Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang RHODE ISLAND, nước Mỹ

Các chính sách hiện hành:
Sáng kiến Sách giáo khoa Mở của Rhode Island (2016): Vào ngày 27/09/2016, Thống đốc Gina Raimondo đã công bố Sáng kiến Sách giáo khoa Mở rộng khắp bang thách thức các cơ sở giáo dục đại học của Rhode Island giảm các chi phí đại học bằng việc tiết kiệm cho các sinh viên 5 triệu USD qua 5 năm bằng việc sử dụng các sách giáo khoa được cấp phép mở. Văn phòng Cách tân Rhode Island điều phối Sáng kiến Sách giáo khoa Mở trong đối tác với Thư viện Adams của Cao đẳng Rhode Island và Đại học Roger Williams và với sự hỗ trợ từ các đối tác bên ngoài. Việc cấp vốn cho các trợ cấp nhỏ được Văn phòng Ủy viên hội đồng Sau trung học của Rhode Island và Văn phòng Cách tân cung cấp. Lưu ý: Chưa cơ quan lập pháp nào có liên quan với sáng kiến này.
Existing Policies:
  • Rhode Island Open Textbook Initiative (2016): On September 27th 2016, Governor Gina Raimondo announced a statewide Open Textbook Initiative challenging Rhode Island’s higher education institutions to reduce college costs by saving students $5 million over five years using open licensed textbooks. The Rhode Island Office of Innovation coordinates the Open Textbook Initiative in partnership with Rhode Island College’s Adams Library and Roger Williams University and with support from external partners. Funding for micro-grants is provided by Rhode Island Office of the Postsecondary Commissioner and the Office of Innovation. Note: No legislation is associated with this initiative.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.