Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang LOWA, nước Mỹ

Hoạt động năm 2018:
SSB 3179/SF2362: Luật thiết lập các yêu cầu có liên quan tới sử dụng và nhận diện các tài nguyên giáo dục mở của các cơ sở giáo dục sau trung học - dự luật này muốn yêu cầu bất kỳ cơ sở sau trung học nào mà các sinh viên của nó đủ điều kiện hoặc những sinh viên nào nhận được hỗ trợ tài chính xác định trong từng catalog khóa học được cơ sở đó xuất bản các khóa học sẽ sử dụng các tài nguyên giáo dục mở. Luật này cũng yêu cầu các lãnh đạo các trường đại học phát triển và triển khai, dựa vào sự phê chuẩn của ban lãnh đạo các trường đại học của bang, một kế hoạch 5 năm để gia tăng số lượng các khóa học có sử dụng tài nguyên giáo dục mở. Hành động mới nhất: Tiểu ban đã khuyến cáo thông qua vào ngày 13/03/2018.
2018 Activity:
  • SSB 3179/SF2362: An Act establishing requirements relating to the use and identification of open educational resources by postsecondary educational institutions – this bill would require any postsecondary institution whose students are eligible for or who receive financial assistance to identify in each course catalog published by the institution the courses that will utilize open educational resources. This also requires regents universities to develop and implement, upon receiving state board of regents approval, a five-year plan to increase the number of courses utilizing open educational materials. Last Action: Subcommittee recommended passage on 3/13/18.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.