Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang ARKANSAS, nước Mỹ


Các chính sách hiện có:
  • SB 265 (2015) đã tạo ra eVersity của Đại học Arkansas (một cơ sở giáo dục đại học hoàn toàn trên trực tuyến). Dự luật này yêu cầu tài nguyên giáo dục mở được ứng dụng để hỗ trợ phân phối các khóa học cho các sinh viên.
Existing Policies:
  • SB 265 (2015) created the University of Arkansas System eVersity (an entirely online institution of higher education). This bill requires that open educational resources be utilized to support course delivery to students.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.