Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Các thủ thư trong Theo đuổi các Thực hành Mở

Là bản dịch của tài liệu: West, Q. 2017. Các thủ thư trong Theo đuổi các Thực hành Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 139-146. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.k. Giấy phép: CC BY 4.0.


Bất kỳ cuốn sách nghiêm túc nào về mở cũng có thể là chưa hoàn chỉnh khi chưa đưa vào quan điểm của các thủ thư. Các thư viện từ lâu là các kho học tập được điều chỉnh mạnh mẽ với triết lý mở. Trong chương này, tác giả Quill West nói về những khát vọng cao ngất của giáo dục mở. Một cách thích thú, bình luận của bà là thực dụng hệt như nó được lý tưởng hóa. Bà chào sự thấu hiểu thực tế trong các cách thức khác nhau các giảng viên vấp phải với mở. West là người có óc thực tế khi bà thừa nhận rằng không phải tất cả các tư liệu mở sẽ làm thỏa mãn mọi kết quả đầu ra học tập của khóa học. Những thiếu hụt, ở những nơi chúng tồn tại, thường có thể được giải quyết nhưng nhiều giảng viên còn chưa chắc chắn chính xác làm điều này như thế nào. Bà coi tính mở - từ việc xuất bản tư liệu mở cho tới việc thừa nhận ghi công cho những người khác - như là năng lực có thể học được.


Tự do tải về bản dịch có 13 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.