Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Vai trò của thư viện thay đổi thế nào trong xuất bản hàn lâm ngày nay


Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015
Giới thiệu truy cập mở, mục 1.5 ‘Vai trò của các bên tham gia đóng góp’, trang 24-25
Introduction to Open Access, 1.5 ‘Role of Stakeholders’, pages 15-16
Trong kỷ nguyên trước khi có web, các nhà xuất bản từng là cơ bản cho hệ sinh thái hàn lâm. Cộng đồng hàn lâm từng phụ thuộc vào các nhà xuất bản để xem tác phẩm của họ được phổ biến. Với các công cụ Web 2.0, các nhân viên hàn lâm đã được trang bị cả từ quan điểm truy cập và xuất bản và vai trò của các nhà xuất bản dường như giảm bớt. Đúng hơn là các thư viện cần tăng tốc trong việc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho cộng đồng hàn lâm. Với kịch bản đang thay đổi sau đây, các lĩnh vực can thiệp chính được thấy đối với các thư viện trong vòng đời nghiên cứu:
  • hỗ trợ cộng đồng hàn lâm bằng việc tạo ra các kho cơ sở như các thùng chứa (containers) cho thế giới các tư liệu số được sản xuất qua nghiên cứu và sự uyên thâm, không chỉ các hồ sơ được xuất bản;
  • giúp tìm kiếm dữ liệu nghiên cứu thích hợp và lọc các bài báo được xuất bản và đóng gói lại những thứ y hệt đó vì kinh nghiệm tốt hơn của người sử dụng;
  • cung cấp nền tảng tự lưu trữ và tự xuất bản bởi cộng đồng hàn lâm;
  • nắm lấy vai trò của nhà xuất bản qua xuất bản các tạp chí điện tử và quảng bá và phổ biến những thứ y hệt đó;
  • thiết kế và duy trì các kho cơ sở để lưu trữ kết quả đầu ra nghiên cứu của cơ sở;
Với sự xuất hiện của các công nghệ hiện đại đương thời dường như có sự thay đổi chính trong quy trình truyền thông hàn lâm và vai trò của các bên tham gia đóng góp trong quy trình đó đang được xác định lại.


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.