm kiếm các hoạt động duyệt Internet bằng việc sử dụng một dải rộng lớn các thông tin, bao gồm các khoản tìm kiếm được người sử dụng gõ vào hoặc các website được xem.
Analysts can search for internet browsing activities using a wide range of information, including search terms entered by the user or the websites viewed.
KS7
Như một slide chỉ ra, khả năng tìm kiếm hoạt động theo HTTP bằng từ khóa cho phép nhà phân tích truy cập tới những gì mà NSA gọi là “gần như mọi thứ một người sử dụng thông thường làm trên Internet”.
As one slide indicates, the ability to search HTTP activity by keyword permits the analyst access to what the NSA calls "nearly everything a typical user does on the internet".
KS8
Chương trình XKeyscore cũng cho phép một nhà phân tích học các địa chỉ IP của từng người mà viếng thăm bất kỳ website nào mà nhà phân tích chỉ định.
The XKeyscore program also allows an analyst to learn the IP addresses of every person who visits any website the analyst specifies.
KS9
Số lượng các giao tiếp truyền thông truy cập được qua các chương trình như XKeyscore là lớn gây choáng ngợp. Một báo cáo của NSA từ năm 2007 đã ước tính rằng đã có tới 850 tỷ “các sự kiện gọi” được thu thập và được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu của NSA, và gần 150 tỷ các bản ghi Internet. Mỗi ngày, tài liệu nói, có từ 1-2 tỷ bản ghi đã được bổ sung thêm vào.
William Binney, một nhà cựu toán học của NSA, nói năm ngoài rằng cơ quan này đã “thu thập theo lệnh 20tn giao tiếp về các công dân Mỹ với các công dân không phải là Mỹ”, một ước lượng, ông nói, rằng “chỉ là các cuộc gọi điện thoại và thư điện tử”. Một bài báo trên tờ Bưu điện Washington năm 2010 đã nói rằng “mỗi ngày, các hệ thống thu thập ở [NSA] can thiệp và lưu trữ 1.7 tỷ thư điện tử, các cuộc gọi điện thoại và các dạng giao tiếp truyền thông khác”.
Hệ thống XKeyscore liên tục thu thập thật nhiều dữ liệu Internet mà nó có thể được lưu trữ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nội dung còn giữ trong hệ thống chỉ từ 3-5 ngày, trong khi các siêu dữ liệu được lưu trữ 30 ngày. Một tài liệu giải thích: “Ở một số site, lượng dữ liệu chúng tôi nhận mỗi ngày (hơn 20 terabyte) chỉ có thể được lưu trữ cho ít hơn 24 giờ đồng hồ”.
Để giải quyết vấn đề này, NSA đã tạo ra một hệ thống đa lớp cho phép các nhà phân tích lưu trữ các nội dung “thú vị” trong các cơ sở dữ liệu khác, như một cái có tên là Pinwale mà có thể lưu trữ tư liệu cho tới 5 năm.
Chính các cơ sở dữ liệu của XKeyscore, một tài liệu chỉ ra, bây giờ gồm số lượng lớn nhất các dữ liệu giao tiếp truyền thông được NSA thu thập.
The quantity of communications accessible through programs such as XKeyscore is staggeringly large. One NSA report from 2007 estimated that there were 850bn "call events" collected and stored in the NSA databases, and close to 150bn internet records. Each day, the document says, 1-2bn records were added.
William Binney, a former NSA mathematician, said last year that the agency had "assembled on the order of 20tn transactions about US citizens with other US citizens", an estimate, he said, that "only was involving phone calls and emails". A 2010 Washington Post article reported that "every day, collection systems at the [NSA] intercept and store 1.7bn emails, phone calls and other type of communications."
The XKeyscore system is continuously collecting so much internet data that it can be stored only for short periods of time. Content remains on the system for only three to five days, while metadata is stored for 30 days. One document explains: "At some sites, the amount of data we receive per day (20+ terabytes) can only be stored for as little as 24 hours."
To solve this problem, the NSA has created a multi-tiered system that allows analysts to store "interesting" content in other databases, such as one named Pinwale which can store material for up to five years. 
It is the databases of XKeyscore, one document shows, that now contain the greatest amount of communications data collected by the NSA.
KS10
Trong năm 2012, đã có ít nhất tổng cộng 41 tỷ bản ghi được thu thập và lưu trữ trong XKeyscore trong một giai đoạn duy nhất 30 ngày.
In 2012, there were at least 41 billion total records collected and stored in XKeyscore for a single 30-day period.
KS11
Legal v technical restrictions
Các hạn chế pháp lý vs kỹ thuật
Trong khi Luật Sửa đổi bổ sung FISA năm 2008 yêu cầu một sự cho phép được cá nhân hóa cho việc ngắm đích các công dân Mỹ, thì các nhà phân tích của NSA được phép can thiệp các giao tiếp truyền thông của các cá nhân như vậy mà không cần sự cho phép nếu họ có mối liên hệ với một trong những cái đích nước ngoài của NSA.
Phó giám đốc pháp lý của ACLU, Jameel Jaffer, đã nói cho tờ Guardian vào tháng trước rằng các quan chức an ninh quốc gia chính xác đã nói rằng mục đích trước hết của luật mới là cho phép họ thu thập số lượng lớn các giao tiếp truyền thông của những người Mỹ mà không cần các sự cho phép được cá nhân hóa nào.
“Chính phủ không cần 'nhằm vào' những người Mỹ để thu thập số lượng khổng lồ các giao tiếp truyền thông của họ”, Jaffer nói. “Chính phủ sẽ không thể tránh được việc quét các giao tiếp truyền thông của nhiều người Mỹ” khi nhằm vào những người nước ngoài để giám sát.
Một ví dụ được đưa ra từ một tài liệu XKeyscore chỉ ra một mục tiêu của NSA trong giao tiếp truyền thông của Tê hê ran với những người ở Frankfurt, Amsterdam và New York.
While the Fisa Amendments Act of 2008 requires an individualized warrant for the targeting of US persons, NSA analysts are permitted to intercept the communications of such individuals without a warrant if they are in contact with one of the NSA's foreign targets.
The ACLU's deputy legal director, Jameel Jaffer, told the Guardian last month that national security officials expressly said that a primary purpose of the new law was to enable them to collect large amounts of Americans' communications without individualized warrants.
"The government doesn't need to 'target' Americans in order to collect huge volumes of their communications," said Jaffer. "The government inevitably sweeps up the communications of many Americans" when targeting foreign nationals for surveillance.
An example is provided by one XKeyscore document showing an NSA target in Tehran communicating with people in Frankfurt, Amsterdam and New York.
KS12
Những năm gần đây, NSA đã cố gắng tách riêng ra hoàn toàn các giao tiếp truyền thông nội địa của Mỹ trong các cơ sở dữ liệu riêng. Nhưng thậm chí các tài liệu của NSA thừa nhận rằng những nỗ lực như vậy không phải là tuyệt vời, thậm chí khi mà các giao tiếp truyền thông thuần túy nội địa có thể ngao du trong các hệ thống nước ngoài, và các công cụ của NSA đôi khi không thể xác định được gốc gác quốc gia của các giao tiếp truyền thông.
Hơn nữa, tất cả các giao tiếp truyền thông giữa những người Mỹ và một số người nước ngoài được đưa vào trong cùng các cơ sở dữ liệu như là các giao tiếp truyền thông giữa những người nước ngoài với nhau, làm cho chúng có khả năng tìm kiếm được rồi mà không có sự cho phép.
Một số tìm kiếm được các nhà phân tích của NSA tiến hành được rà soát lại theo chu kỳ từ những người giám sát của họ bên trong NSA. “Rất hiếm khi bị hỏi về các tìm kiếm của chúng tôi”, Snowden đã nói cho Guardian vào tháng 6, “và thậm chí khi bị hỏi, thường là các dòng: 'hãy đánh đống các lý lẽ chứng minh'”.
Trong một bức thư tuần này gửi cho thượng nghị sỹ Ron Wyden, giám đốc tình báo quốc gia James Clapper đã thừa nhận rằng các nhà phân tích của NSA đã thậm chí vượt quá các giới hạn pháp lý khi được NSA giải nghĩa trong sự giám sát nội địa.
Việc thừa nhận những gì ông ta gọi là “một số vấn đề tuân thủ”, Clapper đã quy kết chúng thành “lỗi của con người” hoặc “các vấn đề công nghệ phức tạp cao” hơn là “ý xấu muốn lừa lọc”.
Tuy nhiên, Wyden đã nói trước Thượng viện hôm thứ ba: “Những vi phạm đó là nghiêm trọng hơn so với những vi phạm được cộng đồng tình báo nêu, và là đáng lo ngại”.
Trong một tuyên bố cho tờ Guardian, NSA nói: “Các hoạt động của NSA được tập trung và đặc biệt được triển khai chống lại - và chỉ chống lại - các mục tiêu tình báo nước ngoài hợp pháp để trả lời cho các yêu cầu mà các lãnh đạo của chúng ta cần cho những thông tin cần thiết để bảo vệ các lợi ích của nó và của dân tộc chúng ta”.
In recent years, the NSA has attempted to segregate exclusively domestic US communications in separate databases. But even NSA documents acknowledge that such efforts are imperfect, as even purely domestic communications can travel on foreign systems, and NSA tools are sometimes unable to identify the national origins of communications.
Moreover, all communications between Americans and someone on foreign soil are included in the same databases as foreign-to-foreign communications, making them readily searchable without warrants.
Some searches conducted by NSA analysts are periodically reviewed by their supervisors within the NSA. "It's very rare to be questioned on our searches," Snowden told the Guardian in June, "and even when we are, it's usually along the lines of: 'let's bulk up the justification'."
In a letter this week to senator Ron Wyden, director of national intelligence James Clapper acknowledged that NSA analysts have exceeded even legal limits as interpreted by the NSA in domestic surveillance.
Acknowledging what he called "a number of compliance problems", Clapper attributed them to "human error" or "highly sophisticated technology issues" rather than "bad faith".
However, Wyden said on the Senate floor on Tuesday: "These violations are more serious than those stated by the intelligence community, and are troubling."
In a statement to the Guardian, the NSA said: "NSA's activities are focused and specifically deployed against – and only against – legitimate foreign intelligence targets in response to requirements that our leaders need for information necessary to protect our nation and its interests.
“XKeyscore được sử dụng như một phần của hệ thống thu thập tình báo dấu hiệu nước ngoài hợp pháp của NSA”.
“Các lý lẽ về sự truy cập của các nhà phân tích một cách rộng khắp, không bị kiểm tra tới các dữ liệu thu thập của NSA đơn giản là không đúng. Sự truy cập tới XKeyscore, cũng như tất cả các công cụ phân tích của NSA, là có giới hạn chỉ tới các cá nhân mà yêu cầu truy cập vì các nhiệm vụ được giao của họ... Hơn nữa, có nhiều sự kiểm tra và cân nhắc giám sát bằng tay, nhiều kỹ thuật trong hệ thống để ngăn chặn sự lạm dụng cố ý xảy ra”.
“Mỗi một tìm kiếm của một nhà phân tích của NSA là hoàn toàn có thể kiểm tra được, để đảm bảo rằng chúng là phù hợp và nằm trong luật”.
“Các dạng chương trình đó cho phép chúng ta thu thập thông tin mà cho phép chúng ta thực hiện các nhiệm vụ của chúng ta một cách thành công - để bảo vệ dân tộc và bảo vệ nước Mỹ và các quân đội đồng minh ở nước ngoài”.
"XKeyscore is used as a part of NSA's lawful foreign signals intelligence collection system.
"Allegations of widespread, unchecked analyst access to NSA collection data are simply not true. Access to XKeyscore, as well as all of NSA's analytic tools, is limited to only those personnel who require access for their assigned tasks … In addition, there are multiple technical, manual and supervisory checks and balances within the system to prevent deliberate misuse from occurring."
"Every search by an NSA analyst is fully auditable, to ensure that they are proper and within the law.
"These types of programs allow us to collect the information that enables us to perform our missions successfully – to defend the nation and to protect US and allied troops abroad."
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.