Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang HAWAII, nước Mỹ

Hoạt động năm 2018:
  • SB 2328: Thành lập đội đặc nhiệm về tài nguyên giáo dục mở của Đại học Hawai để tiến hành phân tích và đánh giá toàn diện về tất cả các khóa học chung và các khóa học có nhiều sinh viên được dạy trong hệ thống Đại học Hawai để xác định các tài nguyên giáo dục mở cho các khóa học đó. Thiết lập và phân bổ các nguồn vốn cho chương trình trợ cấp dự án thí điểm tài nguyên giáo dục mở để ưu đãi cho các giảng viên áp dụng, phát triển, và triển khai tài nguyên giáo dục mở. Các khóa học được yêu cầu trước đó trong hệ thống Đại học Hawai hoàn toàn sử dụng OER. Hành động mới nhất: Ủy ban của Bộ Giáo dục Đại học (HED) đã khuyến cáo rằng biện pháp đó sẽ được hoãn lại cho tới ngày 20/03/2018.
  • HCR125/HR112: Nghị quyết cùng lúc này khuyến khích các giảng viên trong hệ thống của Đại học Hawai sử dụng nhiều hơn tài nguyên giáo dục mở và các tài nguyên chi phí thấp hoặc không mất chi phí. Hành động mới nhất: Nghị quyết có lịch điều trần bởi HED vào ngày 20/03/2018.
2018 Activity:
  • SB 2328: Establishes the University of Hawai‘i open educational resources task force to conduct a comprehensive analysis and evaluation on all general education courses and high attendance courses taught at the University of Hawai‘i system to identify open educational resources for those courses. Establishes and appropriates funds for an open educational resources pilot project grant program to incentivize faculty that adopt, develop, and implement open educational resources. Previously required courses at the University of Hawai’i system to exclusively use OER.  Last Action: The committee on HED recommended that the measure be deferred until 3/20/18.
  • HCR125/HR112: This concurrent resolution encourages the faculty of the University of Hawaii system to make greater use of open education resources and other low-cost or free resources. Last Action: Resolution scheduled to be heard by HED on 3/20/18.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.