Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Dự án Sách giáo khoa Mở của BCLà bản dịch của tài liệu: Burgess, M. 2017. Dự án Sách giáo khoa Mở của BC. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 227-236. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.r. Giấy phép: CC BY 4.0.


Điều gì có thể xảy ra nếu chính phủ nhận thức được tác động tiềm năng - lên các sinh viên và xã hội như là tổng thể - của các sách giáo khoa mở? Trong vòng 4 năm kể từ khi Dự án Sách giáo khoa Mở BC (BC Open Textbook Project) đã được khởi xướng, nó đã vượt qua nhiều mục tiêu của nó, với ngân sách hạn hẹp. Trong chương này, tác giả Mary Burgess mô tả cách thức một đội nhỏ những người chuyên nghiệp có cam kết đã xử trí để xây dựng kho với hơn 150 sách giáo khoa mở và thúc đẩy áp dụng các sách giáo khoa mở trong từng cơ sở công lập trong tỉnh bằng việc nâng cao nhận thức, duy trì trọng tâm hàn lâm, xây dựng năng lực trong các cơ sở và các ngành đặc thù, kết nối mọi người với các tài nguyên và sự tinh thông, và thiết kế dựa vào tri thức của những người đã bước đi trên các con đường tương tự. Chương này kết luận với bình luận về một số thách thức định lượng thành công trong địa hạt này và về vai trò của chính sách trong việc hỗ trợ pha tiếp theo của dự án.


Tự do tải về bản dịch có 17 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.