Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

‘Chỉ dẫn Mở ra: Sử dụng Dữ liệu Mở để Chống Tham nhũng’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của Hiến chương Dữ liệu Mở (Open Data Charter) cùng các đối tác là Minh bạch Mexico (Transparencia Mexicana), Đối tác Giao kết Mở (Open Contracting Partnership) và Dữ liệu Mở vì Mạng Phát triển (Open Data for Development Network) xuất bản, lần đầu tiên xuất hiện trên Internet vào ngày 17/05/2017 tại địa chỉ:
Tài liệu có ý định là một phần của công việc đang phát triển có sử dụng dữ liệu mở để đấu tranh chống tham nhũng, bao gồm:
  • “Các trường hợp điển hình và các phương pháp luận. Một loạt các trường hợp điển hình nhấn mạnh các tiếp cận hiện hành và trong tương lai về sử dụng dữ liệu mở.
  • 30 tập hợp dữ liệu ưu tiên và các thuộc tính chính cần thiết sao cho chúng có thể nói cho nhau được. Để giải quyết các mạng tham nhũng, là đặc biệt quan trọng sao cho các kết nối có thể được thiết lập và đi xuyên qua khắp các tập hợp dữ liệu, các đường biên giới quốc gia và các khu vực khác nhau.
  • Các tiêu chuẩn dữ liệu. Các tiêu chuẩn mô tả những gì nên được xuất bản, và các chi tiết kỹ thuật cho công việc chống tham nhũng, và nhấn mạnh các lĩnh vực nơi hiện nay không có các tiêu chuẩn.”


Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 60 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.