Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang COLORADO, nước Mỹ

Hoạt động năm 2018:
  • HB18-1331: Về việc mở rộng sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, và, liên quan tới nó, thành lập hội đồng tài nguyên giáo dục mở Colorado, tạo ra chương trình trợ cấp để hỗ trợ tạo lập và sử dụng tài nguyên giáo dục mở, và thực hiện sự phân bổ. Hành động mới nhất: Được phê chuẩn, 28/03/2018.
Các chính sách hiện hành:
  • SB 258 (2017): Thành lập hội đồng tài nguyên giáo dục mở trong Bộ Giáo dục Đại học. Bộ được yêu cầu liên hệ với một thực thể để đánh giá hiện trạng sử dụng OER của các cơ sở giáo dục đại học công lập và xem xét các lựa chọn và các khó khăn trong việc gia tăng sử dụng OER. Hội đồng phải tạo thuận lợi cho công việc của thực thể hợp đồng đó, và, tính tới các phát hiện có thực thể hợp đồng đó, khuyến cáo các sáng kiến để mở rộng sử dụng OER, tạo ra sự tiết kiệm chi phí và các lợi ích giáo dục khác cho các sinh viên được tuyển sinh.
2018 Activity:
  • HB18-1331: Concerning expanding the use of open educational resources at public institutions of higher education, and, in connection therewith, creating the Colorado open educational resources council, creating a grant program to support the creation and use of open educational resources, and making an appropriation. Last Action: Engrossed – 03/28/2018.
Existing Policies:
  • SB 258 (2017): Creates the open educational resources council in the Department of Higher Education. The Department is required to contract with an entity to evaluate the existing use of OER by public institutions of higher education and consider the options for and obstacles to increasing the use of OER. The council must facilitate the work of the contracting entity, and, taking into account the findings of the contracting entity, recommend initiatives to expand the use of OER, resulting in cost savings and other educational benefits for students enrolled

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.