Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

OSCON 2009: Các chính phủ và nguồn mở


-->
OSCON 2009: Governments and open source
July 29, 2009
This article was contributed by Nathan Willis
Bài được đưa lên Internet ngày: 29/07/2009
Lời người dịch: Hội nghị nguồn mở OSCON 2009 vừa được tổ chức cho thấy số lượng các cơ quan chinh phủ Mỹ áp dụng nguồn mở ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội hơn cho việc phát triển nguồn mở trong chính phủ, “Việc sử dụng các phần mềm nguồn mở để cải tiến tính minh bạch và sự truy cập của chính phủ là khía cạnh phổ biến nhất của sự kết nối nguồn mở/chính phủ – phần lớn được khuyến khích bởi sự chỉ định gần đây của 2 người thân thiện với nguồn mở vào những vị trí công nghệ nổi bật trong chính phủ Mỹ: Aneesh Chopra cho chức vụ Giám đốc Công nghệ Liên bang và Vivek Kundra cho chức vụ Giám đốc Thông tin Liên bang.”
Khó để có một “chủ đề” nào quan trọng hơn cả tại một sự kiện lớn như Hội nghị Nguồn mở của O'Reilly (OSCON), nhưng trong thời gian diễn ra hội nghị 2009 này, một chủ đề mà cứ được lặp đi lặp lại là việc gia tăng số lượng các kết nối giữa nguồn mở và chính phủ. Có 3 khía cạnh cơ bản của chủ đề này: sự áp dụng các sản phẩm nguồn mở của các cơ quan chính phủ, sự tham gia vào sự phát triển các dự án nguồn mở của chính phủ và các nhân viên của họ, và việc sử dụng nguồn mở để gia tăng tính minh bạch và sự truy cập công khai tới các tài nguyên và dữ liệu của chính phủ. Dù nhiều thảo luận (đặc biệt ở khía cạnh cuối cùng) đã nổ ra từ sự quan tâm của chính quyền mới của Obama trong sự minh bạch của chính phủ và dữ liệu mở, thì rất ít các vấn đề là xoay quanh trung tâm là nước Mỹ: những trở ngại lớn đối với sự áp dụng công nghệ nguồn mở của chính phủ là như nhau trên toàn thế giới, từ các qui trình mua sắm trì độn tới sự sợ hãi về sự kín đáo và an ninh.
CEO của O'Reilly là Tim O'Reilly là người đầu tiên đề cập tới chủ đề này, trong bài nói chính buổi sáng thứ tư của ông, và qua 3 ngày tiếp sau, không ít hơn 3 bài nói và 3 thảo luận chuyên đề đã làm việc với sự tương tác giữa chính phủ và nguồn mở. Danese Cooper của tổ chức Sáng kiến Nguồn mở (OSI) đã dẫn hội thảo chuyên đề “Nguồn mở, Chính phủ Mở”, mà nó đã đề cập tới tất cả 3 khía cạnh của vấn đề này từng thứ một. Deborah Bryant của Phòng thí nghiệm Mở thuộc Đại học Bang Oregon (OSL) dẫn thảo luận của hội thảo chuyên đề về “Các công chức, các nhà kỹ trị và những người làm chính sách: Cách mà Chính phru đang chuyển sang Nguồn mở, và Vì sao”, mà nó đã tập trung vào việc áp dụng và tính minh bạch. Adina Levin của Socialtext dẫn hội thảo chuyên đề “Thâm nhập vào Chính phù Mở” tập trung vào việc truy cập các dữ liệu mở.
[Tim O'Reilly]Phiên của Clay Johnson “Các ứng dụng cho nước Mỹ” làm việc với sự áp dụng nguồn mở và dữ liệu mở, sự tham gia của phòng thí nghiệm Sunlight Lab trong dịch vụ Data.gov của chính phủ Mỹ.
Gunnar Hellekson của Red Hat đã nhấn mạnh sự tham gia của chính phủ trong bài nói chuyện về “Áp dụng các nguyên tắc của nguồn mở cho Chính phủ Liên bang”, và phiên về “Nghề báo chí viết về Máy tính” của Nick Diakopoulos và Brad Stenger làm việc với những ví dụ thực tế của việc biến các dữ liệu chính phủ được truy cập mở thành một dạng sử dụng được. Cuối cùng, Sunlight Lab dẫn các phiên dài cả ngày thứ tư qua thứ sáu, giúp những người tham dự xây dựng các ứng dụng mà sử dụng các nguồn dữ liệu của chính phủ.
It is hard to have an overriding "theme" at an event as large as O'Reilly's Open Source Convention (OSCON), but during the 2009 convention, one subject that came up again and again was increasing the number of connections between open source and government. There are three basic facets to the topic: adoption of open source products by government agencies, participation in open source project development by governments and their employees, and using open source to increase transparency and public access to governmental data and resources. Though much of the discussion (particularly in the latter category) sprang from the new Obama administration's interest in open data and government transparency, very few of the issues are US-centric: the big obstacles to government adoption of open source technology are the same around the world, from opaque procurement processes to fears about secrecy and security.
O'Reilly CEO Tim O'Reilly was the first to broach the subject, in his Wednesday morning keynote, and over the next three days, no fewer than three talks and three panel discussions dealt with government and open source interaction. The Open Source Initiative's (OSI) Danese Cooper led the "Open Source, Open Government" panel, which addressed all three dimensions of the issue turn by turn. Deborah Bryant of Oregon State University's Open Source Lab (OSL) led the panel discussion "Bureaucrats, Technocrats and Policy Cats: How the Government is turning to Open Source, and Why," which focused on adoption and transparency. Adina Levin of Socialtext led the "Hacking the Open Government" panel in a discussion centering on open data access.
Clay Johnson's "Apps for America" session dealt with open source adoption and open data, courtesy of Sunlight Labs' involvement in the US government's Data.gov service. Gunnar Hellekson of Red Hat emphasized government participation in his "Applying Open Source Principles to Federal Government" talk, and the "Computational Journalism" session by Nick Diakopoulos and Brad Stenger dealt with practical examples of turning open access government data into a usable form. Finally, Sunlight Labs led all-day hackathon sessions Wednesday through Friday, helping attendees build applications that use government data sources.
[Clay Johnson] Sử dụng nguồn mở của chính phủ
Cộng đồng nguồn mở có 2 lý do để khuyến khích sử dụng gia tăng các mã nguồn mở bởi các cơ quan chính phủ: vì nó tiin tưởng trong giá trị vốn có của nguồn mở, và vì việc sử dụng phần mềm tự do thay vì phần mềm sở hữu độc quyền có nghĩa là ít tiền của người đóng thuế hơn được chi cho hạ tầng công nghệ thông tin (IT). Một vài phiên của OSCON đã tập trung vào các ngăn trở sự thâm nhập phải đối mặt của nguồn mở như là một sản phẩm. Một số là nổi tiếng, như sự hiện diện lớn hơn của các nhà thầu dài hạn của chính phủ trong qui trình đấu thầu và sự thừa nhận kéo dài mà mã nguồn mở làm cho không ai kêu được khi các vấn đề nổi lên.
Tuy nhiên, các vấn đề khác, là ít thường xuyên hơn đã nổi lên rất thực tế. Ví dụ, một vài diễn giả trong các hội thảo chuyên đề về “Nguồn mở, Chính phủ mở” đã đồng ý rằng một số cơ quan chính phủ phản ứng lại quyết liệt đối với phần mềm tự do vì họ không muốn chạy húc đầu vào các luật lệ về đạo đức mà chúng cấm họ khỏi việc chấp nhận những món quà – nếu phần mềm tự do có giá trị, thì các quan chức chính phủ sẽ không được phép nhận mã nguồn mà không trả tiền cho nó. Sự mâu thuẫn này gợi ra một số nhỏ những tiếng cười từ thính phòng, nhưng tất cả trên bục đã đồng ý rằng đây là một mối quan tâm có thực.
Các giải pháp cho những cản trở thâm nhập này liên quan cả đến những ý tường mới và công việc chân tay theo lối cũ. Michael Tiemann của OSI đã quan sát thấy rằng thói quen mua sắm dễ phân biệt của chính phủ cho phép nguồn mở một vài ưu thế bổ sung so với các phần mềm sở hữu độc quyền, đối với những người mà đang tìm kiếm chúng. Ông đã trích dẫn ví dụ về sự rút lại của sản phẩm: các cơ quan chính phủ thường bị hạn chế trong cách và khi nào họ có thể tuỳ ý sử dụng công nghệ cũ (vì các lý do an ninh và ngân sách). Đối nghịch lại, các sản phẩm nguồn mở mà được cho là đã thất bại trong thử nghiệm hoặc đơn giản không còn cần nữa có thể dễ dàng được sử dụng tuỳ ý. Hellekson tranh luận, lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã nhận thức được rằng việc chia các dự án thành nhỏ hơn, theo các module là thành công hơn so với những hợp đồng lớn theo truyền thống.
Như O'Reilly đã chỉ ra trong bài phát biểu chính của mình, dù, việc có được các sản phẩm nguồn mở được xem xét trong quá trình đấu thầu đối với hầu hết các hợp đồng chính phủ bước đầu là một thách thức bền bỉ. Có nhiều người với các kỹ năng để thông qua các qui trình mua sắm, ông nói, nhưng việc xem xét sự chuyên môn hoá được yêu cầu, thì ít người có khả năng hoặc có thiện chí tiến hành việc bán cho một khách hàng duy nhất (như một chính phủ quốc gia) toàn bộ sự nghiệp của họ.
Government usage of open source
The open source community has two reasons to encourage increased usage of open source code by government agencies: because it believes in the inherent value of open source, and because using free software instead of proprietary software means less taxpayer money is spent on IT infrastructure. Several of the OSCON sessions addressed the barriers to entry faced by open source as a product. Some are well-known, such as long-time government contractors' larger presence in the bidding process and the lingering perception that open source code leaves no one to blame when problems arise.
Other issues, however, are less frequently raised but just as real. For example, several panelists at "Open Source, Open Government" agreed that some government entities put up fierce resistance to free software because they do not want to run afoul of ethics laws that prohibit them from accepting gifts — if free software has value, then government officials are not allowed to receive the code without paying for it. That objection elicited a small amount of laughter from the audience, but all on stage agreed that it is a genuine concern.
Solutions to these barriers to entry involve both new ideas and old-fashioned legwork. OSI's Michael Tiemann observed that government's distinctive buying habits permit open source some additional advantages over proprietary software, for those who are looking for them. He cited the example of product retirement: government agencies are often restricted in how and when they can dispose of old technology (for security and budgetary reasons). In contrast, open source products that are deemed failed experiments or simply no longer needed can be disposed of easily. Hellekson concurred, noting that the US Department of Defense has recently acknowledged that breaking projects into smaller, modular chunks is more successful than the traditional large contracts.
As O'Reilly pointed out in his keynote, though, getting open source products considered during the bidding process for most government contracts is primarily a challenge of persistence. There are many people with the skills to navigate the procurement processes, he said, but considering the specialization required, few are able or willing to make selling to a single customer (such as a national government) their entire career.
Những đóng góp của chính phủ cho nguồn mở
Một khi một cơ quan chính phủ đã áp dụng một gói nguồn mở để sử dụng nội bộ cho mình, thì thường sẽ có một cuộc chiến khác để có được cơ quan này tham gia vào mô hình phát triển nguồn mở, gửi đi những bản vá hoặc kể cả các báo cáo lỗ ngược lại cho dòng ngược. John Todd của Digium đã lưu ý rằng, theo kinh nghiệm của ông với dự án Asterisk, các nhân viên nhà nước thường không được phép đóng góp mã nguồn cho các dự án nguồn mở, hoặc họ thấy rằng không có qui trình nào hiện diện để chấp thuận việc đóng góp.
Bryant đã trả lời cho câu chuyện của Todd bằng việc nói rằng OSL đã có một số tài nguyên mà nó có thể chứng minh là hữu hiệu trong việc nói cho các nhân viên nhà nước. OSL cũng làm chủ Hội nghị Nguồn mở của Chính phủ (GOSCON), mà nó nhấn mạnh vào sự tham gia trong việc phát triển nguồn mở.
Hellekson đã trích một vài ví dụ của các cơ quan chính phủ mà họ đang tham gia vào sự phát triển nguồn mở, lưu ý tới CoLab của NASA, Bộ Năng lượng, Hải quân Mỹ, và Nghiệp đoàn vì các Hệ thống Quản lý Phạm nhân, một liên minh của các cơ quan cải tạo bang.
Việc cải tiến chính phủ với nguồn mở
Việc sử dụng các phần mềm nguồn mở để cải tiến tính minh bạch và sự truy cập của chính phủ là khía cạnh phổ biến nhất của sự kết nối nguồn mở/chính phủ – phần lớn được khuyến khích bởi sự chỉ định gần đây của 2 người thân thiện với nguồn mở vào những vị trí công nghệ nổi bật trong chính phủ Mỹ: Aneesh Chopra cho chức vụ Giám đốc Công nghệ Liên bang và Vivek Kundra cho chức vụ Giám đốc Thông tin Liên bang.
Government contributions to open source
Once a government agency has adopted an open source package for its own internal use, there is often another battle to get the agency to participate in the open source development model, sending patches or even bug reports back upstream. Digium's John Todd noted that, in his experience with the Asterisk project, public employees often are not permitted to contribute code to open source projects, or they find that there is no process in place to get approval to contribute.
Bryant responded to Todd's story by saying that OSL had some resources that could prove useful in talking to public employees. OSL also hosts the Government Open Source Conference (GOSCON), which emphasizes participation in open source development.
Hellekson cited several examples of government agencies that are participating in open source development, notably NASA's CoLab, the Department of Energy, the US Navy, and the National Consortium for Offender Management Systems, a coalition of state correctional agencies.
Enhancing government with open source
Using open source software to improve government transparency and access was the most popular aspect of the government/open source connection — in large part encouraged by the recent appointment of two open source-friendly people to prominent technology positions in the US government: Aneesh Chopra for Federal Chief Technology Officer and Vivek Kundra for Federal Chief Information Officer.
“Chinh phủ mở” như một nguyên tắc chính trị là không đặc thù cho phần mềm, nhưng nhiều diễn giả và diễn giả trong các hội thảo chuyên đề tại OSCON đã tập trung vào các lĩnh vực nơi mà phần mềm nguồn mở có thể đóng góp cho mục tiêu rộng lớn hơn: ấy là, làm cho các dữ liệu được làm ra của chính phủ và được thu thập bởi chính phủ dễ dàng truy cập được hơn, và việc xây dựng cái mớ hỗn độn và các ứng dụng khác trên đỉnh của các tài nguyên chính phủ mà nó trình bày các thông tin mới cho công chúng.
Một vài diễn giả, bao gồm cả Greg Elin của Sunlight Foundation, đã nhấn mạnh rằng mối quan tâm hiện nay của chính quyền mới của Mỹ về dữ liệu mở lf một cơ hội đáng giá để chỉ ra những ứng dụng công cộng hữu dụng mà các phần mềm nguồn mở có thể làm ra – nhưng việc cửa sổ của cơ hội sẽ không mở lâu, vì các chu kỳ bầu cử lại và mối quan tâm không mạnh mẽ. Vào cuối năm 2009, Johnson nói, nếu các codecs nguồn mở không xây dựng được các câu chuyện thành công có thể trình diễn được trên đỉnh của các dữ liệu mở của chính phủ, thì nó sẽ khó hơn để thuyết phục Washington DC mở ra những tập hợp dữ liệu bổ sung.
Sự tập trung của Sunlight Lab đang xây dựng các ứng dụng mà chúng tận dụng được ưu thế của Data.gov, một sáng kiến mới mà nó làm ra các catalog dữ liệu thô sẵn sàng một cách công khai ở dạng máy và con người có thể đọc được. Những tập hợp dữ liệu ban đầu đã được tung ra sẽ được thu thập từ 18 cơ quan như Khảo sát Địa chất Mỹ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu, và cả Bộ An ninh Quốc nội. Sunlight đang tài trợ một cuộc thi phát triển mà sẽ trao thưởng 25,000 USD cho các lập trình viên ứng dụng nguồn mở mà sử dụng Data.gov.
Hàng loạt các hội thảo chuyên đề của OSCON đã thảo luận những công cụ và hạ tầng gì sẽ cần thiết để tận dụng được tốt hơn các dữ liệu mà các chính phủ sẽ cung cấp – bao gồm các trình xử lý trước các yêu cầu để cho phép việc tìm kiếm tốt hơn, các tiện ích chuyển đổi tài liệu sang dữ liệu, các giao diện lập trình ứng dụng tóm lược có thể sử dụng lại được trong những ngôn ngữ phổ biến như Python và Ruby, và sự mô phỏng tốt và các mô hình dự báo trước để phân tích bản thân các dữ liệu trong hơn một ngữ cảnh lịch sử.
Hellekson đã kết luận những gì mà cộng đồng nguồn mở có thể làm công việc tốt hơn với các cơ quan chính phủ làm cho sự đột nhập đầu tiên của họ trong sự hợp tác của nguồn mở. 3 điểm của ông là hãy nhớ rằng “các cơ quan chính phủ” thực sự cũng chỉ là những con người, cho phép những con người này mắc sai lầm và học được từ đó, và kỷ niệm những thành công của họ.
"Open government" as a political principle is not specific to software, but many of the speakers and panelists at OSCON centered in on the areas where open source software could contribute to the broader goal: namely, making government-produced and government-collected data easier to access and mine, and building mash-ups and other applications on top of government sources that expose new information to the public.
Several of the speakers, including the Sunlight Foundation's Greg Elin, emphasized that the new US administration's present interest in open data is a valuable opportunity to showcase the useful public applications that open source software can produce — but that the window of opportunity will not remain open for long, thanks to re-election cycles and waning interest. By the end of 2009, said Johnson, if open source coders have not build demonstrable success stories on top of the government's open data, it will be harder to persuade Washington D.C. to open up additional data sets.
Sunlight Labs' focus is building applications that take advantage of Data.gov, a new initiative that makes raw data catalogs publicly available in machine- and human-readable form. The initial data sets released are collected from 18 agencies such as the US Geological Survey, Environmental Protection Agency, Patent and Trademark Office, and even the Department of Homeland Security. Sunlight is sponsoring a development contest that will award $25,000 in prizes to open source application developers that use Data.gov.
The various OSCON panels discussed what tools and infrastructure are needed to better take advantage of the data that governments do provide — including query pre-processors to enable better searching, document-to-data conversion utilities, reusable encapsulation APIs in popular languages like Python and Ruby, and good simulation and prediction models to analyze the data itself in more than a historical context.
Hellekson summarized what the open source community can do to better work with government agencies making their first forays into open source collaboration. His three points were to remember that "government agencies" are actually just people, to allow those people to make mistakes and learn from them, and to celebrate their successes.
Những người có sở thích riêng, tới các doanh nghiệp, tới chính phủ
Từ viễn cảnh của các lập trình viên nguồn mở, thì các chính phủ địa phương, vùng và quốc gia đại diện cho những người sử dụng, các khách hàng tiềm năng … và các lập trình viên. Nhiều cuộc tranh luận của OSCON về nguồn mở và chính phủ cũng đã đi vượt ra ngoài những xem xét kỹ thuật thực tiễn như vậy để động tới triết lý – nội dung mở từ các chính phủ phải dẫn tới các quy trình minh bạch hơn, tính trách nhiệm cao hơn, và dân chủ tốt hơn, nên các lý lẽ sẽ còn tiếp tục.
Tuy nhiên mỗi người đầu cảm nhận được về câu hỏi đó, dù, làm việc gần hơn với các cơ quan chính phủ có thể là một thắng lợi khổng lồ cho các dự án nguồn mở và các cộng đồng. Sự phấn khích về những khả năng trong trình bày tại OSCON; với may mắn sự tham gia cam kết gia tăng vơi khu vực nhà nước sẽ chỉ đâm hoa kết trái khi nó cùng với khu vực các doanh nghiệp qua ít năm vừa qua.
Hobbyist, to enterprise, to government
From an open source developer's perspective, local, regional, and national governments represent potential users, customers ... and developers. Much of the OSCON discussion about open source and government moved beyond such practical technical considerations to touch on philosophy, too — open content from governments should lead to more transparent processes, greater accountability, and better democracy, so the argument goes.
However one feels about that question, though, working more closely with government agencies can be a huge win for open source projects and communities. Excitement over the possibilities was on display at OSCON; with luck the increased engagement with the public sector will be just as fruitful as it has been with the enterprise sector over the past few years.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.