Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Cuộc họp của các chuyên gia liên chính phủ thông qua Khuyến cáo Phác thảo được làm lại về Tài nguyên Giáo dục Mở


Intergovernmental Expert Meeting adopts revised Draft Recommendation on Open Educational Resources

05 June 2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/06/2019

Một bước tiến quan trọng: Cuộc họp các chuyên gia liên chính phủ thông qua Khuyến cáo phác thảo được làm lại về Tài nguyên Giáo dục Mở bằng sự đồng thuận - đệ trình tới Hội nghị Toàn thể của UNESCO vào tháng 11/2019.

Cuộc họp các chuyên gia liên chính phủ có liên quan tới bản Phác thảo Khuyến cáo về Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) đã được tổ chức ở trụ sở chính của UNESCO vào các ngày 27 và 28/05/2019. Khoảng 100 chuyên gia được cử từ các Quốc gia Thành viên của UNESCO và các quan sát viên từ các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ đã tham gia cuộc họp.
Cuộc họp đã được ông Moez Chakchouk, trợ lý Tổng Giám đốc về Truyền thông và Thông tin và bà Stefania Giannini, trợ lsy Tổng Giám đốc về Giáo dục khai mạc.
Bà Trudi Van Wyk, Nam Phi đã được bầu là Chủ tịch cuộc họp qua 2 ngày hội nghị, nó đã tập trung vào sửa đổi lại văn bản phác thảo Khuyến cáo có liên quan tới OER.
OER là các tư liệu học, dạy và nghiên cứu trong bất kỳ định dạng và vật trung gian nào mà nằm trong phạm vi công cộng hoặc tuân thủ bản quyền và đã được phát hành theo một giấy phép mở, cho phép những người khác không mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy biến thích nghi và phân phối lại.
Cuộc họp của các chuyên gia liên chính phủ đã được tổ chức hướng tới Nghị quyết 44, phiên 39 của Hội nghị Toàn thể UNESCO, nơi các Quốc gia Thành viên thể hiện sự ủng hộ của họ để phát triển một Khuyến cáo về OER và yêu cầu một văn bản phác thảo cho Khuyến cáo này được trình bày để xem xét ở phiên 40 của Hội nghị Toàn thể của UNESCO vào tháng 11/2019.
Bản phác thảo Khuyến cáo về OER có 5 mục tiêu: (1) Xây dựng năng lực của các bên tham gia đóng góp để tạo lập truy cập, sử dụng, tùy biến thích nghi và phân phối lại OER; (2) Phát triển chính sách hỗ trợ; (3) Khuyến khích OER chất lượng, công bằng và bao hàm toàn diện; (4) Nuôi dưỡng sự sáng tạo các mô hình bền vững cho OER; và (5) Tạo thuận lợi cho sự hợp tác quốc tế.
Phản hồi các xu thế giáo dục gần đây, và tính tới ngữ cảnh do những thay đổi công nghệ nhanh chóng đã đánh dấu, văn bản phác thảo Khuyến cáo đưa ra tầm nhìn chuyển đổi quá độ OER, tầm nhìn đóng góp cho Chương trình nghị sự Phát triển Bền vững 2030.
Trong lưu ý kết thúc của mình, ông Moez Chakchouk, trợ lý Tổng Giám đốc về Truyền thông và Thông tin, đã nhấn mạnh rằng “… kể từ năm 2002, khi khái niệm Tài nguyên Giáo dục Mở lần đầu nổi lên, OER đã và đang được thừa nhận như là công cụ có tính cách tân để đáp ứng các thách thức trong việc cung cấp các cơ hội học tập suốt đời cho những người học từ các mức độ và phương thức khác nhau của giáo dục toàn cầu”.
Suốt 2 ngày họp, tinh thần hợp tác đã dẫn dắt cuộc họp, nó đã dẫn tới tạo ra văn bản khá hay và mạnh mẽ sẽ được đệ trình lên phiên thứ 40 của Hội nghị Toàn thể vào tháng 11 tới.
Bản phác thảo khuyến cáo được sửa đổi lại này, được cuộc họp của các chuyên gia liên chính phủ phê chuẩn, sẽ được gửi tới tất cả các Quốc gia Thành viên bằng một Công văn, phù hợp với thủ tục được thấy trước theo các văn bản cơ bản của UNESCO (2016) có liên quan tới đệ trình bản phác thảo Khuyến cáo sẽ được đệ trình tới Hội nghị Toàn thể để xem xét và phê chuẩn.
Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Zeynep Varoglu tại: z.varoglu@unesco.org (đường liên kết gửi thư điện tử)

An important step forward: Intergovernmental Expert Meeting adopts revised Draft Recommendation on Open Educational Resources by consensus – submission to UNESCO’s General Conference in November 2019.

The Intergovernmental Expert Meeting related to the Draft Open Educational Resources (OER) Recommendation was held at UNESCO Headquarters on 27 and 28 May 2019. Some 100 experts nominated from UNESCO’s Member States and observers from intergovernmental and non-governmental organizations participated in the meeting.
The meeting was opened by Mr Moez Chakchouk, Assistant Director–General for Communication and Information and Ms Stefania Giannini, Assistant Director-General for Education.
Ms Trudi Van Wyk, South Africa was elected as Chair of the meeting through its 2-day deliberations, which focused on the revision of the text of the Draft Recommendation related to OER.
OER are learning, teaching and research materials in any format and medium that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license, that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation and redistribution by others.
This Intergovernmental Expert Meeting was held further to Resolution 44, of the 39th session of the UNESCO General Conference, by which Member States expressed their support for the development of a Recommendation on OER and requested that a draft text for this Recommendation be presented for examination at the 40th session of the UNESCO General Conference in November 2019.
The Draft OER Recommendation has five objectives: (i) Building capacity of stakeholders to create access, use, adapt and redistribute OER; (ii) Developing supportive policy; (iii) Encouraging inclusive and equitable quality OER; (iv)  Nurturing the creation of sustainability models for OER; and (v) Facilitating international cooperation.
Reflecting recent educational trends, and taking into account a context marked by rapid technological changes, the draft Recommendation text sets out a transformative vision of OER, one that contributes to the 2030 Sustainable Development Agenda.
In his closing remarks Mr Moez Chakchouk, Assistant Director General for Communication and information, highlighted that “…since 2002, when the term Open Educational Resources (OER) first emerged, OER has increasingly been recognized as an innovative tool for meeting the challenges of providing lifelong learning opportunities for learners from diverse levels and modes of education worldwide”.
Throughout the two-day meeting, a spirit of cooperation guided the meeting, which resulted in the production of a sound and robust text, that will be submitted to the 40th session of the General Conference this upcoming November.
The revised draft recommendation, adopted by the Intergovernmental Expert Meeting, will  be sent to all Member States by Circular Letter, in line with the procedure foreseen by the Basic Texts of UNESCO (2016) concerning the submission of draft Recommendations to be submitted to the General Conference for consideration and adoption.
For more information, please contact Zeynep Varoglu at: z.varoglu@unesco.org (link sends e-mail)
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.