Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang LOUISIANA, nước Mỹ


Các chính sách hiện hành:
HCR 80 (2016): đã thành lập Ủy ban Nghiên cứu Thư viện Ảo để tiến hành nghiên cứu và đưa ra các khuyến cáo về phát triển thư viện ảo rộng khắp bang - các tài nguyên giáo dục mở đại diện cho sự phát triển các bộ sưu tập sách giáo khoa truy cập được và được chia sẻ trên trực tuyến, có thể làm giảm chi phí giáo dục trong khi vẫn sử dụng hiệu quả tiền thuế.
Existing Policies:
  • HCR 80 (2016): established the Virtual Library Study Commission to conduct a study and make recommendations regarding the development of a statewide virtual library – OERs representing the development of shared online accessible textbook collections, can bring educational costs down considerably while making efficient use of tax dollars

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.