Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang MASSACHUSETTS, nước Mỹ


Hoạt động năm 2018:
  • S 714/S 2169 (mang từ năm 2017 sang): Quyết định này tạo ra ủy ban đặc biệt để nghiên cứu và điều tra nền công nghiệp sách giáo khoa đại học. Điều này bao gồm sự xem xét các chi phí mua sách giáo khoa và các tư liệu học tập, rà soát lại thông tin liên quan tới việc chào lựa chọn các sách giáo khoa chi phí thấp hơn, bao gồm cả các sách giáo khoa số, và khai thác sử dụng hiệu quả các sách giáo khoa điện tử. Hành động mới nhất: Quyết định S2169 đã được chuyển cho Ủy ban Quy chế Thượng viện ngày 07/02/2018.
  • S 304 (mang từ 2017 sang): Ủy ban đặc biệt ở đây được thành lập để nghiên cứu và báo cáo về cách để tối đa hóa sử dụng các sách giáo khoa số và mở cho hệ thống K-12 và các trường cao đẳng và đại học công lập. Hành động mới nhất: Điều trần được lên lịch trong ủy ban Giáo dục ngày 05/09/2017.
Các chính sách hiện hành:
  • H4200 (2016): Ngôn từ đã được đưa vào dự luật phân bổ của năm tài chính 2017 ủy quyền cho Bộ Giáo dục Đại học thiết lập các chỉ dẫn và các thủ tục được đề xuất tuân thủ với 34 CFR 668.164(c)(2) để khuyến khích và hỗ trợ các trường cao đẳng và đại học triển khai các chương trình làm giảm chi phí sách giáo khoa và các tư liệu giáo dục khác. Đây là những ngôn từ đã được Hiệp hội các Nhà xuất bản Mỹ (AAP) lưu hành cho các nhà điều chỉnh pháp luật ở nhiều bang khác nhau.
2018 Activity:
  • S 714/S 2169 (carried over from 2017): This resolve creates a special commission to investigate and study the college textbook industry. This shall include an examination of the costs of purchasing textbooks and study materials, reviewing information concerning offering a choice of lower cost texts, including digital texts, and exploring the effective use of E-textbooks. Last Action: Resolve S2169 discharged to the committee on Senate Rules on 2/7/18.
  • S 304 (carried over from 2017): A special commission is hereby established to study and report on how to maximize the use of digital and open textbooks for K-12 and public colleges and universities. Last Action: Hearing scheduled in committee on Education for 9/5/17.
Existing Policies:
  • H4200 (2016): Language was inserted into the FY 2017 appropriations bill authorizing the Department of Higher Education to establish suggested guidelines and protocols in accordance with 34 CFR 668.164(c)(2) to encourage and assist colleges and universities with the implementation of programs which reduce the cost of textbooks and other educational materials. This was language was circulated by the Association of American Publishers (AAP) to legislators in many different states.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.