Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Các kho của cơ sở


Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015
Clifford Lynch (2003) đã đưa ra mô tả ban đầu về kho của cơ sở bằng ngôn từ sau:
“… kho của cơ sở dựa vào trường đại học là tập hợp các dịch vụ trường đại học đó chào cho các thành viên cộng đồng của nó để quản lý và phổ biến các tư liệu số được cơ sở đó và các thành viên cộng đồng của nó tạo ra. Cơ bản nhất là cam kết của tổ chức với việc quản lý các tư liệu số đó, bao gồm cả bảo tồn dài hạn ở những nơi thích hợp, cũng như tổ chức và truy cập hoặc phân phối”.
Các kho (số) của cơ sở cũng có thể được tham chiếu tới như là các máy chủ tài liệu xúc tác cho các thành viên cộng đồng nghiên cứu đặc thù để tự lưu trữ kết quả đầu ra nghiên cứu của họ và để làm cho các kết quả đầu ra nghiên cứu đó của họ sẵn sàng cho công chúng mà không có bất kỳ rào cản truy cập nào. Vì các kho đó là của cơ sở, nội dung phụ thuộc vào trọng tâm của cơ sở hoặc tổ chức đó. Cơ sở giáo dục đại học tiến hành nghiên cứu xuyên khắp nhiều ngành nghề có thể đi theo tiếp cận đa ngành, bao gồm nghiên cứu từ các lĩnh vực chủ đề khác nhau trong một kho đơn nhất. Kho có thể gồm nghiên cứu mới (như, các luận văn/luận án) cũng như nghiên cứu được xuất bản trước đó chỉ trên tạp chí có đăng ký thuê bao, miễn là có thỏa thuận giữa tác giả, nhà xuất bản và cơ sở. Cả siêu dữ liệu (dữ liệu về dữ liệu) cũng như toàn văn được đánh chỉ mục, và được các máy tìm kiếm phổ biến thu hoạch được, miễn là các tiêu chuẩn mở được sử dụng.
Các ví dụ về các kho của cơ sở bao gồm:
Để có nhiều hơn ví dụ về các kho đa ngành của cơ sở, hãy tới xem OpenDOAR .

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.