Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Hungary: Chuẩn mở là bắt buộc cho các cơ quan hành chính nhà nước

HU: Open standards made mandatory for public administrations

by Gijs Hillenius — published on Jan 15, 2010

filed under: [T] General Topic, [GL] Hungary, [T] Policies and Announcements

Theo: http://www.osor.eu/news/hu-open-standards-made-mandatory-for-public-administrations

Bài được đưa lên Internet ngày: 15/01/2010

Lời người dịch: Hungary đã sửa đổi luật mà “Những thay đổi đối với luật này hướng vào việc làm cho các dịch vụ điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước có thể truy cập được tới tất cả mọi người, bằng việc bắt sử dụng các chuẩn IT mà có thể truy cập được một cách công khai và không có hạn chế nào như chi phí bản quyền”.

Các chuẩn mở đã được làm thành bắt buộc cho các hệ thống IT của các cơ quan hành chính nhà nước Hungary. Quốc hội Hungary đã biểu quyết tán thành những sửa đổi bổ sung việc bắt buộc chuẩn mở, vào một bộ luật về các dịch vụ chính phủ điện tử, hôm 14/12. Những thay đổi này đã nhận được 197 phiếu tán thành, 1 phiếu chống và 146 phiếu trống, theo Liên minh Tiêu chuẩn Mở, một nhóm các nhà bảo vệ của Hungary đã vận động hành lang có lợi cho những sửa đổi bổ sung này.

Những thay đổi đối với luật này hướng vào việc làm cho các dịch vụ điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước có thể truy cập được tới tất cả mọi người, bằng việc bắt sử dụng các chuẩn IT mà có thể truy cập được một cách công khai và không có hạn chế nào như chi phí bản quyền.

“Đây chỉ là bước đầu tiên, nhiều thứ còn lại sẽ được hoàn tất”, Liên minh Tiêu chuẩn Mở đã bình luận trên website của mình. “Nhưng chúng tôi dám vui mừng hoan hỉ”.

Giải thích cho lệnh bắt buộc này, Liên minh so sánh các chuẩn mở như các ổ cắm điện trên tường cho lưới điện. “Bất kỳ thiết bị nào sử dụng ổ cắm tiêu chuẩn cũng có thể kết nối được tới mạng cung cấp điện qua một ổ cắm điện trên tường. Việc kết nối một đầu TV hoặc một chiếc tủ lạnh tới đó không đòi hỏi sự tinh thông của một người thợ điện. Và nếu chiếc tủ lạnh được cắm hay một TV được cắm thay vào đó, thì chiếc TV cũng sẽ làm việc được. Tương tự, 2 dạng cổng được thiết lập bởi pháp luật Hungary, cổng hành chính và cổng khách hàng phục vụ cho những người sử dụng cá nhân, sẽ hoạt động được như các ổ cắm tiêu chuẩn do pháp luật qui định trong việc kết nối giữa các máy tính”.

Các chuẩn quản lý kết nối đối với các ổ cắm này là công cộng, Liên minh bổ sung. “Bất cứ ai cũng có thể thiết lập được một ổ cắm thông tin: các đặc tả kỹ thuật của các cổng của hệ thống trung tâm là công cộng, bất cứ ai cũng có thể truy cập chúng một cách miễn phí”.

“Tất cả chúng tôi đều rất phấn khích về luật này”, László Kürti, CEO của Open SKM Agency, một nhà cung cấp dịch vụ IT nguồn mở của Hungary, nói. Ông mong đợi rằng luật này sẽ giúp ông và các chuyên gia nguồn mở tương tự. “Đáng tiếc, nó không nhắc tới bất kỳ ngày tháng nào mà các cơ quan hành chính nhà nước cần phải bắt đầu sử dụng các chuẩn mở, cũng không có bất kỳ hình phạt nào cho những ai không tuân theo, nhưng đây là một sự khởi đầu tốt”.

Open standards have been made mandatory for the IT systems of Hungary's public administrations. The Hungarian parliament voted in favour of amendments prescribing open standards, to a law on electronic government services, on 14 December. The changes received 197 votes in favour, one against and 146 abstentions, according to the Open Standard Alliance, a Hungarian advocacy group that lobbyed in favour of the amendments.

The changes to the law intend to make electronic services by public adminstrations accessible to all, by prescribing the use of IT standards that are publicly accessible and without any restrictions such as royalties.

"This is just the first step, a lot remains to be done", commented the Open Standards Alliance on its website. "But we dare rejoice."

Explaining the amendents, the Alliance compares open standards to wall sockets for the electricity grid. "Any device using a standard plug can be connected to the electric power supply by means of a wall socket. Connecting a television set or a refrigerator to the mains does not require the expertise of an electrician. And if the refrigerator is unplugged and a television plugged in instead, the television will work, too. Similarly, the two types of portal set out by Hungarian legislation, the administrative portal and the client portal serving individual users, will function as statutory standard sockets in intercommunication between computers."

These standards governing connection to the sockets are public, the Alliance add. "Anybody can set up an information socket: the specifications of the portals of the central system are public, anybody can access them free of charge."

"We are all quite excited about this law", said László Kürti, ceo of Open SKM Agency, an Hungarian open source IT service provider. He expects that the law will help his and similar open source specialists. "Unfortunately, it does not mention any dates by which public adminstrations need to start using open standards, nor are there any sanctions for those that don't, but it is a good start."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.