Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Chính phủ Anh chuyển sang các dữ liệu nhà nước tự do hơn

UK Government moves to free more public data

18 November 2009, 12:11

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/UK-Government-moves-to-free-more-public-data-862519.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 18/11/2009

Gordon Brown đã công bố rằng chính phủ lên kế hoạch để mở các dữ liệu bản đồ từ Ordnance Survey, cơ quan bản đồ quốc gia Anh. Tuyên bố này đã được thực hiện bởi Thủ tướng trong một cuộc nói chuyện tại một hội thảo Chính phủ Thông minh hơn đã diễn ra tại phố Downing nơi mà Ngài Tim Berners-Lee và giáo sư Nigel Shadbolt cũng đã nói về công việc đang được hoàn thành với dự án “Để Dữ liệu Nhà nước Công khai”. Theo tờ Guardian, việc mở các dữ liệu bản đồ này sẽ là một phần của một động thái rộng lớn hơn để xuất bản hơn 2,000 bộ dữ liệu, mà nó có thể bao gồm, ví dụ, tính giao thông trên đường, giá bất động sản và giám sát các con số thống kê tội phạm.

Các dữ liệu của Ordnance Survey là đối tượng của một tư vấn về việc cung cấp tự do các dữ liệu bản đồ ở tỷ lệ 1:10,000. Tư vấn này được mong đợi sẽ được hoàn tất vào tháng 4/2010. Hiện hành, các dữ liệu bản đồ chỉ sẵn sàng theo một giấy phép hạn chế mà nó có thể có giá hàng ngàn. Ngay cả các nhà chức trách địa phương cũng phải trả tiền cho các dữ liệu bản đồ này. Ví dụ, Swindon đã phải trả £38,000 một năm cho các dữ liệu địa chỉ và địa lý từ Ordnance Survey ngay cả mặc dù nó đã thu thập nhiều dữ liệu.

Tuy nhiên, việc cung cấp tự do các dữ liệu bản đồ từ Ordnance Survey là hay sinh sự. Ordnance Survey nói nó có thể có giá từ £500 tới £1 triệu qua 5 năm để chuyển sang cung cấp tự do các bản đồ, nhưng các nghiên cứu khác đã gợi ý nó có thể chỉ có giá £12 triệu và là giá gốc. Các tổ chức khác mà có thể bị ép phải mở các dữ liệu của họ chuyển các công ty mà họ lấy tiền vì sự truy cập thương mại đối với các thông tin theo thời gian và Cơ quan Đường Cao tốc mà có một vụ làm ăn đặc biết để cung cấp TrafficTV với các dữ liệu video đường cho mô tô.

Gordon Brown has announced that the government plans to open up map data from the Ordnance Survey, the UK's national mapping agency. The announcement was made by the Prime Minister in a speech at a Smarter Government seminar held at Downing Street where Sir Tim Berners-Lee and Professor Nigel Shadbolt also talked about the work being done with the "Make Public Data Public" project. According to The Guardian, the opening of map data will be part of a wider move to publish over 2,000 sets of data, which could include, for example, road-traffic counts, property prices, and motoring offence statistics.

The Ordnance Survey data is the subject of a consultation on the free provision of it's map data at a 1:10,000 scale. The consultation is expected to be completed by April 2010. Currently, OS map data is only available under a restricted licence which can cost thousands. Even local authorities have to pay for the map data. For example, Swindon had to pay £38,000 a year for address and geographical data from the Ordnance Survey even though it had collected much of the data.

However free provision of map data from the Ordnance Survey is contentious. The Ordnance Survey says it would cost from £500m to £1bn over five years to move to free provision of maps, but other studies have suggested it would cost only £12m and provide a net gain. Other organisations who may be forced to open up their data include transport companies who charge for commercial access to timetable information and the Highways Agency which has an exclusive deal to provide TrafficTV with motorway video data.

(djwm)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.