Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

55 cách đưa nguồn mở vào quản lý, hợp tác, khoa học về giáo dục

55 Ways to Bring Open Source into Education Management, Collaboration, Science

Cynthia Harvey

Monday, August 3, 2009 12:25:26 PM

Theo: http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/6812/1/

Bài được đưa lên Internet ngày: 03/08/2009

Lời người dịch: Hy vọng ngành giáo dục của Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu kỹ về 55 ứng dụng này để có thể đưa vào áp dụng vào hệ thống giáo dục của Việt Nam, từ các trường đại học cho tới các trường phổ thông. Đồng thời, chúng có thể sẽ trở thành những mảng đề tài tốt cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo về nguồn mở của các sinh viên Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong lúc một số nhà giáo dục đã nhanh chóng vồ lấy tiềm năng và sự hứa hẹn của phần mềm nguồn mở, thì nhiều người khác lại đã lưỡng lự lạc lối khỏi vùng tiện nghi của các ứng dụng thương mại. Vâng điều đó đang thay đổi.

Nhiều giáo viên và cơ quan hơn bây giờ đang tham gia vào với các tổ chức như SchoolForge, Quỹ Giáo dục Nguồn Mở, và Các trường Nguồn Mở. Những nhà giáo dục này đang bắt đầu thấy rằng triết lý của nguồn mở có sức mạnh để chuyển sự giáo dục theo vài cách chủ chốt.

Trước hết, các trường học có thể sử dụng các ứng dụng nguồn mở để thay thế các phần mềm thương mại đắt tiền và giải phóng các nguồn tài nguyên cho các mục đích khác. Ví dụ, openSIS thực hiện một số nhiệm vụ như các chương trình quản lý trường học nguồn đóng (lập lịch, lớp, thẻ báo cáo, dự học, vân vân) trong khi giảm được tổng chi phí sở hữu tới 75%.

Thứ hai, các ứng dụng nguồn mở đang thay đổi các cách thức mà học sinh và giáo viên tương tác, khi các ứng dụng như Moodle làm cho học điện tử eLearning đơn giản là có thể kham được. Một vài cơ sở, như MIT và UC Berkeley, đã nắm lấy khái niệm đào tạo từ xa bằng nguồn mở một bước còn xa hơn. Là các thành viên của OpenCourseWare Consortium, họ đã làm ra các nội dung của một số khoá học sẵn sàng một cách tự do, sao cho bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể hưởng lợi từ sự tinh thông của họ.

Cuối cùng, phần mềm nguồn mở trao cho các nhà giáo dục nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết so với trước kia. Ngày nay, các giáo viên có hàng tá, nếu không nói là hàng trăm, lựa chọn về các ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở mà chúng có thể giúp họ trình bày các bài giảng về mọi thứ từ họ ABC tới việc mô hình hoá những tương tác phức tạp của các phân tử trong các quá trình sinh học.

Danh sách dưới đây cung cấp chỉ một số ít ví dụ về các ứng dụng nguồn mở sẵn sàng để giúp các nhà giáo dục dạy và truyền cảm hứng cho các học sinh của họ.

Vừa mới được bổ sung vào danh sách này: Các ứng dụng giáo dục nguồn mở bởi KDE (xem các mục từ số 50-55).

While some educators have been quick to grasp the potential and promise of open source software, many others have been hesitant to stray from the comfortable zone of commercial applications. Yet that's changing.

More teachers and institutions are now participating with organizations like SchoolForge, the Open Source Education Foundation, and Open Source Schools. These educators are beginning to see that the open source philosophy has the power to transform education in several key ways.

First, schools can use open source apps to replace costly commercial software and free up resources for other purposes. For example, openSIS performs the same tasks as closed-source school administration programs (scheduling, grades, report cards, attendance, etc.) while reducing total cost of ownership up to 75 percent.

Second, open source applications are changing the ways students and teachers interact, as applications like Moodle make eLearning simple an affordable. Some institutions, notably MIT and UC Berkeley, have taken the concept of open source distance learning one step further. As members of the OpenCourseWare Consortium, they've made the content of some courses available for free, so that anyone in the world can benefit from their expertise.

Finally, open-source software gives educators more options than ever before. Today, instructors have dozens, if not hundreds, of options for free and open source applications that help them present lessons on everything from learning the ABCs to modeling the complex interactions of molecules during biochemical processes.

The list below provides just a small sampling of the open source applications available to help educators teach and inspire their students.

Just added to this list: Open source educational apps by KDE (see entries #50-55).

Quản lý

1. openSIS

Hệ thống thông tin nguồn mở về học sinh”, hoặc openSIS, được cho là là giảm được tổng chi phí sở hữu của một khu trường học tới 75% khi so sánh với các hệ thống thương mại tương tự. Nó bao gồm nhân khẩu học về học sinh, thông tin liên hệ, lập lịch, sổ lớp, báo cáo, thẻ báo cáo, các sao chép, hồ sơ y tế, dự học, một cổng cho phụ huynh được xây dựng sẵn, và các tính năng an ninh tiên tiến. Hệ điều hành: Windows, Linux.

Thiên văn học

2. Stellarium

Được tải về hơn 7 triệu lần, Stellarium là một trong những ứng dụng giáo dục nguồn mở phổ biến nhất sẵn sàng. Với ứng dụng này, bạn có thể đưa vào các toạ độ cho bất kỳ điểm nào trên trái đất và xem bầu trời đêm của bất kỳ điểm cụ thể nào tại thời điểm đó. Nó rất chính xác, nó còn được sử dụng để trang bị cho nhiều cung thiên văn. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

3. Celestia

Như Stellarium, Celestia cho phép bạn xem bầu trời đêm từ mặt đất, nhưng nó cũng cho phép bạn bay qua không gian 3D tới bất kỳ nơi nào trong thiên hà được biết. Khi có thể, nó sử dụng những hình ảnh thực tế về quả đất, các hành tinh, và các đối tượng khác, sao cho bạn có thể thấy được những gì thực sự giống như vậy. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

4. Space Trajectory Analysis

Ứng dụng này cho phép các nhà nghiên cứu phân tích, mô phỏng, và hình dung được những quỹ đạo của các đối tượng mà chúng đã được phóng vào không gian. Hiện nó đang được sử dụng bởi Cơ quan Vũ trụ châu Âu và một số các trường đại học quốc tế. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

Administration

1. openSIS

The "Open Source Student Information System," or openSIS, claims to lower a school district's total cost of ownership by 75 percent when compared to comparable commercial systems. It includes student demographics, contact information, scheduling, grade book, reporting, report cards, transcripts, health records, attendance, a built-in parent portal, and advanced security features. Operating System: Windows, Linux.

Astronomy

2. Stellarium

Downloaded more than 7 million times, Stellarium is one of the most popular open-source education apps available. With this app, you can input coordinates for any point on earth and view the night skies for any particular point in time. It's so accurate, it's even used to power many planetariums. Operating System: Windows, Linux, OS X.

3. Celestia

Like Stellarium, Celestia lets you view the night skies from earth, but it also lets you fly through 3D space to any place in the known universe. When possible, it uses actual photographs of planets, asteroids, and other objects, so that you can see what they really look like. Operating System: Windows, Linux, OS X.

4. Space Trajectory Analysis

This app lets researchers analyze, simulate, and visualize the paths of objects that have been launched into space. It's currently being used by the European Space Agency and a number of international universities. Operating System: Windows, Linux, OS X.

Sinh học

5. ByoDyn

Các nhà khoa học xay dựng các mô hình các mạng hoá sinh hoặc các đường mòn có thể sử dụng ByoDyn để đánh giá và phân tích các thông số bên trong các quá trình này. Bổ sung vào phiên bản có thể tải về được, nó cũng có thể được truy cập trực tuyến như một ứng dụng Web. Hệ điều hành: Linux, OS X.

Hoá học

6. Jmol

Ứng dụng dựa trên Java này cho phép các học sinh tạo ra các sơ đồ về các nguyên tử, phân tử, các phân tử lớn, các tinh thể, và nhiều hơn thế. Site này bao gồm cả một sổ tay và sách hướng dẫn giúp bạn học cách sử dụng phần mềm này. Hệ điều hành: Độc lập với hệ điều hành.

7. ProtoMol

ProtoMol là một khung công việc cho việc mô phỏng động lực học phân tử. Nó được thiết kế để có độ mềm dẻo cao, dễ dàng mở rộng được, và đáp ứng được những đòi hỏi về tốc độ thực thi cao. Hệ điều hành: Linux, Unix, Windows.

Biology

5. ByoDyn

Scientists building models of biochemical networks or pathways can use ByoDyn to estimate and analyze the parameters underlying these processes. In addition to the downloadable version, it can also be accessed online as a Web app. Operating System: Linux, OS X.

Chemistry

6. Jmol

This java-based app lets students create diagrams of atoms, molecules, macromolecules, crystals, and more. The site includes a handbook and tutorials for helping you learn how to use the software. Operating System: OS Independent.

7. ProtoMol

ProtoMol is a framework for molecular dynamics simulation. It's designed to be highly flexible, easily extensible, and to meet high performance demands. Operating System: Linux, Unix, Windows.

Quản lý lớp học

8. iTALC

Ngắn gọn cho “việc dạy và học tri thức với các máy tính”, iTALC làm cho dễ dàng hơn cho các giáo viên để tương tác với các học sinh bằng việc sử dụng các máy tính cá nhân trong lớp học hoặc những người tham gia từ nhà thông qua kết nối VPN. Với nó, bạn có thể xem một hình ảnh của mọi màn hình tại lớp học, chỉ cho các học sinh một trình bày từ màn hình của bạn, khoá các máy trạm (sao cho các học sinh phải chú ý tới bạn), gửi các thông điệp văn bản, và hơn thế nữa. Hệ điều hành: Windows, Linux.

9. Mando

Mando cho phép bạn tạo một bảng tương tác. Nếu bạn có máy tính được kết nối tới một máy ảnh và máy chiếu, thì bạn có thể sử dụng con trỏ laser của bạn để kiểm soát máy tính trước lớp học, giống hệt như bạn có thể sử dụng một con chuột trên màn hình của bạn. Hệ điều hành: Linux.

Classroom Management

8. iTALC

Short for "intelligent teaching and learning with computers," iTALC makes it easier for teachers to interact with students using PCs in the classroom or those joining from home via a VPN connection. With it, you can view a snapshot of every screen in the class, show students a demo from your screen, lock workstations (so students have to pay attention to you), send text messages, and more. Operating System: Windows, Linux.

9. Mando

Mando lets you create an interactive whiteboard. If you have your computer connected to a camera and a projector, you can use your laser pointer to control the computer in front of the class, just as you would use a mouse at your desk. Operating System: Linux.

Quản lý Nội dung Số

10. Archon

Giành được một vài giải thưởng, Archon đơn giản hoá quá trình tạo ra một Website có thể tìm kiếm được đối với những tư liệu lưu trữ ở nhà. Những người quản trị có thể thêm vào hoặc sửa đổi các thông tin thông qua các mẫu biểu Web, và phần mềm này tự động tải lên và xuất bản các dữ liệu. Nó hiện đang được sử dụng bởi hơn 40 trường đại học, vườn bách thú, các cơ quan xã hội lịch sử và các cơ quan khác. Hệ điều hành: độc lập với hệ điều hành.

11. Fedora Commons

Fedora Commons cho phép bạn quản lý, bảo quản, và liên kết các dạng khác nhau của nội dung số. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó để tạo ra một kho lưu trữ các tệp video, âm thanh và văn bản về một chủ đề cụ thể nào đó mà những người sử dụng có thể sau đó tìm kiếm hoặc bình luận. Hệ điều hành: độc lập với hệ điều hành.

Để xem tiếp cho tới ứng dụng thứ 55, hãy theo các đường link sau:

http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/6812/2/

http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/6812/3/

http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/6812/4/

Digital Content Management

10. Archon

Winner of several awards, Archon simplifies the process of creating a searchable Web site to house archival materials. Administrators can input or edit information via Web forms, and the software automatically uploads and publishes the data. It's currently being used by more than 40 universities, zoos, historical societies, and other institutions. Operating System: OS Independent.

11. Fedora Commons

Fedora Commons allows you to manage, preserve, and link different types of digital content. For example, you can use it to create an archive of video, audio, and text files on a particular topic which users can then search or comment on. Operating System: OS Independent.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.