Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Công bố các đại sứ của Kế hoạch S

Plan S Ambassadors are Announced
12/06/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/06/2019
cOAlition S vui mừng có được sự ủng hộ của một nhóm các chuyên gia độc lập tích cực trong cộng đồng nghiên cứu. Được Nhóm các Lãnh đạo của cOAlition S nhóm họp, các Đại sứ của Kế hoạch S hành động như những điểm liên hệ ở các địa phương để thảo luận và tư vấn về Kế hoạch S và triển khai nó. Các đại sứ cũng sẽ lắng nghe những mối quan tâm của cộng đồng nghiên cứu và chuyển về cho cOAlition S. Nhấn vào đây để thấy các Đại sứ và đọc các tiểu sử của họ.
cOAlition S is thrilled to have the support of a group of independent experts active in the research community. Convened by the cOAlition S Leaders Group, Plan S Ambassadors act as local points of contact for discussions and advice about Plan S and its implementation. Ambassadors will also listen to the concerns of the research community and relay these back to cOAlition S. Click here to discover the Ambassadors and read their biographies.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.