Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang SOUTH CAROLINA, nước Mỹ


Hoạt động năm 2018:
  • S 262 (chuyển từ 2017 sang): sửa đổi bổ sụng luật hiện hành để yêu cầu chính sách sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục đại học công lập mà có ý định giúp giảm thiểu các chi phí sách giáo khoa đại học. Dự luật này yêu cầu các cơ sở cung cấp cho các giảng viên thông tin và các công cụ để lựa chọn các sách giáo khoa, bao gồm các thông tin giá thành và tính sẵn sàng của các định dạng lựa chọn thay thế cho các tư liệu khóa học. Hành động mới nhất: Được giới thiệu ở Hạ viện, được quy cho Ủy ban các Công việc Giáo dục và Công cộng ngày 21/03/2017.
2018 Activity:
  • S 262 (carried over from 2017): amends the current law to require a textbook policy for public institutions of higher education that is intended to help minimize college textbook costs. This bill requires institutions to provide faculty with information and tools for selection of textbooks, including pricing information and availability of alternative formats for course materials. Last Action: Introduced in House, referred to Committee on Education and Public Works on 3/21/17.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.