Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang NEW JERSEY, nước Mỹ

  • A 327: Luật Sách giáo khoa Đại học Kham được: Dự luật này yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phát triển các sách giáo khoa mở sẵn sàng cho các sinh viên không mất tiền và yêu cầu mua lại các sách giáo khoa đã qua sử dụng với mức giá 50%. Trong vòng 180 ngày kể từ ngày luật này có hiệu lực, một cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc độc lập 4 năm, sau khi tư vấn với các thành viên giảng viên ở cơ sở đó, sẽ đệ trình kế hoạch cho Bộ trưởng Giáo dục Đại học để mở rộng sử dụng các sách giáo khoa mở để đạt được sự tiết kiệm cho các sinh viên. Hành động mới nhất: A 327 được quy cho Ủy ban Giáo dục Đại học của Quốc hội vào ngày 09/01/2018.
  • S 768: Dự luật này yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phát triển kế hoạch sách giáo khoa mở. Trong vòng 180 này kể từ ngày dự luật này có hiệu lực, một cơ sở giáo dục đại học, sau khi tư vấn với các thành viên giảng viên ở cơ sở đó, sẽ đệ trình kế hoạch cho Bộ trưởng Giáo dục Đại học để mở rộng sử dụng các sách giáo khoa mở và các tư liệu học tập số thương mại để đạt được sự tiết kiệm cho các sinh viên được tuyển sinh vào cơ sở đó. Hành động mới nhất: đã chuyển cho Thượng viện và đã nhận được ở Quốc hội, sau đó đã quy cho Ủy ban Giáo dục Đại học của Quốc hội ngày 01/02/2018.
  • A 1149: Dự luật này yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học chào các sách giáo khoa mở. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày dự luật này có hiệu lực, một cơ sở giáo dục đại học, sau khi tư vấn với các thành viên giảng viên ở cơ sở đó, sẽ đệ trình kế hoạch cho Bộ trưởng Giáo dục Đại học để làm cho các tư liệu học tập dạng số và các sách giáo khoa mở sẵn sàng cho các sinh viên được tuyển sinh vào cơ sở đó để đạt được sự tiết kiệm chi phí cho các sinh viên đó. Hành động mới nhất: chuyển sang cho Ủy ban Giáo dục Đại học của Quốc hội ngày 09/01/2018.
  • A 3254: Dự luật này yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phát triển kế hoạch để chào các sách giáo khoa mở cho các sinh viên - trong vòng 180 ngày kể từ ngày luật này có hiệu lực, một cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc độc lập, sau khi tư vấn với các thành viên giảng viên ở cơ sở đó, sẽ đệ trình kế hoạch cho Bộ trưởng Giáo dục Đại học để mở rộng sử dụng các sách giáo khoa mở và các tư liệu học tập dạng số thương mại để đạt được sự tiết kiệm cho các sinh viên được tuyển sinh vào cơ sở đó. Hành động mới nhất: Được giới thiệu, được quy cho Ủy ban Giáo dục Đại học của Quốc hội vào ngày 12/02/2018.
2018 Activity:
  • A 327: Affordable College Textbook Act: This bill requires institutions of higher education to develop open textbooks available to students at no charge and requires buyback of used textbooks at 50% of purchase price. Within 180 days of the effective date of this act, a four year public or independent institution of higher education, after consultation with faculty members at the institution, shall submit a plan to the Secretary of Higher Education to expand the use of open textbooks to achieve savings for students. Last Action: A 327 referred to Assembly Higher Education Committee on 1/9/18.
  • S 768: This bill requires institutions of higher education to develop open textbook plan. Within 180 days of the effective date of this bill, an institution of higher education, after consultation with faculty members at the institution, shall submit a plan to the Secretary of Higher Education to expand the use of open textbooks and commercial digital learning materials in order to achieve savings for students enrolled in the institution. Last Action: passed Senate and received in the Assembly, then referred to Assembly Higher Education Committee on 2/1/18.
  • A 1149: This bill requires institutions of higher education to offer open textbooks. Within 90 days of the effective date of this bill, an institution of higher education, after consultation with faculty members at the institution, shall submit a plan to the Secretary of Higher Education to make open textbooks and commercial digital learning materials available to students enrolled in the institution in order to achieve a savings for those students. Last Action: referred to Assembly Higher Education Committee on 1/9/18.
  • A 3254: This bill requires institutions of higher education to develop plan to offer open textbooks to students – within 180 days of this law becoming effective, a public or independent institution of higher education, after consultation with faculty members at the institution, shall submit a plan to the Secretary of Higher Education to expand the use of open textbooks and commercial digital learning materials in order to achieve savings for students enrolled in the institution. Last Action: Introduced, referred to Assembly Higher Education Committee on 2/12/2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.