Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang VIRGINIA, nước Mỹ

Hoạt động năm 2018:
  • HB 454: Yêu cầu ban lãnh đạo điều hành từng cơ sở giáo dục đại học công lập phát triển các chỉ dẫn để áp dụng và sử dụng các tài nguyên giáo dục mở chi phí thấp và không mất chi phí trong các khóa học được chào trong cơ sở như vậy. Được sửa đổi bổ sung để cho phép cơ sở đưa vào các chỉ dẫn cho các tư liệu được xuất bản thương mại với chi phí thấp. Hành động mới nhất: Dự luật được Hạ viện và Thượng viện thông qua - được triển khai - ngày 20/03/2018.
2018 Activity:
  • HB 454: Requires the governing board of each public institution of higher education to develop guidelines for the adoption and use of low-cost and no-cost open educational resources in courses offered at such institution. Amended to permit institution to include guidelines for low-cost commercially published materials. Last Action: Bill passed House and Senate – Enrolled – 03/20/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.