Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang PENNSYLVANIA, nước Mỹ

Hoạt động năm 2018:
  • HB 712 (chuyển từ 2017 sang): Cung cấp tính sẵn sàng các tài nguyên điện tử trong các cơ sở giáo dục đại học: Dự luật này yêu cầu không muộn hơn 01/01/2020, bất kỳ thực thể nào xuất bản các sách giáo khoa được chào bán trong một cơ sở giáo dục đại học sẽ phải làm cho các sách giáo khoa đó sẵn sàng, toàn bộ hoặc một phần, để bán ở định dạng điện tử. Phiên bản điện tử của bất kỳ sách giáo khoa nào cũng sẽ có nội dung y hệt phiên bản in và có thể được bảo vệ chống sao chép. Hành động mới nhất: Quy cho Giáo dục ngày 06/03/2017.
2018 Activity:
  • HB 712 (carried over from 2017): Providing for Availability of Electronic Resources at Institutions of Higher Education: This bill requires that no later than Jan. 1, 2020, any entity that publishes textbooks offered for sale at an institution of higher education shall make the textbooks available, in whole or in part, for sale in electronic format. The electronic version of any textbook shall contain the same content as the printed version and may be copy-protected. Last Action: referred to Education 3/6/17.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.