Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

‘Truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học ở châu Âu - Báo cáo về triển khai Khuyến cáo của Ủy ban C(2012) 4890 bản cuối cùng‘ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 05/2018, ISBN 978-92-79-73400-7; doi: 10.2777/642887; KI-04-17-824-EN-N. Tài liệu nêu lên 5 khuyến cáo đường hướng chính cho nghiên cứu và cách tân ở châu Âu, gồm:
  1. Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm khoa học
  2. Truy cập Mở tới dữ liệu nghiên cứu
  3. Xây dựng hạ tầng điện tử, phổ biến và sử dụng lại các kết quả đầu ra nghiên cứu
  4. Các hệ thống thưởng cho văn hóa chia sẻ và huấn luyện các kỹ năng Khoa học Mở
  5. Cộng tác và minh bạch trong nghiên cứu khoa học
Tài liệu có thể là tham khảo rất tốt cho các cơ sở, các viện nghiên cứu và các nhà quản lý khoa học ở Việt Nam có mong muốn đi theo Khoa học Mở.


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 153 trang tại địa chỉ:


Blogger: Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.