Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang NORTH DAKOTA, nước Mỹ


Các chính sách hiện hành:
  • HB 1358 (2017): Dự luật này yêu cầu quản lý lập pháp cân nhắc nghiên cứu sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hệ thống trường tiểu học và trung học. Nghiên cứu đó phải gồm phân tích tiết kiệm chi phí tiềm tàng cho các khu trường học và phòng chỉ dẫn công lập, tính sẵn sàng của các đối tác khu vực tư nhân để trợ giúp trong phát triển, áp dụng, triển khai, và cấp vốn cho tài nguyên giáo dục mở, và các bước cần thiết để thiết lập North Dakota như là một bang #GoOpen với Bộ Giáo dục Mỹ.
  • HR 1003 (2015): Luật sẽ cung cấp phân bổ để thanh toán cho các chi tiêu của hệ thống đại học của North Dakota. Gồm sự phân bổ 1 lần 110.000 USD cho huấn luyện tài nguyên giáo dục mở cho 2 năm 2015-2017.
  • HCR 3009 (2013): Nghị quyết đồng thời chỉ thị cho Quản lý Lập pháp nghiên cứu sử dụng các sách giáo khoa mở trong Hệ thống Đại học của North Dakota, bao gồm các lựa chọn để phát triển các đối tác với các bang khác để sử dụng sách giáo khoa mở.
  • HCR 3013 (2013): Nghị quyết đồng thời thúc giục Ban lãnh đạo Giáo dục Đại học của Bang và các thành viên giảng viên của các cơ sở trong Hệ thống Đại học của North Dakota gia tăng sử dụng các sách giáo khoa mở cho các khóa học hàn lâm để giảm thiểu gánh nặng tài chính cho các sinh viên giáo dục đại học.
Existing Policies:
  • HB 1358 (2017): This bill requires the legislative management to consider studying the use of open educational resources in the elementary and secondary school system. The study must include an analysis of potential cost savings for school districts and the department of public instruction, the availability of private sector partnerships to aid in the development, adoption, implementation, and funding of open educational resources, and the steps necessary to establish ND as a #GoOpen state with the USED.
  • HR 1003 (2015): An act to provide appropriation for defraying the expenses of the North Dakota university system. Includes a one time appropriation for $110,000 for open education resource training for the 2015-2017 biennium.
  • HCR 3009 (2013): A concurrent resolution directing the Legislative Management to study the use of open textbooks in the North Dakota University System, including options to develop partnerships with other states to use open textbooks.
  • HCR 3013 (2013): A concurrent resolution urging the State Board of Higher Education and faculty members of North Dakota University System institutions to increase the use of open textbooks for academic courses in order to reduce the financial burden to higher education students.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.