Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang OHIO, nước Mỹ

Các chính sách hiện hành:
  • HB 49 (2017): yêu cầu không muộn hơn 30/06/2018, tất cả các cơ sở giáo dục đại học của bang nằm trong cùng vùng của bang sẽ tham gia vào thỏa thuận cung cấp để tạo lập một khế ước. Khế ước này, trong số những điều khác, sẽ xác định, phát triển, và triển khai các tài nguyên chương trình giảng dạy được chia sẻ để thúc đẩy các con đường giáo dục làm giảm thiểu thời gian được yêu cầu để có được trình độ. Điều này có thể bao gồm chương trình giảng dạy được phân phối bằng việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở và các định dạng trên trực tuyến.
Existing Policies:
  • HB 49 (2017): requires that no later than June 30, 2018, all state institutions of higher education that are located in the same region of the state to enter into an agreement providing for the creation of a compact. This compact, among other things, shall identify, develop, and implement shared curriculum resources to promote educational pathways that minimize the time required to earn a degree. This may include curriculum delivered using open educational resources and online formats.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.