Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

75% mã nguồn của Linux bây giờ được viết bởi các lập trình viên được trả tiền

75% of Linux code now written by paid developers

Angus Kidman20 January 2010, 1:07 PM

Theo: http://apcmag.com/linux-now-75-corporate.htm

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/01/2010

Hãy quên những ý tưởng kiêu kỳ về cộng đồng nguồn mở: hầu hết mã nguồn của nhân Linux được viết bởi các lập trình viên được trả tiền tại các tập đoàn chủ chốt.

Forget lofty ideals about the open-source community: most Linux kernel code is written by paid developers at major corporations.

Lời người dịch: Cho tới thời điểm này thì 75% dòng mã lệnh của nhân Linux là do các lập trình viên của các công ty lớn như Red Hat (12%), Intel (8%), IBM (6%), Novell (6%), Oracle (3%)... Chỉ có 18% từ các tình nguyện viên và 7% không rõ nguồn gốc. Mỗi ngày có 7,000 dòng mã lệnh mới được đưa vào nhân Linux. Hơn nữa, các trình điều khiển phần cứng có trong nhân Linux là nhiều hơn so với bất kỳ hệ điều hành nào.

Thế giới Linux tạo ra nhiều cái gốc cộng đồng, nhưng khi nói tới việc phát triển nhân của hệ điều hành này, thì ít trường hợp “ới các tình nguyện viên!” và nhiều trường hợp hơn các “tiền của tôi đâu?”

Trong một trình bày tại Linux.conf.au 2010 tại Wellington, nhà sáng lập ra LWN.net và người đóng góp cho nhân Jonathan Corbet đã đưa ra một phân tích về mã nguồn được đóng góp cho nhân Linux giữa khoảng thời gian 24/12/2008 và 10/01/2010. (Nhân phục vụ như một nền tảng từ đó các phát tán riêng lẻ như Ubuntu, Debian hay Red Hat sẽ được phát triển, dù những thứ này sẽ thường bổ sung hoặc loại bỏ những tính năng nào đó).

Một số lượng lớn các mã nguồn được làm trong giai đoạn này: 2.8 triệu dòng lệnh và 55,000 thay đổi chính đã được đóng gips cho nhân, mà nó đã tiến hóa từ phiên bản 2.6.28 lên 2.6.32 qua thời gian này. “Quá trình phát triển này rõ ràng là khá sống động và tích cực”, Corbet nói, lưu ý rằng số lượng này cho hơn 7,000 dòng mã lệnh được bổ sung vào mỗi ngày.

Tuy nhiên, khía cạnh nổi bật nhất của phân tích, là các dòng mã lệnh này được xuất phát từ đâu. 18% các đóng góp cho nhân đã được thực hiện màm không có một nguồn gốc tập đoàn nào, là những nỗ lực tình nguyện thực sự. Bổ sung thêm 7% là không xác định được. Phần còn lại là từ những người làm việc cho các công ty nào đó trong vai trò nơi mà việc phát triển mã nguồn đó là một yêu cầu chủ chốt. “75% mã nguồn tới từ những người được trả tiền để làm nó”, Corbet nói.

Trong lĩnh vực này, Red Hat đứng đầu danh sách với 12%, sau đó là Intel với 8%, IBM và Novell với 6% mỗi hãng, và Oracle 3%. Bất chấp sự cạnh tranh thương mại rõ ràng giữa những hãng này, thì sự phát triển nhân tập trung vẫn được làm tốt, Corbet nói.

The Linux world makes much of its community roots, but when it comes to developing the kernel of the operating system, it's less a case of "volunteers ahoy!" and more a case of "where's my pay?"

During a presentation at Linux.conf.au 2010 in Wellington, LWN.net founder and kernel contributor Jonathan Corbet offered an analysis of the code contributed to the Linux kernel between December 24 2008 and January 10 2010. (The kernel serves as a basis from which individual distributions such as Ubuntu, Debian or Red Hat are developed, though these will often add or remove specific features.)

A massive amount of coding went on in that period: 2.8 million lines of code and 55,000 major changes were contributed to the kernel, which evolved from version 2.6.28 to 2.6.32 over that time. "The development process is clearly quite alive and quite active," Corbet said, noting that this amount to more than 7,000 lines of code added every day.

The most striking aspect of the analysis, however, was where those lines of code originated from. 18% of contributions to the kernel were made without a specific corporate affiliation, suggesting true volunteer efforts. An additional 7% weren't classified. The remainder were from people working for specific companies in roles where developing that code was a major requirement. "75% of the code comes from people paid to do it," Corbet said.

Within that field, Red Hat topped that chart with 12%, followed by Inte with 8%, IBM and Novell with 6% each, and Oracle 3%. Despite the clear commercial rivalry between those players, central kernel development worked well, Corbet noted.

Những con số này cũng không bao gồm các công ty như Google mà nó dựa vào các hệ thống dựa trên Linux cho công nghệ của riêng họ, nhưng có xu hướng không đóng góp trở lại mã nguồn cho nhân. Google đã nói rằng hãng muốn trở thành có liên quan hơn trong việc làm với đội nhân lõi, chuyển khỏi tiếp cận bí mật truyền thống của nó về các hệ thống của riêng hãng. “Đây là một quá trình nhiều công ty dường như cần phải đi qua”, Corbet nói.

Trong những tạo hình ban đầu có sự hỗ trợ cho các thiết bị nào đó được xây dựng trong nhân từng đã có một thách thức chủ chốt cho Linux, nhưng Corbet nói rằng quá trình này bây giờ đã được sắp xếp hợp lý hơn nhiều. “Hỗ trợ phần cứng gần như là vạn năng, chúng tôi hỗ trợ nhiều phần cứng hơn so với bất kỳ hệ thống nào khác mà các đồ họa vào cuối năm nay thực sự sẽ là một vấn đề lớn”.

Trong khi một số thiết bị như các bộ thích nghi mạng (adator) vẫn còn cần thiết việc thiết kế đảo ngược để làm việc được trong Linux vì các nhà cung cấp có thể không chia sẻ thông tin về kiến trúc của họ, thì Corbet đã cho rằng những ví dụ này đã là rất hiếm và thiết bị thay thế thường là sẵn sàng. “Thứ tốt nhất để làm là tránh các nhà cung cấp này. Chúng tôi thực sự không cần tới chúng bao giờ nữa”.

Those figures also don't include companies like Google which rely on Linux-based systems for their own technology, but tend not to contribute code back to the kernel. Google has said that it wants to become more involved in working with the core kernel team, moving away from its traditionally secretive approach about its own systems. "This is a process a lot of companies seem to need to go through," Corbet said.

In earlier incarnations getting support for specific devices built into the kernel has been a major challenge for Linux, but Corbet said that the process was now much more streamlined. "Hardware support is nearly universal, we support more hardware than just about any other system Graphics by the end of this year is really not going to be a big problem."

While some devices such as network adaptors still needed reverse engineering to work under Linux because vendors would not share information about their architecture, Corbet suggested those examples were rare and that alternative equipment was usually available. "The best thing to do is avoid those vendors. We really don't need them anymore."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.