Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Tự do không mất tiền là chưa đủ
Là bản dịch của tài liệu: Baraniuk, R, Finkbeiner, N, Harris, D, Nicholson, D Williamson, D. 2017. Tự do không mất tiền là chưa đủ. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 219-226. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.q. Giấy phép: CC BY 4.0.


Là khó để nói về giáo dục mở mà không tập trung vào tài nguyên giáo dục mở. Trong số các tài nguyên, là khó để không nhắc tới các sách giáo khoa. Trong số các sách giáo khoa, là không thể không thảo luận về OpenStax. Trong chương này, các tác giả - tất cả họ có liên quan tới những gì có lẽ là nhà xuất bản sách giáo khoa mở nổi tiếng nhất thế giới - kể câu chuyện của OpenStax. Làm như vậy họ viện lý - như cái tên của chương này ngụ ý - rằng chỉ là tự do không mất tiền là chưa đủ để chứng minh cho tính mở. Họ viện lý rằng các tư liệu chất lượng cao, phù hợp với các khóa học, và hỗ trợ cho người chỉ dẫn là các yếu tố chính của giáo dục mở hiệu quả. Họ chia sẻ các bài học họ đã học được ở OpenStax có liên quan tới tính bền vững về kinh tế của các Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources).


Tự do tải về bản dịch có 14 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.