Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

Oracle sẽ thuê và đầu tư vào phần cứng và phần mềm

Oracle to hire and invest in hardware and software

28 January 2010, 13:31

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/Oracle-to-hire-and-invest-in-hardware-and-software-916156.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/01/2010

Trong một sự kiện kéo dài vài giờ đồng hồ, các lãnh đạo của Oracle đã hé lộ những gì sẽ xảy ra đối với các sản phẩm của Sun sau khi bị mua. Những ai yêu Java, OpenOffice và MySQL được cho là có thể thở phào nhẹ nhõm.

At an event lasting several hours, Oracle executives revealed what will happen to Sun's products after the takeover. Those who like Java, OpenOffice and MySQL can reportedly breathe freely

Oracle đã hé lộ các kế hoạch của hãng cho Java, OpenOffice, MySQL và các tài sản công nghệ khác của Sun Microsystems. Toàn bộ vấn đề về chiến lược của Oracle là đầu tư, tích hợp và cải tiến trong tất cả các công nghệ của Sun như hãng tập trung vào việc phân phối những gì hãng gọi là “Các hệ thống hoàn chỉnh”. Chính thức mà nói, CEO Larry Ellison của Oracle đã không hé lộ những gì có thể xảy ra đối với Sun sau khi Oracle mua trước sự kiện này, tuy nhiên, trong 2 cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo New York và Tạp chí phố Uôn, CEO này đã công bố rằng Oracle sẽ thuê mới 2000 nhân viên trước tiên trong việc kỹ thuật và bán hàng.

Mặt khác , ít hơn 2,000 người sẽ bị sa thải, dù những sa thải tiếp sau hình như có thể được thực hiện sau đó. Trong số những người ra đi có giám đốc điều hành của Sun là Jonathan Schwartz. Trong khi Ellison nói rằng ông đã hy vọng giữ lại chủ tịch của Sun, Scott McNealy, trong ban lãnh đạo, điều này đã trở thành không chắc chắn: trong một thư điện tử gửi các nhân viên, McNealy đã nói rằng ông có ý định rời hãng này. Bằng việc mua Sun, một sự chuyển dịch mà đã được chấp thuận bởi EU tuần trước, thì Oracle lên kế hoạch để đưa vào sự cạnh tranh trực tiếp với IBM. Theo Ellison, các khách hàng “bây giờ sẽ mua một hệ thống hoàn chỉnh, mvaf không phải thuê IBM hoặc ai đó khác để lắp ráp nó”.

Sẵn sàng toàn cầu như một webcast, sự kiện tối nay tiến triển xung quanh 2 khía cạnh này: các nhân viên mới, và việc tích hợp phần cứng và phần mềm vào các hệ thống hoàn chỉnh. Trong năm tới, Oracle lên kế hoạch đầu tư 4.3 triệu USD vào nghiên cứu phát triển. Một phần tốt lành của điều này là để đầu tư vào các kỹ sư phần cứng và phần mềm sẽ được tuyển mộ.

Trong số những thứ khác, các kỹ sư sẽ làm việc về cải tiến các vi xử lý SPARC. 4 dạng mới mà sẽ đưa ra những cải thiến tốc độ thực thi thường có cũng như hạ sự tiêu thụ năng lượng hiện đang được phát triển. Các máy chủ của Sun sẽ chỉ sẵn sàng như các sản phẩm tùy biến (“được xây dựng theo hợp đồng”); việc sản xuất chúng sẽ chỉ liên quan tới một nửa số nhà thầu phụ hiện nay mà họ sẽ xuất xưởng các sản phẩm hoàn chỉnh trực tiếp tới các khách hàng. Những phương tiện này sẽ để cắt giảm chi phí, ví dụ, bằng việc hạn chế lưu kho và bằng việc giảm số lượng các máy theo yêu cầu.

Oracle has revealed its plans for Java, OpenOffice, MySQL and the other technology assets of Sun Microsystems. The overall theme of Oracle's strategy is investment, integration and improvement in all the Sun technologies as it focuses on delivering what it calls "complete systems". Officially, Oracle CEO Larry Ellison wasn't set to reveal what would happen to Sun after the takeover by Oracle before the event, but in two interviews with the New York Times and the Wall Street Journal, however, the CEO announced that Oracle will hire 2000 new staff primarily in engineering and sales.

On the other hand, fewer than 2,000 lay-offs are planned, although further lay-offs may apparently be made later. Among those to go is Sun's current chief executive, Jonathan Schwartz. While Ellison said that he hoped to keep Sun's chairman, Scott McNealy, on board, this has become unlikely: in an email to employees, McNealy said that he intends to leave the company. By taking over Sun, a transaction which was approved by the EU last week, Oracle plans to enter into direct competition with IBM. According to Ellison, customers "will now be buying [a] complete system, and don’t have to hire IBM or someone else to assemble it".

Globally available as a webcast, the evening event kept revolving around these two aspects: new employees, and integrating hardware and software into complete systems. In the coming year, Oracle plans to invest $4.3 million in research and development. A good portion of this is to be invested in hardware and software engineers yet to be hired.

Among other things, these engineers will be working on improving the SPARC processors. Four new types which will offer the usual performance improvements as well as decreased power consumption are currently in development. Sun servers will only be available as custom products ("build to order"); their manufacture is to involve only half the current number of subcontractors who will ship finished products directly to customers. These measures are to cut costs, for instance, by eliminating stock-keeping and by reducing the amount of machinery required.

Hãng này nói rằng hãng lên kế hoạch để tiếp tục phát triển Solaris cho SPARC và x86, cùng với những chào hàng Linux cho doanh nghiệp của họ. Những thông báo này đã không nhắc tới OpenSolaris, đặt kế hoạch của hãng cho phương án nguồn mở của Solaris còn chưa rõ ràng.

Oracle cũng cam kết đầu tư nhiều tiên hơn nữa vào Java. Phiên bản 7 của Standard Edition (SE) sẽ đưa ra sớm nhất có thể và sẽ hỗ trợ CPU đa nhân cũng như cải tiến tốc độ thực thi của trình biên dịch Hotspot. Các mục tiêu trong tương lai cho Enterprise Edition (Ê) bao gồm tính module hóa gia tăng để cho phép, ví dụ, sự cấu hình của một môi trường còm cho các ứng dụng thuần túy web với mỗi hồ sơ, và phân phối nhanh hơn của đối tượng giao diện người sử dụng UI. Glassfish của Sun sẽ, Oracle nói, giữ nguyên sự triển khai cài đặt tham chiếu cho Java EE. Những thay đổi chủ chốt sẽ được mong đợi cho Mobile Edition (ME) với các kế hoạch để sát nhập giao diện lập trình ứng dụng API của hãng với của Java SE, vì các thiết bị di động hiện đại được nói sẽ đủ nhanh để hỗ trợ cho sự hợp nhất này. Oracle cũng muốn giữ lời hứa “viết một lần, chạy ở khắp mọi nơi” đối với các nền tảng này bằng việc trừu tượng hóa tính riêng biệt của mỗi nền tảng trong một lớp trung gian. Oracle đã làm một số tuyên bố về việc cải tiến hoạt động của cộng đồng Java, nhưng không đưa ra những tuyên bố cụ thể về JCP (Qui trình Cộng đồng Java)

Netbeans, môi trường phát triển Java tự do mà cho tới nay được hỗ trợ bởi Sun, sẽ tiếp tục tồn tại như một IDE “nhẹ” đặc biệt cho các ứng dụng di động và các ngôn ngữ lập trình năng động. Đối với mọi thứ hơn nữa, Oracle dự kiến sẽ khuyến khích các công cụ Jdeveloper ủa cmình.

MySQL, cơ sở dữ liệu mà nhiều người sử dụng đã lo lắng, sẽ tiếp tục được phát triển bởi bộ phận nguồn mở của nhà cung cấp này. Trong khi chỉ một ít chi tiết, ví dụ về sự xáo trộn hiện nay về các phiên bản, đã được đưa ra, ít nhất một lời hứa cho sự cải thiện đã được đưa ra: cả về bản thân cơ sở dữ liệu này và cả về sự hỗ trợ của nó. Oracle dự định kết hợp cơ sở dữ liệu tự do này với các sản phẩm của riêng hãng như Enterprise Manager, Audit Vault hoặc phần mềm quản lý tri thức của hãng.

Một bộ phận riêng rẽ sẽ được đưa ra cho OpenOffice. Bộ phận này sẽ quản lý sự phát triển, triển khai và hỗ trợ tiếp tục cho phần mềm văn phòng tự do cũng như bán sản phẩm, đặc biệt cho các khách hàng lớn của Oracle. Phiên bản cộng đồng tự do sẽ tiếp tục tồn tại và một phương án đám mây được cho là sẽ nằm trong kế hoạch.

The company says that it plans to continue developing Solaris for SPARC and x86, alongside its enterprise Linux offerings. The announcements did not mention OpenSolaris, leaving the company's plan for the open sourced variant of Solaris unclear.

Oracle has also pledged to invest more money in Java. Version 7 of the Standard Edition (SE) is to be released as soon as possible and will support multi-core CPUs as well as enhance the performance of the Hotspot compiler. Future goals for the Enterprise Edition (EE) include increased modularity to allow, for instance, the configuration of a lean environment for pure web applications with every profile, and the faster delivery of UI components. Sun's Glassfish will, say Oracle, remain the reference implementation for Java EE. Major changes are to be expected for the Mobile Edition (ME) with plans to merge its APIs with those of Java SE, because modern mobile devices are said to be fast enough to support this unification. Oracle also wants to keep the "write once, run anywhere" promise for these platforms by abstracting the peculiarities of each platform in an intermediate layer. Oracle made a number of statements about enhancing the operation of the Java community, but made no specific statements about the JCP (Java Community Process).

Netbeans, the free Java development environment which has so far been supported by Sun, will continue to exist as a "light" IDE specifically for mobile applications and dynamic programming languages. For everything else, Oracle intends to promote its JDeveloper tools.

MySQL, the database many users have worried about, will continue to be developed by the vendor's open source division. While only few details, for example about the current jumble of versions, were given, at least a promise for improvement was made: both in terms of the database itself and in terms of its support. Oracle intends to combine the free database with its own products such as the Enterprise Manager, Audit Vault or its business intelligence software.

A separate division is to be put in place for OpenOffice. This division is to handle the continued development, deployment and support of the free office software as well as sell the product, particularly to Oracle's large customers. The free community version will continue to exist and a cloud variant is said to be in planning.

(djwm)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.