Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Cảnh sát Hà Lan đi với nguồn mở

Dutch police goes open source

Saturday, October 10, 2009 | Amsterdam: 16C | Light Rain Shower

Theo: http://www.dutchdailynews.com/dutch-police-goes-open-source/

Bài được đưa lên Internet ngày: 10/10/2009

Cảnh sát Hà Lan đang đi với một giải pháp nguồn mở. Hôm nay, Red Hat, người đứng đầu trong các giải pháp nguồn mở, đã công bố rằng sự hợp tác của Cảnh sát Hà Lan “voorziening tot samenwerking Politie Nederland” (vtsPN) đã chọn Red Hat Enterprise Linux 5 (RHEL 5) và Red Hat Network (RHN) Satellite Server để quản lý việc triển khai các hệ thống dựa trên Linux, để làm cho nó dễ dàng hơn, nhanh hơn và có thể mở rộng được về phạm vi hơn.

Cảnh sát Hà Lan có một lực lượng 6 ngàn người, được chia thành 25 lực lượng khu vực và Cảnh sát Quốc gia (KLPD). Cảnh sát vtsPN đã được thành lập năm 2006 cho các lực lượng này. Họ hỗ trợ cảnh sát và các đối tác khác trong Khu vực An toàn Nhà nước. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của vtsPN sẽ là các trang thiết bị ICT, bao gồm cả một kiến trúc IT được tiêu chuẩn hóa.

Sự lựa chọn của cảnh sát cho thuê bao của 500 RHEL5 và 2 RHN Satellite Server đi theo một sự thay đổi trong chính sách. Cảnh sát Hà Lan sẽ chỉ chọn các giải pháp nguồn mở. “Một xu thế mà chúng tôi thấy trong một loạt các tổ chức chính phủ là để giảm giá thành”, Sandor Klein, tổng giám đốc tại Red Hat, nói. Chính sách chiến lược này tuân theo sự tập trung của chính sách về các tiêu chuẩn mở và phần mềm nguồn mở và những nỗ lực của NOiV.

“Red Hat Network Satellite Server là một nền tảng hệ thống quản trị đơn giản cho việc tăng trưởng hạ tầng Linux của chúng ta”, theo một người phát ngôn của cảnh sát.

Cảnh sát Hà Lan đã bị chỉ trích vào đầu năm nay, vì họ đã yêu cầu 30 ngàn trạm đầu cuối dựa trên Windows. Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Guusje ter Horst đã hứa rằng cảnh sát sẽ làm nhiều hơn cho nguồn mở và các tiêu chuẩn mở.

Nguồn: linuxmag.nl

The Dutch police are going for an open source solution. Today, Red Hat, the leader in open source solutions, announced that the Dutch Police cooperation “voorziening tot samenwerking Politie Nederland” (vtsPN) has selected Red Hat Enterprise Linux 5 (RHEL 5) and Red Hat Network (RHN) Satellite Server to manage the rollout of the Linux based systems, to make it easier, faster and more scalable.

The Dutch police has a force of sixty thousand people, divided into 25 regional forces and National Police (KLPD). The Police Cooperation (vtsPN) was established in 2006 for these forces. They support the police and other partners in the Public Safety Sector. One of the important tasks of the vtsPN are the ICT facilities, including a standardized IT architecture.

The choice of the police for 500 RHEL5 subscriptions and 2 RHN Satellite Servers follows a change in policy. The Dutch Police will select only open source solutions. “One trend we see in various government organizations is to reduce costs,” said Sandor Klein, general manager at Red Hat. This strategic policy change follows the political focus on open standards and open source software and the efforts of the NOiV.

“Red Hat Network Satellite Server is a simple management system platform for growing our Linux infrastructure. according to a police spokesperson.

The Dutch Police was criticized in earlier this year, because they asked for thirty thousand Windows-Based Terminals. Minister of Internal Affairs Guusje ter Horst promised that the police would do more for open source and open standards.

source: linuxmag.nl

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.