Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Linux hay Windows: Hầu hết các kế hoạch hỗ trợ phần cứng là không đáng

Linux or Windows: Most hardware support plans are worthless

Steven J. Vaughan-Nichols, Cyber Cynic

December 22, 2009 - 1:42 P.M.

Theo: http://blogs.computerworld.com/15293/linux_or_windows_most_hardware_support_plans_are_worthless

Bài được đưa lên Internet ngày: 22/12/2009

Lời người dịch: Tác giả cho rằng việc người sử dụng phải trả thêm tiền để có được hỗ trợ bổ sung về phần cứng cho các máy tính chạy Windows và Linux là như nhau và đều không đáng, trừ phi bạn sử dụng đồ của Apple.

Gần đây, một người sử dụng mà đã thay thế Windows trên máy netbook của anh ta bằng Ubuntu Linux đã phát hiện rằng, như Best Buy đã lo lắng, anh ta đã làm mất hiệu lực bảo hành của mình. Vì tất cả những mục đích thực tế, anh ta đã có.

Trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người sử dụng netbook bất bất này đã nói, “chuột và ổ adaptor trên netbook 4 tháng của tôi đều đã dừng làm việc. Tôi đã đưa máy tính này vào Best Buy để có được dịch vụ tho Kế hoạch bảo vệ liên quan tới Squad Black hôm thứ bảy, và đã trình bày các vấn đề của nó. Người quản lý Geek Squad đã nói với tôi rằng việc cài Ubuntu Linux lên máy tính của tôi đã làm mất hiệu lực của bảo hành, và rằng tôi chỉ có thể được phục vụ nếu cài đặt Windows ban đầu được phục hồi”.

Cuối cùng, tôi đã phục hồi Windows và cũng đã không có được bất kỳ dịch vụ nào từ anh ta. Người quản lý nói, “Hãy nhìn vào trang cuối của bảo hành. Chúng tôi có thể từ chối dịch vụ cho bất kỳ lý do gì mà chúng tôi muốn, và dựa vào trao đổi của chúng ta ngày hôm qua, tôi sẽ không phục vụ cho máy tính của ông”. Anh ta đã gọi an ninh và ra lệnh cho tôi rời cửa hàng.

Người quản lý hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng là kẻ xuẩn ngốc và đáng bị thiêu cho những ngày nghỉ. Nhưng hãy nghĩ về nó, 99% tất cả sự hỗ trợ của nhà cung cấp không có một sự gắn kết về những gì phải làm với một PC với Linux. Ngay cả nếu họ muốn giúp bạn, thì vẫn có khả năng là họ sẽ không làm gì cho bạn cả.

Như một người sử dụng Ubuntu Linux, đối mặt với một vấn đề về chuột mà bạn có thể lên các diễn đàn Ubuntu hoặc LinuxQuestions (các câu hỏi về Linux) để có một câu trả lời. Liệu bạn có thực sự nghĩ là người hỗ trợ kỹ thuật thông thườn cho bạn còn có nghe bạn trên những site này hay không? Tôi nghĩ là không.

Recently, a user who had replaced Windows on his netbook with Ubuntu Linux discovered that, as far as Best Buy was concerned, he had voided his warranty. For all practical purposes, he had.

In The Consumerist, the disgruntled netbook user reported, "My four month-old netbook's touchpad and power adapter all stopped working. I took the machine into Best Buy for service under the Geek Squad's Black Tie Protection Plan on Saturday, and demonstrated its problems. The manager of the Geek Squad informed me that installing Ubuntu Linux on my machine voided my warranty, and that I could only have it serviced if the original Windows installation was restored."

In the end, he did restore Windows and that didn't get him any service either. The manager said, "'Look at the last page of the warranty. We can refuse service for any reason we want, and based on our conversation yesterday, I will not service your computer.' He alerted security and ordered me to leave the store."

The tech. support manager was clearly a jerk and deserves to be fired for the holidays. But, think about it, 99% of all vendor support don't have a clue about what to do with a PC with Linux. Even if they wanted to help you, chances are they can't do a thing for you.

As an Ubuntu Linux user, faced with a touchpad problem you'd probably go to the Ubuntu Forums or LinuxQuestions for an answer. Do you really think your ordinary tech. support person has even heard of these sites? I think not.

Nếu bạn thực sự muốn hỗ trợ kỹ thuật thực sự cho một hệ thống Linux, nhưng một người từ Dell, system76, hoặc nhà cung cấp khác mà họ bán và hỗ trợ các hệ thống Linux. Việc mong đợi có hỗ trợ từ một cửa hàng trong chuỗi các cửa hàng hoặc một nhà cung cấp mà không cài trước Linux với các máy của họ thì chỉ là một sự phí phạm thời gian của bạn.

Nhưng, theo kinh nghiệm của tôi, tất cả cũng không tốt hơn ngay cả nếu bạn đang sử dụng Windows. Tôi không nói tất cả các hỗ trợ kỹ thuật của người tiêu dùng là tồi tệ, mà tôi đang nói rằng có nhiều sự hỗ trợ tồi tệ ở đó và rằng không đáng trả thêm tiền cho việc này.

Ví dụ, chỉ trong những tuần vừa qua tôi đã giúp một vài người với các mạng ở nhà của họ. Họ đã cố gắng có được sự hỗ trợ cho các định tuyến router Wi-Fi, nhưng sự hỗ trợ kỹ thuật mà họ đã phải trả thêm tiền có thể không làm việc cho họ thông qua việc kết nối với các modem cáp DSL của họ, không bao giờ nghĩ việc thiết lập an ninh WPA (Wi-Fi Protected Access) cơ bản cả.

Những câu hỏi duy nhất mà hầu như mọi nhân viên hỗ trợ khách hàng của Windows dường như có khả năng thực hiện là những câu hỏi đơn giản mà chúng có thể được giải quyết bằng các scripts. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề phức tạp nào, thì họ cũng không hỗ trợ được.

Bây giờ không phải tất cả đều thế. Tôi biết một số người thực sự sáng láng tại Best Buy, và những người bán lẻ khác và các nhà cung cấp PC, những người biết đồ của họ và có thiện chí đi nhiều dặm đường để giúp mọi người. Tiếc thay, họ là ngoại lệ và không phải là luật lệ gì cả.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ việc bảo tiền cho việc hỗ trợ thêm là việc phí phạm tiền cho hầu hết các máy tính cá nhân ở nhà. Vì vấn đề này, tôi cảm thấy y như nhau về tất cả các đồ điện tử ở nhà. Trong những năm tôi làm việc với các thiết bị điện tử - và ngoài các máy tính ra tôi biết con đường của tôi xung quanh thiết bị stereo cao cấp và HDTV - thì nếu thiết bị làm việc tốt trong 48 giờ sử dụng ban đầu, thì nó sẽ cứ thế làm việc trong nhiều năm. Bảo hành cơ bản của bạn, mà đi với bất kỳ thứ gì bạn mua, phải giữ cho bạn tốt ít nhất là một tháng và đó là tất cả thứ mà bạn cần.

If you really want real technical support for a Linux system, but one from Dell, system76, or another vendor that sells and supports Linux systems. Expecting support from a chain store or a vendor that doesn't pre-bundle Linux with their systems is just a waste of your time.

But, in my experience, it's not a whole lot better even if you're using Windows. I'm not saying all consumer tech. support is bad, I am saying that there is a lot of awful support out there and that it's not worth paying extra money for.

For example, in just the last few weeks I've had to help several people with their home networks. They tried to get help for their Wi-Fi routers, but the technical support that they had paid extra money for couldn't walk them through connecting it with their DSL and cable modems, never mind setting up basic WPA (Wi-Fi Protected Access) security.

The only questions most Windows consumer support staff seem able to deal with are the simple-minded ones that can be addressed in scripts. If you have any complicated problem, they're helpless.

Now, they're not all that way. I know some really bright people at Best Buy, and other retailers and PC vendors, who do know their stuff and are willing to go the extra mile to help people. Unfortunately, they're the exception and not the rule.

Besides, I think spending money for extra support is a waste of money for most home PCs. For that matter, I feel the same way about all home electronics. In my years of working with electronics--and besides computers I know my way around high-end stereo equipment and HDTVs-if the equipment works well for the first 48-hours of use, it's going to stay working for years. Your basic warranty, which comes with anything you buy, should keep you good for at least a month and that's all you'll need.

Tất nhiên, đây là một câu chuyện khác nếu bạn xem xét tới hỗ trợ kỹ thuật của doanh nghiệp. Nhưng ở đó sự liên hệ của bạn với nhà cung cấp, nhà tích hợp hệ thống, hoặc nhà bán lẻ giá trị gia tăng phải nói ra chính xác những gì mà họ sẽ, hoặc sẽ không, để giúp cho bạn. Các hợp đồng hỗ trợ người tiêu dùng giá thành bổ sung thêm của nó mà tôi nghĩ không đáng tờ giấy mà nó được in.

Các cửa hàng cố gắng tối đa để bán cho bạn sự hỗ trợ bổ sung thêm này, vì nó là cách dễ dàng đối với bạn để kiếm thêm một số tiền. Họ biết cũng rõ như tôi biết rằng nêu máy tính cá nhân của bạn, những người nói, hoặc những gì không bị hỏng ngay lập tức, thì những cơ hội là họ sẽ không bao giờ phải bỏ tiền đó ra cho việc hỗ trợ bạn cả.

Tôi phải nói thêm, có một ngoại lệ đối với điều này. AppleCare của Apple là đáng tiền. Sự hỗ trợ mọi người của Apple, thường nhiều hơn là không, thực sự có thể trả lời cho những câu hỏi khó, và sẽ làm bất kể thứ gì cần thiết để máy Mac của bạn làm việ lại ngay cả nếu đã được sử dụng nhiều. Nhưng, với những người sử dụng Windows và Linux, thì hãy quên về việc trả thêm tiền vì sự hỗ trợ phần cứng chung. Bạn sẽ phí tiền của bạn.

Of course, it's a different story if you're looking at business technical support. But, there your contact with the vendor, system integrator, or value-added reseller should spell out exactly what they will, or won't, help you with. Its extra-cost consumer support contracts that I think isn't worth the paper it's printed on.

The stores try their best to sell you this extra support, because it's an easy way for them to pick up some cash. They know as well as I do that if your PC, speakers, or what-have-you don't break immediately, the chances are they'll never have to spend that money on supporting you.

There is, I should add, one exception to this. Apple's AppleCare is worth the money. Apple's support people, far more often than not, actually can answer the hard questions, and will do whatever is needed to get your Mac working again even if has seen a lot of wear and tear. But, for Windows and Linux users, forget about paying extra for generic hardware support. You'll be wasting your money.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.