Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

Vượt qua sự cường điệu: Nơi mà nguồn mở thực sự tiết kiệm tiền cho bạn

Beyond the hype: Where open source actually saves you money

July 29, 2009 9:27 AM PDT

by Matt Asay

Theo: http://news.cnet.com/8301-13505_3-10295530-16.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/07/2009

Lời người dịch: Phần mềm nguồn mở giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thứ chứ không chỉ tiết kiệm chi phí giấy phép.

Nói chuyện với bất kỳ nhà cung cấp nguồn mở nào (kể cả tôi), và chúng tôi sẽ nói cho bạn rằng có rất nhiều tiền sẽ tiết kiệm được bằng việc bỏ phần mềm sở hữu độc quyền của bạn và chọn các giải pháp thay thế nguồn mở. Nhưng liệu cái đó có luôn là vậy không? Và, nếu là thế, thì những gì là điều kiện tiên quyết cần thiết cho việc tiết kiệm tiền?

Tôi đã làm chủ toạ một hội thảo tại OSCON 2009 nơi mà chúng tôi đã khai thác chủ đề này, với một số kết quả thú vị.

Jeffrey Hammond, một nhà phân tích lâu năm với Forrester, đã cung cấp các dữ liệu bên trong, mà Matt Deuel đã đưa ra kinh nghiệm thực tế trên thế giới về triển khai phần mềm nguồn mở, trong khi Zack Urlocker (MySQL/Sun/Oracle) đã nhấn mạnh tới các nhà cung cấp nguồn mở phải đấu tranh khi làm việc với các khách hàng và cộng đồng.

Hammond đã lưu ý rằng trong việc hối hả để tiết kiệm tiền, các CIO đang ngày càng quay sang với nguồn mở, dù thường “nguồn mở” không phải là mục tiêu cuối cùng, mà hơn là một con đường tự nhiên để có được sự độc lập với các nhà cung cấp, tính mềm dẻo về công nghệ thông tin và các mục tiêu khác.

Vì thế, trong khi chúng ta thấy sự quan tâm gia tăng về nguồn mở, thì sự quan tâm đó không là thước đo tương xứng với cách mà nguồn mở đang trở nên lan tràn khắp nơi:

(Ảnh: nghiên cứu của Forrester) - (Credit: Forrester Research)


Talk to any open-source vendor (myself included), and we'll tell you that there's a lot of money to be saved by dropping your proprietary software in favor of open-source alternatives. But is that always the case? And, if so, what are the necessary preconditions for saving money?

I chaired a panel at OSCON 2009 where we explored this topic, with some interesting results.

Jeffrey Hammond, a senior analyst with Forrester, provided the underlying data, but Matt Deuel (Virgin Mobile) and Barry Klawans (San Francisco International Airport, IT&T Department) offered real-world experience deploying open-source software, while Zack Urlocker (MySQL/Sun/Oracle) highlighted the balance open-source vendors must strike when working with customers and communities.

Hammond noted that in the rush to save money, CIOs are increasingly turning to open source, though often "open source" isn't the end goal, per se, but rather it's a natural road to vendor independence, IT flexibility, and other goals.

Hence, while we see increased interest in open source, that interest doesn't adequately measure just how pervasive open source has become:

Ngay cả như vậy, Deuel của Virgin Mobile và Klawans của SFO cùng đã nói tiết kiệm tới 80% hoặc hơn thế với các giải pháp nguồn mở, bất chấp chi phí duy trì/thuê bao, lương cao hơn cho các lập trình viên/kiến trúc sư chất lượng cao, vân vân.

Trên thực tế, toàn bộ 87% các công ty được điều tra bởi Forrester trong báo cáo năm 2008 đã chỉ ra rằng học đã giảm được giá thành bằng việc sử dụng nguồn mở.

Vì sao? Hoặc, có thể là phù hợp hơn, ở những đâu?

Vâng, có thực tế rõ ràng là phần mềm nguồn mở tới với chi phí giấy phép là 0.00 USD, nên việc tiết kiệm chi phí có thể là đáng kể.

Nhưng trong khi Microsoft và Oracle giơ quả đấm ra về gia tăng giá thành về cấp giấy phép, thì có các cách tốt hơn để tiết kiệm tiền hơn là chỉ giảm chi phí giấy phép, theo hội thảo.

Một cách, Urlocker chỉ ra trên blog của ông, là nguồn mở cho phép các dự án IT của doanh nghiệp thành công hoặc thất bại với rủi ro bé. Bạn biết đấy trước khi bạn trả tiền cho bất kỳ thứ gì – nếu bạn trả cho bất kỳ thứ gì – thì phần mềm nguồn mở có đáng làm việc hay không.

Klawans đã gợi ý rằng đặc biệt trong nền kinh tế này, ông có nhiều người hơn là ngân sách, mà nó đầu tư vào nguồn mở một ý tưởng tuyệt vời, vì ông có thể sử dụng những con người đó để thử và triển khai nguồn mở hơn là sử dụng các demo và các phần mềm ngoài lề từ các nhà cung cấp.

Nhưng có điểm sâu hơn thế, và đôi khi đó thường là được nhìn quá xa:

Nguồn mở có xu hướng đưa ra những giải pháp nuôi dưỡng tốt nhất mà hướng tới việc thực hiện một dãy hạn chế các chức năng tốt, hơn là mọi thứ cho tất cả mọi người.

Even so, Virgin Mobile's Deuel and SFO's Klawans both reported savings of 80 percent or better with open-source solutions, this despite ongoing maintenance/subscription costs, higher salaries for qualified developers/architects, etc.

In fact, a full 87 percent of companies surveyed by Forrester in a 2008 report indicated that they reduced costs using open source.

Why? Or, perhaps more appropriately, where?

Yes, there is the obvious fact that open-source software comes with a $0.00 license charge, which cost savings can be significant.

But while Microsoft and Oracle duke it out over price increases on licensing, there are far better ways to save money than just reducing license fees, according to the panel.

One way, as Urlocker points out on his blog, is that open source allows enterprise IT projects to succeed or fail with little risk. You know before you pay anything--if you pay anything--that open-source software is going to work, or not.

Klawans suggested that particularly in this economy, he has more people than budget, which makes investing in open source a great idea, because he can use those people to trial and deploy open source rather than consume demos and slideware from vendors.

But there's a much deeper point, and it's something that is often overlooked:

Open source tends to offer best-of-breed solutions that aim to do a limited range of functions well, rather than to be all things to all people.

Quả thực, đây chính là mong muốn có đúng cái lõi mà cho phép nguồn mở là tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người, vì IT của doanh nghiệp có thể lấy một giải pháp nguồn mở mà có thể là 85% những gì cần, và bỏ một ít thời gian và tiền tư vấn để tuỳ biến phần mềm đó cho hợp với mình.

Vì thế, các khách hàng có thể chi ít tiền hơn để có chính xác những gì họ muốn, hơn là mua một đống phần mềm béo ị, mà là chính xác béo ị để khẳng định cho các chi phí giấy phép (“hãy nhìn tất cả những thứ mà chúng tôi đang bán cho bạn”) và các chi phí duy trì (“ngay cả nhiều thứ hơn chúng tôi bán cho bạn!”).

Và vì những người mua không bị khoá trói vào một nhà cung cấp ở mức mã nguồn – dù luôn có một số lượng chắc chắn khoá trói mà khởi nguồn từ việc cam kết cho một sự lựa chọn phần mềm đặc chủng nào đó, nó là nguồn mở hoặc sở hữu độc quyền – thì những người mua là các doanh nghiệp IT vẫn giữ là lanh lẹ hơn, có khả năng tiết kiệm tiền tích cực chủ động hơn là trả tiền một cách mù quáng trong một dòng doanh số duy trì lợi nhuận nhất của nhà cung cấp (và ít giá trị nhất đối với khách hàng một cách gây tranh cãi).

Tóm lại, vâng, nguồn mở có thể tiết kiệm tiền cho công ty của bạn. Rất nhiều tiền. Nhưng thường những tiền tiết kiệm đó vật chất hoá trong những lĩnh vực không mong đợi, hơn là đơn giản bằng việc tiết kiệm về chi phí giấy phép.

Indeed, it is this desire to get the core right that enables open source to be all things to all people, because enterprise IT can take an open-source solution that might be 85 percent of what it needs, and spend some time and consulting dollars to custom-fit the software.

Hence, customers can spend less money to get exactly what they want, rather than buying into a vendor's bloatware, which is bloated precisely to justify the upfront license fees ("Look at all this stuff we're selling you!") and ongoing maintenance fees ("Even more stuff we're selling you!").

And because buyers are not locked into a vendor at the code level--though there is always a certain amount of lock-in that derives from committing to a particular software choice, be it open source or proprietary--enterprise IT buyers remain more agile, able to proactively save money rather than slavishly paying into a vendor's most profitable (and arguably least valuable to the customer) maintenance revenue stream.

In summary, yes, open source can save your company money. Lots of money. But often those cost savings materialize in unexpected areas, rather than simply by saving on license fees.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.