Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

‘Ấn bản lần 3 Báo cáo toàn cầu của ODB’ (Hàn thử biểu Dữ liệu Mở) - bản dịch sang tiếng ViệtLà tài liệu được xuất bản tháng 04/2016 của Open Data Barometer (Hàn thử biểu Dữ liệu Mở), đơn vị đã được chương trình Dữ liệu Mở vì sự Phát triển - OD4D (Open Data for Development), quan hệ đối tác được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế - IDRC (International Development Research Centre) của Canada, Ngân hàng Thế giới - WB (World Bank), Bộ Phát triển Quốc tế - DFID (Department for International Development) của Vương quốc Anh, và Công việc Toàn cầu của Canada - GAC (Global Affairs Canada) cấp vốn nghiên cứu và xuất bản. Đây là công việc có tính cộng tác mạng được triển khai với sự hỗ trợ về trợ cấp từ IDRC, Ottawa, Canada.
Báo cáo toàn cầu của Open Data Barometer ấn bản lần 3 này đánh giá xếp hạng 92 quốc gia trên thế giới về Dữ liệu Mở ở 3 khía cạnh: (1) Tính sẵn sàng; (2) Triển khai; (3) Ảnh hưởng.
Để thực sự mở, dữ liệu sẽ phải:
  • Sẵn sàng trên trực tuyến sao cho thích nghi được với dải thực tế rộng lớn nhất các sử dụng và những người sử dụng.
  • Được cấp phép mở sao cho bất kỳ ai cũng có được sự cho phép để sử dụng và sử dụng lại dữ liệu đó.
  • Máy đọc được sao cho các tập hợp dữ liệu lớn có thể được phân tích một cách có hiệu quả.
  • Sẵn sàng theo đống sao cho nó có thể được tải về như một tập hợp dữ liệu và dễ dàng được máy phân tích.
  • Không mất tiền sao cho bất kỳ ai cũng có thể truy cập được nó bất kể ngân sách của họ ra sao.
Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 69 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.