Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang WEST VIRGINIA, nước Mỹ


Hoạt động năm 2018:
  • HCR 41: Thiết lập Ủy ban Nghiên cứu Thư viện Ảo để tiến hành nghiên cứu khía cạnh phát triển thư viện ảo khắp bang và đệ trình báo cáo bằng văn bản các phát hiện và các khuyến cáo cho Ủy ban Giáo dục của Hạ viện và Ủy ban Giáo dục của Thượng viện. Nghị quyết này trích dẫn OER như là cách thức để giảm thiểu các chi phí giáo dục. Hành động mới nhất: Được giới thiệu ở Thượng viện, được gửi cho Ủy ban Giáo dục ngày 26/02/2018.
2018 Activity:
  • HCR 41: Establishing the Virtual Library Study Commission to conduct a study regarding development of a statewide virtual library and to submit a written report of findings and recommendations to the House Education Committee and the Senate Education Committee. This resolution cites OER as a way to bring down education costs. Last Action: Introduced in Senate, sent to Education committee on 2/26/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.