Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Hướng dẫn của Hội đồng Nghiên cứu châu Âu về Triển khai Truy cập Mở tới các Xuất bản phẩm Khoa học và Dữ liệu Nghiên cứu
Là tài liệu của Hội đồng Nghiên cứu châu Âu - ERC (European Research Council) hướng dẫn triển khai Truy cập Mở tới các Xuất bản phẩm Khoa học và Dữ liệu Nghiên cứu, phiên bản 1.1, xuất bản ngày 21/04/2017.
Sứ mệnh của Hội đồng Nghiên cứu châu Âu - ERC (European Research Council) là hỗ trợ cho nghiên cứu xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực khoa học và uyên thâm. Các kết quả đầu ra chính của nghiên cứu này là các tri thức, ý tưởng và sự hiểu biết mới, điều ERC kỳ vọng các nhà nghiên cứu của mình xuất bản trong các bài báo và các chuyên khảo được rà soát lại ngang hàng. ERC coi việc cung cấp truy cập tự do trên trực tuyến tới các tư liệu đó là cách thức hiệu quả nhất đảm bảo rằng các thành quả của nghiên cứu nó cấp vốn có thể truy cập được, đọc được, và sử dụng được như là cơ sở cho nghiên cứu tiếp. […] ERC vì thể ủng hộ nguyên tắc truy cập mở tới kết quả đầu ra nghiên cứu được xuất bản như là phần nền tảng cơ bản trong sứ mệnh của nó”.
Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.