Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Định nghĩa Mở

The Open Definition
Định nghĩa Mở (The Open Definition) đưa ra các nguyên tắc xác định “tính mở” trong mối quan hệ với dữ liệu và nội dung.
chính xác hóa ý nghĩa của “mở” trong các khái niệm dữ liệu mở“nội dung mở” và vì thế đảm bảo chất lượng và khuyến khích tính tương thích giữa các kho tư liệu mở khác nhau.
Nó có thể được tóm tắt trong tuyên bố rằng:
Mở ngụ ý bất kỳ ai cũng có thể tự do truy cập, sử dụng, sửa đổi, và chia sẻ vì bất kỳ mục đích gì (tuân thủ, nhiều nhất, các yêu cầu giữ lại nguồn gốc và tính mở”.
Ngắn gọn, súc tích:
Dữ liệu và nội dung mở có thể được bất kỳ ai tự do sử dụng, sửa đổi, và chia sẻbất kỳ mục đích gì
The Open Definition sets out principles that define “openness” in relation to data and content.
It makes precise the meaning of “open” in the terms “open data” and “open content” and thereby ensures quality and encourages compatibility between different pools of open material.
It can be summed up in the statement that:
Open means anyone can freely access, use, modify, and share for any purpose (subject, at most, to requirements that preserve provenance and openness).”
Put most succinctly:
Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.