Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Cách để Mở một Khoa Hàn lâm
Là bản dịch của tài liệu: Dastur, F. 2017. Cách để Mở một Khoa Hàn lâm. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 163-178. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.m. Giấy phép: CC BY 4.0.


Bất chấp những lợi ích trải rộng của nó, triết học của Mở thể hiện sự thay đổi và, kết quả là, có thể dễ dàng đe dọa những ai muốn duy trì tình trạng ban đầu. Trong chương này, tác giả Farhad Dastur đưa ra cái nhìn thoáng qua thấu hiểu trong quy trình thay đổi văn hóa bên trong một khoa hàn lâm - một đơn vị tổ chức ông tranh luận được thiết kế có hiệu quả để chống đối lại sự thay đổi. Để làm thế, ông đưa ra tập hợp 3 khuyến cáo thực hành cho những ai có quan tâm trong việc thúc đẩy sự thay đổi. bao gồm việc khuyến khích văn hóa tính mở của khoa, tập trung vào tài nguyên giáo dục mở – OER (Open Educational Resources) chất lượng, và khuyến khích sự kiểm soát OER của khoa.
‘Con tàu ở bến cảng là an toàn - nhưng đó không phải là những gì các con tàu được đóng’.
- John A. Shedd


Tự do tải về bản dịch có 24 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.