Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Bạn có đang làm việc trong lĩnh vực OpenGLAM? Hãy tweet về nó!


Are you working in the OpenGLAM arena? Tweet about it!
July 19, 2018 in Featured
Bài được đưa lên Internet ngày: 19/07/2018
Xem thêm: OpenGLAM
Bắt đầu từ hôm nay, các thành viên cộng đồng từ Tri thức Mở Quốc tế, Quỹ Wikimedia Foundation, và Creative Commons, sẽ tạo thuận lợi cho xoay vòng quản lý tài khoản @openglam trên Twitter để nhấn mạnh và phản ánh về tác động của “OpenGLAM” (các Phòng trưng bày, Thư viện, Kho lưu trữ, & Viện bảo tàng) trong các ngữ cảnh tương ứng của chúng.OpenGLAM là mạng toàn cầu những người và tổ chức đang làm việc để mở nội dung và dữ liệu do các Phòng trưng bày, Thư viện, Kho lưu trữ và Viện bảo tàng nắm giữ. Như một cộng đồng thực hành, nó kết hợp các nỗ lực liên tục để phổ biến tri thức và văn hóa thông qua các chính sách và thực hành để khuyến khích các cộng đồng rộng lớn hơn tham gia, và tích hợp họ với các nhu cầu và hoạt động của các cộng đồng nghề nghiệp làm việc trong các cơ sở GLAM.
Các GLAM là các cơ sở mạnh về chia sẻ tri thức với thế giới. Đặc biệt trên Internet, việc xây dựng thực hành chia sẻ tri thức đòi hỏi áp dụng các thực hành mở các bộ sưu tập bằng việc sử dụng cấp phép, các công cụ, và hạ tầng mở. Để làm được việc này, các nhà lãnh đạo khắp trên thế giới phải đàm thoại, chạy các dự án, và hỗ trợ các cơ sở suy nghĩ về tiềm năng lớn hơn của việc chia sẻ tri thức của họ với thế giới. Chúng tôi muốn sử dụng tài khoản OpenGLAM trên Twitter để nhấn mạnh công việc lớn đó rằng mọi người từ các khu vực khác nhau, các cộng đồng ngôn ngữ, vùng thời gian và ngữ cảnh khác nhau đang làm việc để cải thiện tính mở trong các GLAM.
Tiếp cận của chúng tôi là đơn giản: những người đóng góp sẽ được bổ sung vào tài khoản @openglam qua Tweetdeck và sẽ có cơ hội quản lý hội thoại tới từ tài khoản Twitter đó trong 2 tuần. Bạn có thể đọc các chỉ dẫn cho những người tham gia ở đây. Nếu bạn muốn đóng góp, vui lòng đăng ký trong mẫu biểu Google này!
Người quản lý đầu tiên của chúng tôi là @samuelguebo, một thành viên cộng đồng Wikimedia từng dẫn dắt các mối quan hệ đối tác với các thư viện ở Bờ biển Ngà và sẽ tham dự Wikimania 2018 ở Cape Town, Nam Phi tuần này. Bạn có sự kiện hay hoạt động nào sắp tới mà bạn nghĩ sẽ khởi xướng hội thoại? Hãy liên hệ với chúng tôi để trở thành người giám tuyển tiếp theo!
Việc giám tuyển tài khoản @openglam là một phần của đối thoại rộng lớn hơn mà các tổ chức như OKI, WMF và CC đang có về gia tăng tác động của “mở lớn” (big open). Chúng tôi hy vọng rằng tài khoản Twetter sẽ mở ra hội thoại về điều gì sẽ mạng lại cho chúng tôi cùng với các nhà thực hành và những người nhiệt tình cho OpenGLAM. Đã có sự thay đổi triệt để trong khu vực di sản văn hóa và các cộng đồng mở trong vài năm qua - cộng đồng OpenGLAM được gắn kèm bằng một tập hợp các nguyên tắc có thể cần thiết để phát triển và đáp ứng những bối cảnh thay đổi.
Chúng tôi hy vọng lắng nghe từ bạn sớm! Nếu bạn muốn tham gia với GLAM tại Creative Commons và xa hơn, vui lòng ra nhập Creative Commons Slack group.
Starting today, community members from Open Knowledge International, Wikimedia Foundation, and Creative Commons, will be facilitating a rotating curation of the @openglam twitter account to highlight and reflect on the impact of “OpenGLAM” (Galleries, Libraries, Archives, and Museums) in their respective contexts.
OpenGLAM is a global network of people and organizations who are working to open up content and data held by Galleries, Libraries, Archives and Museums. As a community of practice, it incorporates ongoing efforts to disseminate knowledge and culture through policies and practices that encourage broad communities of participation, and integrates them with the needs and activities of professional communities working at GLAM institutions.
GLAMs are powerful institutions for sharing knowledge with the world. Especially on the internet, building a practice of sharing knowledge requires adopting practices that open collections using open licensing, tools, and infrastructures. To do this work, leaders around the world have to converse, run projects, and support institutions in thinking about the larger potential of sharing their knowledge with the world. We want to use the OpenGLAM Twitter account to highlight the great work that people from different regions, linguistic communities, time zones and contexts are doing to advance openness in GLAMs.
Our approach is simple: contributors will be added to the @openglam account through Tweetdeck and will get a chance to curate the conversation coming from that Twitter account for 2 weeks. You can read the instructions for participants here. If you want to contribute, please sign up on this Google form!
Our first curator is going to be @samuelguebo, a Wikimedia community member who has been leading partnerships with libraries in Côte d’Ivoire  and will be attending Wikimania 2018 in Cape Town, South Africa this week. Do you have an upcoming event or activity that you think will spark a conversation? Contact us to become the next curator!
Curating the @openglam account is part of a broader conversation that organizations like OKI, WMF and CC are having about growing the impact of the “big open”. We hope that this curated Twitter will open up conversations about what brings us together as practitioners and enthusiasts for Open GLAM. There has been massive change in the cultural heritage sector and open communities in the past few years – the Open GLAM community is brought together by a set of principles that may need to evolve to meet these changing contexts.
We hope to hear from you soon! If you want to get involved with the GLAM at Creative Commons and beyond, please consider joining the Creative Commons Slack group.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.