Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Lặp lại hướng tới tính mở: Các bài học học được trên con đường cá nhân
Là bản dịch của tài liệu: Wiley, D. 2017. Lặp lại hướng tới tính mở: Các bài học học được trên con đường cá nhân. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 195-207. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.o. Giấy phép: CC BY 4.0.


Trong gần 20 năm qua David Wiley từng ở tiền tuyến của phong trào giáo dục mở, làm việc về các công cụ, các giấy phép, hạ tầng, nghiên cứu, và biện hộ. Trong chương này, David chia sẻ những thấu hiểu cá nhân và khó khăn để giành được từ sứ mệnh của ông để triển khai các ý tường và hứa hẹn của Mở, bao gồm sức mạnh của việc kết hợp nội dung số với các giấy phép mở, sự vô nghĩa của việc sản xuất OER không bao giờ được sử dụng lại, dạng thay đổi được yêu cầu để hiện thực hóa tiềm năng của Mở, nhu cầu xác định lại chất lượng của OER về tính hiệu quả của nó, và tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề đặc thù. Chương này kết thúc bằng bình luận về hạ tầng, nó là cần thiết để thực sự mở rộng các cơ hội và tiềm năng của giáo dục.


Chương này là tuyệt vời, nó sẽ dẫn bạn đi từng bước qua: (1) Tìm kiếm Mở; (2) Làm Mở; (3) Sử dụng lại Mở; (4) So sánh Mở; (5) Đi theo Mở; (6) Thiết kế Mở; (7) Bảo vệ Mở; và (8) Phát triển Mở; Từ bước đó đều có tóm tắt ngắn gọn súc tích ở cuối.


Tự do tải về bản dịch có 21 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.