Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

TeachPsychScience.org: Chia sẻ để cải thiện việc dạy các phương pháp nghiên cứuLà bản dịch của tài liệu: Strohmetz, D B, Ciarocco, N J, and Lewandowski, Jr. G W. 2017. TeachPsychScience.org: Chia sẻ để cải thiện việc dạy các phương pháp nghiên cứu. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 237-244. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.s. Giấy phép: CC BY 4.0.


Việc thiết kế khóa học cho hấp dẫn có thể là thách thức, đặc biệt khi khóa học đang được đề cập tới là khóa học các sinh viên thường sợ phải tham gia và các nguồn cảm hứng truyền thống là hạn chế, tĩnh, không đồng đều về chất lượng, hoặc giá cao ngất. Trong chương này, các tác giả Daved Strohmetz, Natalie Ciarocco, và Gary Lewandowski thảo luận về sự phát triển của website chuyên dành cho việc chia sẻ các chiến lược được cấp phép mở và được rà soát lại ngang hàng và các trình bày cho việc giảng dạy các phương pháp và khoa học thống kê nghiên cứu. Để làm được như vậy họ trình bày cách để cá nhân các giảng viên có thể gắn bó với các tài nguyên và thực hành môn học của họ, như hỗ trợ từ các xã hội nghề nghiệp và rà soát lại ngang hàng, với việc cấp phép mở có khả năng ‘lấy mẩu nhỏ trong thế giới của họ và cải thiện nó’.


Tự do tải về bản dịch có 14 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.