Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

CIO của Pháp: 'Triển khai các Chỉ dẫn Nguồn Mở đang được thực hiện'


France's CIO: 'Implementation of Open Source Guidelines on its way'
Submitted by Cyrille Chausson on January 23, 2013
Bài được đưa lên Internet ngày: 23/01/2013
Lời người dịch: Cuối tháng 09/2012, Chính phủ Pháp đã đưa ra các Chỉ dẫn Nguồn Mở được Thủ tưởng Jean-Marc Ayrault ký, và bây giờ các chỉ dẫn đó đang được thực hiện. Chính sách đó yêu cầu các cơ quan Chính phủ Pháp sử dụng bộ phần mềm văn phòng nguồn mở LibreOffice và hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Tất cả các bộ bây giờ đều có các nhóm làm việc về nguồn mở. “Nguồn mở cho phép chúng ta chi tiêu các tài nguyên của chúng ta thông minh hơn”, CIO nói. Nó cũng thúc đẩy sử dụng tiêu chuẩn mở để làm cho các hệ thống chính phủ tương hợp được hơn. “Nó giống như việc xây dựng một hệ thống thống nhất”. PMTDNM là cách để thúc đẩy khái niệm chia sẻ việc xây dựng các hệ thống CNTT trong chính phủ và giúp hiện đại hóa nhà nước. Xem thêm: Chính phủ Pháp sẽ sử dụng PostgreSQL và LibreOffice trong thúc đẩy ứng dụng phần mềm tự do; Bộ Tài chính Pháp trao 15 triệu euro cho hợp đồng nguồn mở.
Jacques Marzin, CIO của nhà nước Pháp, đã khẳng định hôm thứ hai rằng chính phủ đang làm việc cật lực trong việc triển khai các Chỉ dẫn Nguồn Mở được Thủ tưởng Jean-Marc Ayrault ký năm ngoái. Các chỉ dẫn đó thúc đẩy sử dụng các phần mềm tự do và nguồn mở trong các bộ của Pháp.
M. Marzin từng là một trong những diễn giả tại một hội nghị gọi là "Etats généraux de l’Open Source", lần đầu tiên được chính phủ và Syntec Numérique,, một liên đoàn thương mại về CNTT, tổ chức tại Pháp.
CIO của Chính phủ đã giải thích rằng các phương pháp để làm việc với phần mềm tự do bây giờ đã có trong từng bộ. Ông muốn sử dụng các nhóm làm việc cấp bộ đang tồn tại, như MIMO, chứng thực và khuyến cáo một bộ phần mềm sản xuất văn phòng dựa vào tiêu chuẩn cho hành chính nhà nước Pháp, đóng một vai trò chủ chốt trong việc triển khai các chỉ dẫn với các cơ quan nhà nước. Các công cụ và hỗ trợ hậu cần cho các nhóm đó là sẵn sàng, CIO Marzin bổ sung.
Hội nghị mang tới nhiều nhân vật PMTDNM tại Pháp để đặt nguồn mở vào tim của lộ trình số tiếp theo của chính phủ Pháp. Cuộc gặp mặt sẽ giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các hãng nguồn mở của Pháp và đảm bảo chắc chắn mô hình nguồn mở của họ có thể thành công. Chính phủ sẽ tổ chức trong vòng 10 tháng tới vài nhóm làm việc, có sự tham gia của hành chính nhà nước, các doanh nghiệp, các chuyên gia giáo dục và các hiệp hội. Một báo cáo của các nhóm làm việc đó được lên kế hoạch vào tháng 10.
Chiến dịch truyền thông
CIO nói rằng việc xuất bản các Chỉ dẫn của Ayrault đã truyền cảm hứng cho vài bộ để tổ chức các sự kiện làm gia tăng nhận thức về phần mềm tự do và lôi kéo người sử dụng trong các bộ. “Đây là sự bắt đầu của một chiến dịch truyền thông”, ông nói.
Ông đã chỉ ra rằng tất cả các bộ bây giờ có sự hỗ trợ cho việc sử dụng phần mềm tự do, theo sau hợp đồng được ký vào tháng 06 với Alter Way, Capgemini và Zenika và vào tháng 10 với Linagora (cho Bộ Tài chính). “Hỗ trợ của họ là chìa khóa để sử dụng phần mềm tự do trở thành hiện thực”.
Bước tiếp sau là tạo ra catalog phần mềm thu thập tất cả các ứng dụng được hỗ trợ. Điều này sẽ là sẵn sàng trong 3 tháng tới. CIO cũng muốn sắp xếp một cách hợp pháp các chính sách mua sắm trong các cơ chế rất đặc thù nguồn mở. Chúng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013. Jacques Marzin nói cuối cùng một kho ứng dụng sẽ được phát triển, thu thập các phần mềm được hỗ trợ và một số khác được các lập trình viên nội bộ phát triển.
“Nguồn mở cho phép chúng ta chi tiêu các tài nguyên của chúng ta thông minh hơn”, CIO nói. Nó cũng thúc đẩy sử dụng tiêu chuẩn mở để làm cho các hệ thống chính phủ tương hợp được hơn. “Nó giống như việc xây dựng một hệ thống thống nhất”. PMTDNM là cách để thúc đẩy khái niệm chia sẻ việc xây dựng các hệ thống CNTT trong chính phủ và giúp hiện đại hóa nhà nước.
Nhà nước Pháp đã bỏ ra 3.8 tỷ euro vào CNTT của mình, bao gồm 300 triệu euro trong các giấy phép phần mềm và hỗ trợ. “Chúng ta phải giữ lại ngày càng nhiều hơn sự cẩn mật và mỗi dịch vụ phải có hiệu quả”, ông giải thích.
Jacques Marzin, the French state CIO, confirmed on Monday that government is working hard at implementing the Open Source Guidelines signed last year by Prime Minister Jean-Marc Ayrault. The guidelines promote the use of free softwares and open source in French ministries.
M. Marzin was one of the speakers at a conference called the "Etats généraux de l’Open Source", the first organized in France by the government and Syntec Numérique, an IT trade union.
The Government CIO explained that the methods for dealing with free software are now in place in every ministry.  He wants to use existing ministerial working groups, like MIMO, which certifies and recommends a standard-based office productivity suite for French public administration, to play a key role at implementing the guidelines with the public agents. The tools and logistical support for these working groups are ready, CIO Marzin added.
The conference brought together many open source and free software actors in France to put open source at the heart of the next digital roadmap of the French government. The meeting should help create a level playing field for France's open source firms and make sure their open source model can succeed. The government will in the coming ten months organise several working groups, involving public administration, enterprises, education experts and associations. A report by these working groups is planned for October.
Communication campaign
The CIO said that the publication of the Ayrault Guidelines inspired several ministries to organise events to increase awareness about free software and implicate users in ministries. "This is the start of a communication campaign", he said.
He pointed out that all ministries now have support for using free software, following the contract signed in june with Alter Way, Capgemini and Zenika and in october with Linagora (for the ministry of Finance). "Their support is key to make the use of free software become a reality."
A next step is the creation of a software catalog gathering all the applications supported. This should be ready in the coming three months. The CIO wants also to align legally the procurement policies on the very specific open source mechanisms. These will be finalized by the end of 2013. Jacques Marzin said finally an App store will be developed gathering supported software and some other developed by internal developers.
"Open source allows us to spend our resources smarter", the CIO said. It also promotes the use of open standard to make government’s systems more interoperable. "It is like building one unique system". Free software and open source are a way to promote the concept of sharing the building of IT systems in government and help to modernise the state.
The french state spend annually 3,8 billion euro in its IT, including 300 million euro in software licences et support. "We have to remain more and more vigilant and every services have to be efficient", he explained.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.