Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Hành chính của Munich chuyển sang Định dạng tài liệu mở ODF

Munich administration switches to OpenDocument Format

5 January 2010, 11:27

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/Munich-administration-switches-to-OpenDocument-Format-895415.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/01/2010

Lời người dịch: Dự án LiMux tại Munich, Đức “6 năm rưỡi sau quyết định chuyển đổi sang phần mềm tự do, những người tiên phong về Linux ở Munich đã hoàn tất 80% tổng khối lượng công việc của dự án”, và phần còn lại của cuộc chuyển đổi này dự kiến được hoàn tất trong những tháng sắp tới.

Dự án LiMux, mà nó giám sát việc chuyển đổi sang Linux tại Munich, thủ phủ vùng Bavaria, đã đạt được cột mốc khác. Theo một xem xét phát triển năm 2009 mà phó giám đốc dự án Florian Schießl đã đưa lên blog của ông, thì Định dạng tài liệu mở ODF nguồn mở bây giờ là chuẩn trao đổi tài liệu chính, cùng với PDF được sử dụng cho các tệp không phải soạn thảo. Theo Schießl, các máy tính để bàn tiêu chuẩn của các cơ quan chính quyền thành phố này bây giờ đều có bộ phần mềm văn phòng tự do OpenOffice.org, trình duyệt Firefox, trình thư điện tử máy trạm Thunderbird và một vài ứng dụng nguồn mở khác, như là trình soạn thảo ảnh GIMP.

Schießl nói việc chuyển đổi đã đòi hỏi nỗ lực về nền tảng to lớn mà nó có liên quan tới việc hạn chế nhiều sự phụ thuộc về IT được tạo ra bởi các nhà cung cấp riêng rẽ qua nhiều năm. Hơn 20,000 mẫu template đã được tăng cường và chuyển đổi thành những template, macro hoặc các ứng dụng web mới. Hầu hết các template và các khối văn bản bây giờ được quản lý thông qua chương trình WollMux, mà nó đã được đưa ra trong năm 2008. Schießl nói rằng các lập trình viên cũng phải thích nghi với một số lượng các ứng dụng hợp tác như SAP đối với việc sử dụng ODF.

Theo việc rà xem xét này, thành công khác trong năm 2009 là việc thiết lập được những lĩnh vực thí điểm máy trạm Linux như một bước hướng tới mục tiêu cuối cùng của việc chuyển đổi tất cả 12 cơ quan hành chính của thành phố này sang Linux. Schießl nói đây là bước cơ bản cuối cùng được yêu cầu đẻ cho phép sự chuyển đổi máy trạm chung trong những năm sắp tới. Dù chỉ 2,500 trong số 14,000 máy tính trạm đã được chuyển đổi xong sang máy trạm LiMux được tùy biến, thì phần khó nhất là để cho chúng chạy được, mà nó đã đòi hỏi vượt qua được những hạ tầng IT không bền vững mà đã được phát triển trong nhiều năm và việc huấn luyện các nhân viên IT để chuyển đổi về kỹ thuật. Như Robert Pogson quan sát trên blog của mình, 6 năm rưỡi sau quyết định chuyển đổi sang phần mềm tự do, những người tiên phong về Linux ở Munich đã hoàn tất 80% tổng khối lượng công việc của dự án.

Theo Schießl, “bước lớn cuối cùng, chuyển đổi máy trạm chung”, sẽ bắt đầu vào những tháng sắp tới. Một kế hoạch mục tiêu đã được phát triển vào năm 2008 nói rằng việc chuyển đổi sẽ được hoàn tất vào năm 2012 là chậm nhất. Nói chung, Munich đã áp dụng một tiếp cận “chuyển đổi mềm” và mô phỏng có hiệu quả các quá trình có vấn đề và tạo ra các thảo luận xác định các khối văn bản và các macro đã được ngăn ngừa.

The LiMux project, which oversees Linux migration in Munich, the capital of Bavaria, has reached another milestone. According to a 2009 development review that the deputy project leader Florian Schießl has posted on his blog, open source OpenDocument Format (ODF) is now the main document exchange standard, with PDF being used for non-editable files. According to Schießl, the city administration's standard desktops now consist of the free OpenOffice.org office suite, Mozilla's Firefox browser, the Thunderbird email client and several other open source applications, such as the GIMP image editor.

Schießl says the transition required enormous background effort which involved eliminating many IT dependencies created by individual vendors over the years. More than 20,000 templates had to be consolidated and converted into new templates, macros or web applications. Most templates and text blocks are now managed via the WollMux program, which was released in 2008. Schießl said that the developers also had to adapt a number of corporate applications such as SAP for use with ODF.

According to the review, another achievement in 2009 was the establishment of Linux client pilot areas as a step towards the final aim of migrating all twelve of the city administration's departments to Linux. Schießl says this was the last fundamental step required to enable general client migration in the coming years. Although only 2,500 of around 14,000 workstations have been converted to the custom-built basic LiMux client, the hardest part was to get them all up and running, which required going over inconsistent IT infrastructures that had developed over the years and training the IT staff for the technical switch. As Robert Pogson observes in his blog, six and a half years after the decision was made to switch to free software, the Munich Linux pioneers have completed about 80 per cent of the project's total workload.

According to Schießl, "the final big step, the general client migration,' will begin in the coming months. A target plan developed in 2008 stipulates that the switch is to be completed by 2012 at the latest. In general, Munich adopted a "soft migration" approach and ineffectively emulation of problematic processes and the creation of identical conversions of text blocks and macros was avoided.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.