Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Định nghĩa Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở của Bộ Giáo dục Mỹ

Open Education and Openly Licensed Educational Resources

Giáo dục mở
Chúng tôi tin tưởng các cơ hội giáo dục nên là sẵn sàng cho tất cả những người học. Việc tạo ra hệ sinh thái giáo dục mở có liên quan tới việc tạo ra các tư liệu, dữ liệu học tập và các cơ hội giáo dục sẵn sàng, không có các hạn chế được các luật bản quyền, các rào cản truy cập, hoặc các hệ thống sở hữu độc quyền đặt ra làm cho thiếu tính tương hợp và hạn chế sự trao đổi thông tin một cách tự do.
Tài nguyên giáo dục được cấp phép mở
Trong Kế hoạch Công nghệ Giáo dục Quốc gia năm 2017, Bộ định nghĩa tài nguyên giáo dục được cấp phép mở là tài nguyên dạy, học, và nghiên cứu nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép cho phép tự do sử dụng, sử dụng lại, sửa đổi, và chia sẻ với những người khác. Tài nguyên số được cấp phép mở có thể bao gồm các khóa học hoàn chỉnh, các sách giáo khoa số theo module cũng như các tài nguyên chi tiết hơn như các hình ảnh, video, và các hạng mục đánh giá.

Open Education

We believe that educational opportunities should be available to all learners. Creating an open education ecosystem involves making learning materials, data, and educational opportunities available without restrictions imposed by copyright laws, access barriers, or exclusive proprietary systems that lack interoperability and limit the free exchange of information.

Openly Licensed Educational Resources

In the 2017 National Education Technology Plan, the Department defines openly licensed educational resources as teaching, learning, and research resources that reside in the public domain or have been released under a license that permits their free use, reuse, modification, and sharing with others. Digital openly licensed resources can include complete online courses, modular digital textbooks as well as more granular resources such as images, videos, and assessment items.
Dịch: Lê Trung NghĩaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.