Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

“Jobbik” sẽ làm cho Hungary thành một quốc gia mạnh về nguồn mở

Jobbik” will make Hungary an open source powerhouse

Sunday, January 17, 2010

Theo: http://www.hungarianambiance.com/2010/01/jobbik-will-make-hungary-open-source.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 17/01/2010

Lời người dịch: Liệu Jobbik có thắng cử tại Hungary vào tháng 4 tới không, khi mà: “Jobbik không phải là một phát tán Linux mới, mà là một đảng chính trị, có khuynh hướng làm cho Hungary thành một quốc gia mạnh về nguồn mở, nếu thắng trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 4. Đây là một thông tin làm kinh hoàng, vì các đảng khác luôn ủng hộ sử dụng phần mềm sở hữu độc quyền trong chính phủ, chỉ khoa môi múa mép phục vụ cho các giải pháp nguồn mở”.


Jobbik không phải là một phát tán Linux mới, mà là một đảng chính trị, có khuynh hướng làm cho Hungary thành một quốc gia mạnh về nguồn mở, nếu thắng trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 4.

Đây là một thông tin làm kinh hoàng, vì các đảng khác luôn ủng hộ sử dụng phần mềm sở hữu độc quyền trong chính phủ, chỉ khoa môi múa mép phục vụ cho các giải pháp nguồn mở.

Jobbik đã đưa ra chương trình trước bầu cử của mình, vào ngày 16/01/2010, và làm rõ ràng cực kỳ, rằng đảng này sẽ giới thiệu các chuẩn mở trong các giao tiếp chính phủ và làm cho sự áp dụng nguồn mở là bắt buộc, trong hệ thống giáo dục.

Vì thế, các lập trình viên nguồn mở Hungary hoan hỉ vui mừng, vì những điều tốt lành sẽ tới với bạn sớm.

Dưới đây là một trích dẫn từ chương trình trước bầu cử của Jobbik; một bản dịch đi sau.

Jobbik is not a new Linux distribution, but a political party, hell bent on making Hungary an open source powerhouse, if wins the upcoming general election, in April.

This is an awesome news, because the other parties always favored proprietary software use in governement, paying only lip service to open source solutions.

Jobbik released its pre-election program, on January 16, 2010, and made crystal clear, that it would introduce open standards in government communications and make open source adoption mandatory, in the education system.

So, Hungarian open source developers rejoice, because good things will come to you, soon.

The following is a snippet from Jobbik's pre-election program; a rough translation follows.
Nyílt forráskódú rendszereket és dokumentumformátumokat vezetünk be az állami szektorban, illetve támogatjuk elterjedésüket az állampolgárok és a gazdasági élet szereplői részére. Nyilvános állami információkat csak nyílt dokumentum formátumokban, illetve nyílt szabványokon keresztül hozzáférhető rendszereken tárolunk.

Nyílt, szabványos interfészt hozunk létre, amely lehetővé teszi külső alkalmazások számára az önkormányzati, adóhivatali, banki és az egyéb közérdekű rendszerekkel történő kommunikációt.
Az állami pénzből kifejlesztett önkormányzati célszoftvereket elérhetővé tesszük az összes önkormányzat részére, ezzel kiküszöbölve a párhuzamos és pazarló fejlesztéseket.
Ha egy feladatra van azonos funkcionalitású és birtoklási költségű zárt és nyílt forráskódú szoftver, akkor kötelezően a nyílt forráskódú szoftvert választjuk.

Minden iskolában a nyílt forráskódú rendszerek használatát oktatjuk az informatikai tantárgyak keretében”.
Chúng tôi sẽ triển khai các chuẩn mở trong khu vực nhà nước và sẽ khuyến khích lan truyền các giải pháp nguồn mở trong nhà nước nói chung và các doanh nghiệp. Theo những chỉ thị này, các tài liệu của khu vực chính phủ và nhà nước có thể chỉ được lưu trữ, ở định dạng tài liệu mở, trên các hệ thống chỉ chạy các ứng dụng với các chuẩn mở.

Chúng tôi sẽ phát triển các giao diện chuẩn mở, để khuyến khích các thành phố, phòng thuế, khu vực ngân hàng và các văn phòng nhà nước để sử dụng các giải pháp nguồn mở.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho chính phủ các ứng dụng được cấp ngân sách và được phát triển cho các thành phố, trên khắp đất nước, để hạn chế những phát triển song song và phí phạm.

Khi cả phần mềm sở hữu độc quyền và nguồn mở sẽ sẵn sàng với chức năng như nhau đối với một nhiệm vụ cụ thể nào đó, thì chúng tôi sẽ sử dụng các giản pháp nguồn mở, bắt buộc.

Chúng tôi sẽ triển khai các chuẩn mở trong hệ thống các trường học và sẽ giới thiệu điện toán nguồn mở như một chủ đề trong các trường học, theo nguyên tắc của khoa học máy tính.

We are going to implement open standards in the public sector and will promote the spread of open source solutions among the general public and among businesses. Under these directives, government and public sector documents can be stored only, in open document formats, on systems running open standards applications.

We are going to develop open standard interfaces, in order to encourage municipalities, the tax department, the banking sector and public offices to use open source solutions.

We are going to supply government funded and developed applications for municipalities, nation wide, to eliminate parallel and wasteful developments.

When both proprietary and open source software will be available with the equal functionality to accomplish a particular task, we will make the use of open source solutions, mandatory.

We are going to implement open standards in the school system and will introduce open source computing as a subject in schools, under the discipline of computer science.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.