Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

Sử dụng Windows như...

Using Windows Is Like...

Posted by J.A. Watson

Saturday 7 November 2009, 6:34 AM

Theo: http://community.zdnet.co.uk/blog/0,1000000567,10014389o-2000498448b,00.htm

Bài được đưa lên Internet ngày: 07/11/2009

Lời người dịch: Một bài vào loại siêu hóm hỉnh, gợi nhớ lại những ngày sôi nổi quảng bá cho một hệ điều hành Vista có tầm thay đổi thế giới mà sau này chính những người ở Microsoft đã phải xin lỗi về chất lượng của nó. Còn nay họ lại quảng cáo về Windows 7 chẳng khác gì như với Vista trước kia. Liệu có tin được không nhỉ, khi mà: “chính những người xin lỗi của Microsoft, “Vâng, Vista đã là thứ rác rưởi, nhưng lần này Microsoft đã làm cho nó đúng - ít nhất chúng ta nghĩ thế, cho tới giờ, có thể chăng...”?”.

Từ lâu tại một hội nghị về Usenix (tôi nghĩ nó từng là một hội nghị ở Salt Lake City), đã có một “câu hỏi vấn đáp” phải trả lời. Tôi sẽ cập nhật một trong những câu hỏi mà tôi nhớ từ đó, vì nó là tuyệt đối tuyệt vời cho những gì mà tôi sẽ nói tới.

Hãy điền vào chỗ trống: Việc sử dụng Windows là giống như việc đá một ________ ra bãi biển.

Câu trả lời đúng là con cá voi chết.

Còn đây là câu chuyện. Con trai của bạn thân của tôi gọi, vì nó đã có một vấn đề với máy tính của nó. Không đi vào chi tiết đẫm máu, tôi đã tải lại nó từ đầu. Tất nhiên, tại thời điểm nó đã mua máy tính, chỉ có duy nhất Vista. Nên tôi đã bắt đầu tải lại từ đĩa DVD. Khoảng 2 giờ đồng hồ trong cái vòng tải/cập nhật/khởi động lại/cập nhật/khởi động lại, nó đã tự mửa ra khắp nơi và sau đó không thể cài đặt được bản cập nhật. Tôi đã thấy thứ gì đó tại Microsoft màm nó đã định sửa vấn đề này, đã cố nó, và nó đã làm cho tình hình còn xấu hơn, máy tính sau đó chiri lặp đi lặp lại việc khởi động, nói “Việc cài đặt cập nhật 3 của 3...” và sau đó khởi động lại, tiếp tục và tiếp tục như vậy.

Nên tôi đã nghĩ là tôi đã mắc sai lầm. Lại bắt đầu từ đầu. Vài giờ đồng hồ sau, gặp lại những thứ y như vậy. Dằn xuống sự thúc bách ném cái máy tính và đám đĩa DVD hôi hám qua cửa sổ, tôi đã nhớ rằng tôi còn có một đĩa DVD Vista mới hơn chút mà một người bạn khác đã để lại ở đây.

Tôi đã bắt đầu lại lần nữa, với cái đĩa mới hơn, và lần này nó đã làm việc. Vâng “đã làm việc” có lẽ không đúng từ, đặc biệt với bất kỳ thứ gì liên quan tới Winodws, nhưng ít nhất nó đã cài đặt được mà không có lỗi. Nên sau 6 tiếng đồng hồ nữa cập nhật/khởi động lại/tải về các trình điều khiển/cập nhật/khởi động lại/bất kể thứ gì, nó đã làm việc trở lại.

Tổng thời gian bỏ ra để đá con cá voi chết ra bãi biển: 20 giờ đồng hồ. Nhiều khả năng là sớm muộn gì rồi hệ thống này cũng sẽ tự nó la cà khắp nơi và lại chướng bụng lại thôi: rất cao.

Tôi phải làm gì để giảm cái nhiều khả năng này? Hãy nói cho cậu ta (hoặc phụ huynh của cậu ta) rằng họ phải nắm vài trăm francs nữa vào buồng xí để có Windows 7 ư? Tôi sẽ nói gì khi họ hỏi tôi nếu điều đó sẽ chấm dứt điều này xảy ra một lần nữa ư? Làm thế nào để tôi chứng minh được điều này, bằng cách nào - với mô tả tiêu chuẩn được sử dụng ngay cả bởi chính những người xin lỗi của Microsoft, “Vâng, Vista đã là thứ rác rưởi, nhưng lần này Microsoft đã làm cho nó đúng - ít nhất chúng ta nghĩ thế, cho tới giờ, có thể chăng...”?

Ai đi dạo trên bờ biển nào?

A long time ago at a Usenix conference (I think it was the one in Salt Lake City), there was a "quiz" passed around. I'm going to update one of the questions I remember from that, because it is absolutely perfect for what I just went through.

Fill in the blank: Using Windows is like kicking a ________ down the beach.

The correct answer is dead whale.

Here's the story. The son of a close friend called, because he had a problem with his computer. Without going into the gory details, I had to reload it from scratch. Of course, at the time that he bought the computer, it was ONLY available with Vista. So I started reloading from the DVD. About two hours into the load/update/reboot/update/reboot cycle, it puked all over itself and then couldn't install an update. I found something at Microsoft that purported to fix this problem, tried that, and it made the situation even worse, the computer then just looped through booting, saying "Installing updates 3 of 3 ..." and then rebooting, over and over again.

So I figured I had made a mistake. Started over from scratch. A couple of hours later, the exact same thing. Resisting the urge to throw the computer and the stinking DVDs out the window, I remembered that I still had a somewhat newer Vista DVD that another friend had left here.

I started again, with the newer disk, and this time it worked. Well, "worked" might not be the right word, especially for anything to do with Windows, but at least it installed without error. So after another 6 hours of update/reboot/download drivers/update/reboot/whatever, it was working again.

Total time wasted on kicking the dead whale down the beach: 20 hours. Likelihood that sooner or later that system will barf all over itself and go belly up again: very high.

What should I do to reduce that likelihood? Tell him (or his parents) that they should throw another couple of hundred francs down the toilet to get Windows 7? What do I say when they ask me if that will stop this from happening again? How do I justify it, anyway - with the standard description used even by Microsoft apologists, "Well, Vista was garbage, but this time Microsoft got it right - at least we think so, so far, maybe..."?

Anyone for a walk on the beach?

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.