Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Năm của site H: Những chiến thắng, thất bại và không thắng của chẳng thua - Các trận chiến Web

The H Year: 2009's Wins, Fails and Mehs - Web Battles

Theo: http://www.h-online.com/open/features/Web-Battles-894152.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 31/12/2009

Thắng - Chrome của Google và sự trở lại của sự cạnh tranh về trình duyệt - Chrome của Google tới vào năm 2008 đã mang lại sự cạnh tranh tích cực trong thế giới trình duyệt web nguồn mở. Với việc đưa Chrome lên Linux và Mac vào năm 2009, trình duyệt này của Google đã hình thành để đưa ra cho tất cả các nhà sản xuất trình duyệt một sự cạnh tranh thực sự. Các kế hoạch trong tương lai của Mozilla đối với Firefox bao gồm một sự nhìn và cảm nhận như Chrome, và sự phân chia quá trình, như Chrome. HTML5 cũng hướng sự phát triển tiến lên trước khi cả Google và Mozilla làm việc để làm cho trình duyệt trở thành một môi trường tự đủ cho các ứng dụng web trong tương lai.

Win - Google's Chrome and the return of browser competition - The 2008 arrival of Google's Chrome brought more active competition in the open source web browser world. With the Linux and Mac ports of Chrome appearing in 2009, the Google browser has been shaping up to give all the browser makers some real competition. Mozilla's future plans for Firefox include a look and feel like Chrome, and process separation, like Chrome. HTML5 is also driving development forward as both Google and Mozilla work to make the browser a self-sufficient environment for future web applications.

Thất bại - Sự không an ninh của Flash và PDF - Trong khi các trình duyệt cố gắng và đã trở thành tự chứa đựng được hơn, thì các trình cài cắm như Flash và Acrobat của Adobe đã trở nên giống nhiều hơn là trở thành mục tiêu như những vật trung gian cho các phần mềm độc hại. Nhiều lỗ hổng đã được sửa trong suốt một năm. Dù Adobe bây giờ đã áp dụng một chu kỳ cập nhật an ninh thường xuyên hơn, thì vẫn còn có nhiều phiên bản cũ của các trình cài cắm này vẫn còn được cài đặt. Nếu có thể có được một cách dễ dàng để kiểm tra nhỉ...

Fail - Flash and PDF Insecurity - But while browsers try and become more self contained, plugins such as Adobe's Flash and Acrobat have become much more likely to be targetted as vectors for malware. Many holes have been fixed over the year. Although Adobe have now adopted a more regular security update cycle, there are plenty of older versions of the plugins still installed. If there was only an easy way to check...

Thắng - Việc kiểm tra cập nhật - Firefox 3.5 là một bước tiến để giải quyết vấn đề các trình cài cắm bị tổn thương vì quá hạn bằng việc bổ sung thêm một sự kiểm tra dựa trên web trong các trình cài cắm để giúp cho những người sử dụng ít nhất có được hầu hết các phiên bản cập nhật nhất của các trình cài cắm cho trình duyệt của họ. Site H cũng đã tung ra Kiểm tra Cập nhật H cho những người sử dụng các trình duyệt web trên Windows mà nó kiểm tra không chỉ các trình cài cắm của người sử dụng, mà còn cả các ứng dụng mà có thể được gọi bởi trình duyệt.

Win - Update Checking - Firefox 3.5 took a step forward to address the issue of out-of-date vulnerable plugins by adding a web-based check on plugins to help users at least have the most up-to-date versions of their browser plugins. The H also launched The H Update Check for users of Windows based browsers which checks not only the user's plugins, but also applications which may be called up by the browser.

Không thắng cũng chẳng thua - Mobile Firefox/Fennec - Bất chấp tất cả sự hoạt động trong không gian di dộng nguồn mở, trình duyệt web di động của Mozilla vẫn còn không có với chúng ta và không hứa hẹn bất kỳ điều gì đáng nhớ khi nó tới. Mozilla cần có một trình duyệt cho di động tốt; một văn hóa đơn dựa quanh WebKit (như được sử dụng trên iPhone, Android và ChromeOS) có thể còn xa mới là lý tưởng cho sự đổi mới sáng tạo.

Meh - Mobile Firefox/Fennec - Despite all the activity in the open source mobile space, Mozilla's mobile web browser is still not with us and isn't promising anything remarkable when it does arrive. Mozilla need to get a good mobile browser out; a monoculture based around WebKit (as used on the iPhone, Android and ChromeOS) could be far from ideal for innovation.

Thua và Thắng - Sự thâm nhập trái phép vào Apache.org - Site Apache.org đã bị làm việc phi trực tuyến vào tháng 8 sau một tổn thương của khóa SSH đã cho phép những kẻ tấn công đột nhập vào hệ thống này. Một sự thua đáng tiếc, nhưng ít nhất sự thiệt hại này đã bị hạn chế. Trong quá trình điều tra những gì đã xảy ra, Đội Hạ tầng của Apache đã đưa ra một báo cáo chi tiết về những gì đã bị sai mà nó đã tạo ra được một sự rõ ràng về những gì đã xảy ra, những gì đã bị ảnh hưởng và những bài học gì mà đội này và những nhà quản trị hệ thống khác có thể học được từ sự cố thâm nhập bất hợp pháp này; một chiến thắng thực sự trong việc thể hiện sự minh bạch ra làm sao qua những sự kiện có thể giúp cải thiện an ninh.

Fail and Win - The Apache.org Intrusion - The Apache.org site was taken offline in August after an SSH key compromise allowed attackers into the system. An unfortunate fail, but at least the damage was limited. In the course of investigating what happened, the Apache Infrastructure Team produced a detailed report on what went wrong which made it clear what happened, what was affected and what lessons the team and other administrators could learn from the intrusion; a real win in demonstrating how transparency over incidents can help improve security.

Xem:

1. Những người khổng lồ nặng 800lb: Microsoft và Google

2. Các trận chiến Web

3. Linux và nguồn mở khác

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.