Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang OREGON, nước Mỹ

Các chính sách hiện hành:
  • HB 2729 (2017): yêu cầu Ủy ban Điều phối Giáo dục Đại học làm việc thường xuyên với các trường đại học và cao đẳng cộng đồng để phân tích và đánh giá tính hiệu quả của các tài nguyên giáo dục mở được áp dụng trước đó và gia tăng số lượng tài nguyên giáo dục mở được sử dụng trong các khóa học.
  • HB 2871 (2015): đã thiết lập chương trình trợ cấp tài nguyên giáo dục mở trong Ủy ban Điều phối Giáo dục Đại học để khuyến khích sử dụng các tài nguyên giáo dục mở không mất chi phí hoặc chi phí thấp trong các cơ sở giáo dục sau trung học của Oregon. Nó cũng đã yêu cầu đại học công lập và cao đẳng cộng đồng phải chỉ định rõ ràng các khóa học với các tư liệu khóa học hoàn toàn gồm các sách giáo khoa tự do hoặc các tư liệu khác có chi phí thấp hoặc không mất chi phí.
Existing Policies:
  • HB 2729 (2017): requires the Higher Education Coordinating Commission to work regularly with public universities and community colleges to analyze and evaluate effectiveness of previously adopted open educational resources and to increase number of open educational resources used in courses.
  • HB 2871 (2015): established an open educational resources grant program within the Higher Education Coordinating Commission to encourage the use of low or no-cost open educational resources in Oregon’s post-secondary institutions of education. It also required that each public university and community college must prominently designate courses whose course materials exclusively consist of open or free textbooks or other low-cost or no-cost course materials.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.